Rolandas Bieliūnas

 

 

                 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį socialinių mokslų studijų srities teisės arba socialinio darbo krypties išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bausmių vykdymo sistemoje ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio ar socialinio darbo patirtį;

  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, valstybės tarnybą, pataisos įstaigų veiklą ir tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

  4. mokėti sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas;

  5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

  6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

  7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

  8. Sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado III -ąją skiltį.

 

                              ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. vadovauja Socialinės reabilitacijos skyriui: planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, vykdant Socialinės reabilitacijos skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant skyriaus kompetencijos ribose esančius klausimus. Paskiria pavaldiems darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;

  2. rengia Socialinės reabilitacijos skyriaus planus ir teikia tvirtinti įstaigos direktoriui, suderinus su direktoriaus pavaduotoju; atsiskaito už plane numatytų priemonių vykdymą ir atlieka paskesnę pirmojo veiklos finansinę kontrolę;

  3. budi pagal slenkantį mėnesio grafiką, siekiant operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių įstaigoje užkardymo ir likvidavimo, turi ryšį bet kuriuo paros metu su įstaigos direktoriaus budinčiuoju padėjėju;

  4. organizuoja individualią suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją pagal vykdomas socialinės reabilitacijos programas, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis organizacijomis, jų nariais bei kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

  5. sudaro sąlygas nuteistųjų bendrajam lavinimui ir profesiniam rengimui;

  6. sudaro sąlygas laisvalaikiu suimtiesiems ir nuteistiesiems užsiimti individualia darbine, kūrybine, kultūrine, sportine ar kita veikla; organizuoja periodinės literatūros prenumeratą, kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų bibliotekos darbą;

  7. renka, analizuoja duomenis ir rengia ataskaitas apie nuteistųjų ir suimtųjų socialinę reabilitaciją bei teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

  8. dirba individualų socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

  9. kontroliuoja, kaip suimtieji ir nuteistieji laikosi sanitarinių – higieninių reikalavimų;

  10. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų komisijų darbe;

  11. dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos Sąjungos ar kitų finansuojamų projektų veikloje;

  12. kontroliuoja, kad būrių viršininkai dirbtų su suimtaisiais ir nuteistaisiais, vadovaudamiesi socialinės reabilitacijos programomis bei tinkamai darytų įrašus individualaus darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais knygelėse;

  13. 7.13. kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų įgaliojimų surašymo teisėtumą;

  14. kontroliuoja ir užtikrina Socialinės reabilitacijos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose pateiktų duomenų teisingumą;

  15. kontroliuoja asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą nuteistiesiems;

  16. kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų balsavimą paštu rinkimuose, referendumuose arba visuotinėje apklausoje (plebiscite);

  17. organizuoja ir dalyvauja nuteistųjų klausimų - atsakymų valandėlėse, priiminėja juos asmeniniais klausimais;

  18. rengia jo kompetencijai priskirtus įsakymų, kitų dokumentų projektus, Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir supažindina su jais naujai priimtus darbuotojus į darbą, įvertina Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui ar įstaigos direktoriui dėl Socialinės reabilitacijos skyriaus veiklos tobulinimo, Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų paskatinimų ar drausminių nuobaudų skyrimo;

  19. siekiant įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės pavedimus bei nurodymus.

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:26