Rolandas Labukas

 

 

              SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimas, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

7.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

7.3. gebėti savarankiškai analizuoti ir apibendrinti informaciją, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

7.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

7.6. pretendentas, atrinktas eiti pareigas, privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui gauti dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

7.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvado II -ąją skiltį.

 

                          ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. reguliariai tikrina, o iškilus būtinumui, ir organizuoja ryšio, signalizacijos, perimetro apšvietimo, radijo bei kitas techninės apsaugos priemonių remontą, užtikrina nuolatinį ir kokybišką jų darbą;

8.2. vadovaudamasis tarnybinio, fizinio ir kovinio parengimo programa, skaito paskaitas, betarpiškai moko SVS pareigūnus teisingai ir racionaliai naudotis techninėmis apsaugos ir ryšio priemonėmis;

8.3. duoda nurodymus bei rekomendacijas dėl ryšio, apsaugos, signalizacijos ir kitų specialiųjų technikos priemonių tinkamos eksploatacijos Ligoninės darbuotojams, betarpiškai dirbantiems su šiomis priemonėmis; moko pareigūnus saugiai eksploatuoti ryšio, signalizacijos, radijo ir kitos techninės apsaugos priemones, reikalauja iš pamainos pareigūnų besąlygiško saugos taisyklių laikymosi, nuolat tikrina, kaip laikomasi saugos taisyklių, eksploatuojant techninės apsaugos ir ryšio priemones, apie taisyklių pažeidimą praneša SVS viršininkui (pats imasi priemonių pažeidimams pašalinti);

8.4. nuolat tikrina inžinerinių techninių apsaugos priemonių gedimų registracijos žurnalą, imasi neatidėliotinų priemonių nurodytiems trūkumams bei gedimams pašalinti; pažymėjus atitinkamame žurnale bei pranešus direktoriaus budinčiajam padėjėjui, organizuoja profilaktinius, montavimo ar remonto darbus, išjungus (užblokavus) techninės apsaugos priemones;

8.5. nuolat tikrina priešgaisrinės (dūminės) signalizacijos įrenginius, vaizdo stebėjimo sistemos, perimetro apšvietimo, inžinerinių – techninių apsaugos ir priežiūros priemonių būklę, požemines komunikacijas, imasi neatidėliotinų priemonių trūkumams bei gedimams pašalinti;

8.6. teikia pasiūlymus SVS viršininkui dėl įstaigos apsaugos ir priežiūros tobulinimo, ryšio, apsaugos, signalizacijos ir kitų specialiųjų technikos priemonių diegimo, renovacijos, eksploatacijos ir kitais klausimais;

8.7. kontroliuoja įėjimo (išėjimo), įvažiavimo (išvažiavimo) į įstaigos teritoriją tvarką, užtikrina vartų, nuteistųjų bendrabučių, karantino patalpų, kamerų tipo patalpų spynų bei užraktų tvarkingumą, atlieka personalui išduodamų raktų apskaitos bei atidavimo saugojimui patikrinimus;

8.8. laiku atlieka planinius ir neplaninius techninių apsaugos ir ryšio priemonių profilaktinius patikrinimus, organizuoja remonto ir kitus darbus;

8.9. tvarko dokumentaciją, susijusią su įstaigos elektroninių bei mechaninių apsaugos įrenginių, ryšio ir apsaugos priemonių priežiūra, aptarnavimu ir remontu;

8.10. tvarko nuteistųjų turimos, vaizdo, garso ir buitinės technikos apskaitą; organizuoja ir vykdo tikslinius nuteistųjų turimos, vaizdo, garso ir buitinės technikos patikrinimus bei tikrina nuteistiems (nuteistųjų) perduodamą ir perduotą aparatūrą;

8.11. tikrina ir prižiūri įstaigoje laikomiems asmenims giminaičių ar artimųjų perduotas arba atsiųstas laikmenas su garso ir vaizdo įrašais, programine įranga; atlieka tikslinius laikmenų patikrinimus;

8.12. įstaigos vadovybės nurodymu atlieka tarnybinius patikrinimus, pagal kompetenciją nagrinėja nuteistųjų (suimtųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus, teikia atsakymus ir išvadas;

8.13. kartu su SVS pareigūnais Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais tikrina įeinančių ir išeinančių iš įstaigą darbuotojų ir pareigūnų drabužius ir jų daiktus;

8.14. užtikrina nuteistųjų ir suimtųjų dalyvavimą teismo posėdžiuose, naudojant garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemones;

8.15. užtikrina mobiliojo ryšio priemonių (taip pat bevielio interneto modemų) ir/ar SIM kortelių apskaitą, saugojimą ir sunaikinimo tvarką;

8.16. vairuoja tarnybinį transportą, kuris turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

8.17. nesant SVS specialisto (pareigybės aprašymas (3)), SVS vyriausiojo specialisto, atliekančio įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas (pareigybės aprašymas (2)) ar SVS specialisto, atliekančio sargybos viršininko funkcijas (pareigybės aprašymas (5)) (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), atlieka jų funkcijas;

8.17. esant reikalui, nustatyta tvarka vykdo konvojaus viršininko (konvojuotojo) pareigas, konvojuojant nuteistuosius ir suimtuosius į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

8.18. kontroliuoja ir tvarko suimtųjų ir nuteistųjų telefoninių pokalbių ir papildomų telefoninių pokalbių apskaitą;

8.19. vykdo kitus su SVS funkcijomis susijusius įstaigos vadovybės, SVS viršininko pavedimus, siekiant įgyvendinti SVS nustatytus uždavinius ir funkcijas

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 11:19