Skirmantas Vaičiūnas

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-682

 

SVS specialisto (vykdančio budinčiosios pamainos vyresniojo funkcijas) pareigybė reikalinga organizuoti tinkamą jaunesniųjų specialistų budinčiosios pamainos tarnybą, užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų izoliavimą, priežiūrą, perduodamų ir pašto siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimą ir išdavimą bei pasimatymų suteikimą nuteistiesiems, esant būtinumui kontroliuoti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos, elgesį, užkardyti neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų patekimą nuteistiesiems, nusikaltimus, režimo pažeidimus, kontroliuoti jaunesniųjų specialistų darbą ir jų darbo drausmę, techninių, ryšio, signalizacijos ir specialiųjų priemonių, naudojamų nuteistųjų priežiūrai, kiekį ir techninę būklę.

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti gerai susipažinusiam su šaunamojo ginklo sandara, specialiosiomis priemonėmis, techniniais jų duomenimis, saugojimo ir panaudojimo sąlygomis bei saugaus elgesio taisyklėmis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
 • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;
 • atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas, vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja SVS budinčiosios pamainos pareigūnams, paskirtiems funkcijas vykdyti priežiūros postuose. Žino visų budinčiosios pamainos jaunesniųjų pareigūnų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, tikrina jaunesniųjų pareigūnų tarnybą priežiūros postuose;
 • nedelsiant informuoja SVS vyriausiąjį specialistą (vykdantį direktoriaus budinčiojo padėjėjo (toliau vadinama – DBP) funkcijas) apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;
 • organizuoja įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų, vietų, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti, patikrinimus. Vidinių draudžiamų zonų užtvarų, apsaugos perimetro ruožų, užtvarų tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, signalizacijos, apšvietimo veikimo patikrinimus. Užtikrina, kad rėžiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus;
 • priimdamas paskirtą postą, patikrina dokumentaciją, jame esančio inventoriaus, techninių apsaugos, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, nedelsiant praneša apie jų gedimus SVS vyriausiajam specialistui (vykdančiam DBP funkcijas) ir gedimus fiksuoja surašant tarnybinį pranešimą įstaigos direktoriui. Užtikrina posto inventoriaus saugumą ir tinkamą panaudojimą savo budėjimo metu, postų įrangą, specialiąsias priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones, naudoja pagal paskirtį, užtikrindamas tinkamą šių priemonių naudojimą, eksploataciją ir posto įrangos būklę;
 • laikosi saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su ginklu taisyklių, esant būtinumui, naudoja specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka, valo tarnyboje naudojamus ginklus;
 • užkardo ir fiksuoja nuteistųjų drausmės pažeidimus ir nusikaltimus, užtikrindamas tinkamą bausmės atlikimo režimo reikalavimų vykdymą, nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių laikymąsi;
 • įformina dokumentines medžiagas apie atliktas kratas, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, kaupimo, saugojimo ir informacijos administravimo taisyklių reikalavimų vykdymą;
 • konvojuoja nuteistuosius konvojumi, lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už įstaigos ribų užtikrindamas Konvojavimo taisyklių laikymąsi ir tinkamą konvojuojamųjų, lydinčių nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą;
 • atlieka nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, siekdamas užtikrinti nuteistiesiems nenumatytų turėti daiktų paėmimą ir patekimą į įstaigą;
 • vykdo įstaigos direktoriaus patvirtintose instrukcijose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, reikalavimus, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų priežiūrą bei apsaugą;
 • kilus nuteistųjų muštynėms, užpuolus darbuotoją, nuteistajam bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančias papildomų pajėgų ir skubaus atvykimo į nurodytą vietą, visomis techninėmis priemonėmis (radijo ryšiu, telefonu, pavojaus iškvietimo mygtuku) informuoja SVS vyriausiąjį specialistą (vykdantį DBP funkcijas) ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus nuteistųjų veiksmus, bandymus žalotis ar žudytis bei imasi priemonių gesinti kilusį gaisrą, siekdamas užtikrinti asmenų saugumo ar gaisro atveju išvengti didesnių materialinių nuostolių atsiradimo;
 • ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;
 • SVS vyriausiojo specialisto (vykdančio DBP funkcijas) pavedimu atlieka jaunesniųjų pataisos pareigūnų iškvietimą į įstaigą, ypatingų situacijų įstaigoje metu;
 • kontroliuoja, kad priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnai paskirtame poste užtikrintų nuteistųjų gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tinkamą techninę būklę, jose esančio inventoriaus tvarkingumą, atliekant patalpų patikrinimus, siekiant įgyvendinti nustatytos tvarkos reikalavimus;
 • radęs pas nuteistąjį ar pas asmenį atvykusį į pataisos namus tariamai narkotines, psichotropines medžiagas, alkoholinius gėrimus bei kitus nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus, nedelsiant praneša SVS vyriausiajam specialistui (vykdančiam DBP funkcijas) ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui;
 • uždaroje zonoje kartu su uždarojoje zonoje tarnybą vykdančiais pareigūnais dalyvauja atidarant kamerų tipo patalpų ir karantino patalpų duris, užtikrindamas nuteistųjų priežiūrą;
 • įstaigos direktoriaus pavedimu atlieka socialinio darbo pradmenų funkcijas susijusias su dinaminės apsaugos elementais;
 • nesant SVS vyriausiajam specialistui (vykdančiam DBP funkcijas) atostogų, ligos, komandiruotės, pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu ir kitais nebuvimo atvejais, kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vadovybės pavedimu, laikinai atlieka pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, siekdamas užtikrinti optimalią skyriaus veiklą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyrių veiklą, SVS viršininko ir vyriausiojo specialisto (vykdančio DBP funkcijas) pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 21:22