Jovita Alijeva

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. . turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. būti susipažinusiam su teisės aktų, reglamentuojančių bendųjų dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, reikalavimais;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

5.4. atrinktas pretendentas teisės aktų nustatyta tvarka turės gauti leidimą dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. tvarko įstaigos gautus bendruosius dokumentus: registruojair pateikia Įstaigos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui. Esant rezoliucijai, įteikia dokumentus vykdytojams;

6.2. tvarko siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus: peržiūri, kad siunčiamas dokumentas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, reikalavimus, esant būtinumui, grąžina vykdytojui taisyti klaidas, tinkamai parengtus dokumentus pateikia pasirašyti direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, pasirašytus dokumentus registruoja bei atlieka tolimesnes išsiuntimo procedūras pagal šią veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

6.3. tvarko Įstaigos direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais: peržiūri, kad Įstaigos direktoriaus įsakymo projektas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių teisės aktų projektų bei kitų dokumentų rengimą, reikalavimus, tinkamai parengtus teisės aktus teikia pasirašyti Įstaigos direktoriui, pasirašytus teisės aktus registruoja bei supažindina juose nurodytus asmenis. Esant būtinumui, teisės aktus padaugina ir įteikia juos vykdytojams;

6.4. tvarko iš kitų valstybės institucijų ar įstaigų gautus teisės aktus: registruoja, teikia juos Įstaigos direktoriui, su jo rezoliucija teikia vykdytojams bei supažindina juose nurodytus asmenis;

6.5. registruoja ir tvarko Įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų įgaliojimus, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių duomenų pateikimą elektroniniu būdu Įgaliojimų registrui, reikalavimų įvykdymą;

6.6. siekdamas, kad Įstaigos struktūriniai padaliniai dokumentus rengtų pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, teikia Įstaigos darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų įforminimo ir kitais dokumentų valdymo klausimais;

6.7. reguliuoja Įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų, norinčių kreiptis į Įstaigos direktorių, priėmimą. Atsiradus nenumatytom aplinkybėm ir pasikeitus suderintam priėmimo laikui, apie tai iš anksto įspėja asmenis;

6.8. siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą bei jų aptarnavimo organizavimą viešojo administravimo subjektuose, reikalavimai, konsultuoja, asmenis, besikreipiančius į Įstaigą telefonu;

6.9. tvarko gaunamus asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus: registruoja ir pateikia juos Įstaigos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui. Esant rezoliucijai, įteikia dokumentus vykdytojams. Raštu informuoja asmenis apie skundo ar/ir prašymo (esant būtinumui) gavimą įstaigoje.

6.10. tvarko siunčiamus atsakymus į asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus: peržiūri, kad siunčiamas dokumentas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, reikalavimus, esant būtinumui, grąžina vykdytojui taisyti klaidas, tinkamai parengtus dokumentus pateikia pasirašyti direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, pasirašytus registruoja ir išsiunčia dokumente nurodytam adresatui;

6.11. išduoda vienkartinius leidimus asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti į Įstaigą, taip pat asmenų, laikomų Įstaigoje, giminaičiams ir kitiems asmenims, atvykusiems į pasimatymą, užtikrindamas šių leidimų įforminimą, išdavimą bei apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

6.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos skyriui pavestos funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 7 d. 10:18