Spausdinti

Projektai

           

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, bendradarbiaudamas su Marijampolės pataisos namais, 2014 m. sausio – kovo mėn. įgyvendino Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-072 ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ finansuojamo projekto ,,Prevencinės grupės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ 1.1.3 veiklą ,,Fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimo mokymai“. 

Projekto tikslas − stiprinti Prevencinės grupės pareigūnų specialiuosius gebėjimus, siekiant užtikrinti bausmių vykdymo sistemos strateginių tikslų įgyvendinimą; tobulinti pareigūnų teorines ir praktines žinias, susijusias su teisėtu bei profesionaliu fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimu.

2014 m. sausio – kovo mėn. Mokymo centre buvo organizuoti 16 akad. val. trukmės mokymai ,,Fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimas“, kuriuose iš viso dalyvavo 89 Kalėjimų departamento Prevencinės grupės bei kiti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai.

Įgyvendinant 1.1.3 veiklą ,,Fizinės prievartos veiksmų ir specialiųjų priemonių panaudojimo mokymai“, Kalėjimų departamento Prevencinės grupės pareigūnams 2014 metais planuojama organizuoti taktines pratybas artimomis ekstremaliai ir/ar ypatingai situacijai sąlygomis pataisos namų teritorijoje.


 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, nuo 2010 m. kovo 30 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. sėkmingai įgyvendino Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-058, pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto tikslas – laisvės atėmimo vietų pareigūnų specialiųjų administracinių gebėjimų tobulinimas suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos srityje, profesionalus, pagrįstas pažangia praktika bausmių vykdymo sistemos personalo rengimas bei pataisos inspekcijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Vykdant projektą mokymuose iš viso dalyvavo 1431 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojas.

Projekto vykdymo metu buvo įgyvendintos visos numatytos projektinės veiklos.

Projekto vykdymo metu buvo parengtos numatytos mokymo programos:

  • parengta „Pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, tobulinant praktinius pataisos įstaigų apsaugos įgūdžius“ mokymo programa ir pratybų aprašai, skirti įgūdžiams tobulinti, valdant šaunamuosius ginklus – pistoletus kulkosvaidžius TMP-9, KGP-9 ir PM-98. Pagal šią programą apmokyta 290 laisvės atėmimo vietų pareigūnų (projektinė veikla „Pareigūnų kvalifikacijos kėlimas, tobulinant praktinius pataisos įstaigų apsaugos įgūdžius“).
  • parengta „Specialiųjų priemonių ekstremaliose situacijose naudojimas“ mokymo programa ir šaudymo pratimų aprašai. Pagal šią programą 63 laisvės atėmimo vietų pareigūnai pagerino žinias ir gebėjimus, užkardant ypatingas situacijas laisvės atėmimo vietose, išmoko valdyti šaunamąjį ginklą - lygiavamzdį šautuvą Winchester 1300 Defender (projektinė veikla „Mokymo renginių apie ypatingųjų situacijų prevenciją ir užkardymą organizavimas ir vykdymas“).
  • parengta „Individualaus darbo su nuteistaisiais įgūdžių lavinimas“ mokymo programa. Vykdant mokymus pagal šią programą siekta didinti pataisos inspekcijų darbuotojų bendravimo su nuteistaisiais efektyvumą.

2010 m. spalio mėn. – 2011 m. lapkričio mėn. buvo vykdomi 3 dienų mokymai jaunesniesiems pareigūnams temomis „Specialiųjų priemonių naudojimo teisiniai pagrindai“ ir „Saugumo priemonių naudojimo mokymas“ (projektinės veiklos „Mokymo renginių apie specialiųjų priemonių naudojimo teisinius pagrindus organizavimas ir vykdymas“ bei „Saugumo priemonių naudojimo mokymų organizavimas ir vykdymas“). Šių mokymų metu pareigūnai buvo supažindinti su Bausmių vykdymo kodeksu, specialiųjų priemonių bei šaunamojo ginklo panaudojimo tvarka bei teisiniais aspektais, buvo mokomi „Tonfa“ lazdos valdymo smūgių technikos, gynybos nuo peilių, išsilaisvinimų nuo sugriebimų, pažeidėjo sulaikymo būdų, automatinių šautuvų AKS-74“U“ ir „AKMS“ užtaisymo ir ištaisymo tvarkos tarnybos metu, šaudymo technikos teorinių pagrindų, vyko praktinis šaudymas šaudyklose. Šiuose mokymuose dalyvavo virš 1000 jaunesniųjų pareigūnų.

2011 m. liepos mėn. 23 Mokumo centro darbuotojai dalyvavo 2 dienų komandinio darbo mokymuose Birštone (projektinėje veikloje „Komandinio darbo mokymų ir pratybų organizavimas“). Šia veikla siekta skatinti darbuotojų bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą bei pagalbą, didinti darbo efektyvumą.

2011 m. vasario – birželio mėn. 20 Mokumo centro darbuotojų tobulino užsienio kalbų žinias - dalyvavo anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokymuose (projektinė veikla „Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų užsienio kalbų mokėjimo tobulinimas“), sėkmingai baigė kalbų kursus (80 val./asm.) ir išlaikė baigiamuosius testus.

Pagal parengtą „Individualaus darbo su nuteistaisiais įgūdžių lavinimas“ mokymo programą 2011 m. gegužės mėn. – 2011 m. lapkričio mėn. buvo vykdomos 2 projektinės veiklos „Individualaus darbo su nuteistaisiais gebėjimų tobulinimo mokymai“ ir „Praktinių įgūdžių formavimas individualiam darbui su nuteistaisiais“ (6 dienų mokymai), skirtos lavinti pataisos inspekcijų darbuotojų individualaus darbo su nuteistaisiais įgūdžius. Mokymų metu pataisos inspekcijų darbuotojai tobulino konsultavimo įgūdžius, taikant individualius ir grupinius konsultavimo metodus, pagerino praktinio darbo atvejų pristatymo ir analizės, supervizijos organizavimo ir vykdymo žinias ir gebėjimus. Šiuose mokymuose dalyvavo 30 pataisos inspekcijų darbuotojų.

2011 m. spalio – lapkričio mėn. buvo vykdomos 2 projektinės veiklos „Motyvacinio interviu taikymo darbe su nuteistaisiais mokymai“ ir „Praktinių įgūdžių formavimas taikant Motyvuojančio interviu metodiką“, skirtos išmokyti pataisos inspekcijų darbuotojus taikyti Motyvacinio interviu metodiką praktinėje veikloje. Šiuose mokymuose dalyvavo 30 pataisos inspekcijų darbuotojų.

2012 m. gegužės – rugsėjo mėn. įgyvendintos numatytos projektinės veiklos, kurių metu buvo organizuotos:

- 10 dienų trukmės komandiruotės į Prancūziją, Vokietiją, Čekiją, Švediją, Daniją, Kroatiją, Ispaniją, Angliją ir Velsą, Austriją stažuotis šių šalių bausmių vykdymo sistemose 27 Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojų (12 Mokymo centro, 15 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų). Komandiruočių metu projekto dalyviai buvo supažindinti su pažangia atskirų Europos valstybių praktika bausmių vykdymo srityje. Minėtų šalių bausmių vykdymo sistemų institucijos sutiko bendradarbiauti ir priimti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos delegacijas. (projektinė veikla „Mokymų apie pažangią užsienio šalių praktiką bausmių vykdymo srityje organizavimas“).

- 4 savaičių trukmės stažuotės Estijos, Lenkijos, Latvijos bausmių vykdymo sistemose 3 Mokymo centro darbuotojams (dėstytojams), kurių metu jie tobulino savo profesinės veiklos kompetencijas pagal pažangią užsienio šalių praktiką, siekdami efektyviai rengti profesionalius ir kompetentingus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus. (projektinė veikla „Kvalifikacijos kėlimo pagal atitinkamą veiklos sritį Europos Sąjungos šalyse organizavimas“).

Projekto vykdymo pradžia – 2010 m. kovo 30 d., pabaiga – 2012 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vertė – 2 423 416 Lt.

Daugiau informacijos el. paštu: raimonda.karaliene@kdmc.lt


    

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, 2009 m. kovo 9 d. pasirašęs trišalę sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra, 2011 m. kovo 9 d. jau baigė įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-147 (toliau – Projektas), finansuotą pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę VP1-1.3-SADM-02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projekto tikslas – ugdant socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimus ir keliant jų kvalifikacija, padėti nuteistiesiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Vykdant projektą, numatytas asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, kurie įsidarbino ar toliau mokosi skaičius yra 124 asmenys. Įvertinus pasiektus rezultatus, po Projekto įgyvendinimo pabaigos praėjus 6 mėnesiams - numatytas Projekto įgyvendinimo fizinis rodiklis yra pasiektas. Pagal 2011 m. rugsėjo 20 d. duomenis, 124 tikslinės grupės nuteistieji, dalyvavę Projekto veiklose, įsidarbino arba toliau mokosi.
Projekto įgyvendinimo metu projektiniuose mokymuose dalyvavo beveik 100 socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojų, kurie buvo parengti lavinti laisvės atėmimo vietose kalinčių asmenų bendruosius gebėjimus ir žinias bei motyvuoti nuteistuosius integruotis į darbo rinką.
Projekto vykdymo laikotarpiu paslaugos suteiktos 859 tikslinės grupės nuteistiesiems.
Projekto vykdymo metu parengta Socialinio darbo su nuteistaisiais metodika naudojama socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojų, dirbančių nuteistųjų socializacijos ir integracijos į darbo rinką srityje, darbui su nuteistaisiais. Metodikoje suformuoti pagrindiniai socialinio darbo su nuteistaisiais principai, naudojant supervizijos elementus, pateikti praktiniai nuteistųjų žinių ir gebėjimų integruojantis į darbo rinką formavimo būdai, konstruktyvios elgsenos formavimo mechanizmas.
Vykdant projekto veiklą „Bendrųjų gebėjimų ugdymas socialinio darbo srityje“ socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojai dalyvavo mokymuose „Bendravimo psichologija“, „Socialinių vertybių ugdymas ir motyvacijos dirbti skatinimo modeliai“, „Mąstymo konstruktyvumo ir pozityvumo ugdymas“, „Asmenybės potencialo atskleidimas ir saviugda“, „Konfliktų ir krizių valdymas“. Mokymuose dalyviai kėlė savo kvalifikaciją ir gebėjimus tinkamai komunikuoti su nuteistaisiais, ugdyti konstruktyvų požiūrį pasirinkimus bei veiklą laisvėje, kas įtakoja efektyvesnį nuteistųjų integravimąsi į darbo rinką. Bendrai buvo organizuota 35 mokymų dienos, kuriuose dalyvavo 98 socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojai.
Projektinės veikos „Integracija į darbo rinką: žinių ir gebėjimų formavimas“ metu buvo organizuoti mokymai temomis „Darbo santykių teisinis reglamentavimas“, „Savarankiškos darbo paieškos“, „Savęs pateikimas“, „Įsitvirtinimas darbo rinkoje ir karjeros planavimas“, „Verslumo įgūdžių ugdymas (savęs įdarbinimas)“. Šie mokymai yra ypač aktualūs, socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojai yra pirmoji grandis, kuri savo gebėjimų dėka gali paskatinti ir motyvuoti nuteistuosius formuoti nuostatas dėl galimybės įsidarbinti, planuoti savo darbinę karjerą, pasirinkti užsiėmimo sritį, atsižvelgiant į savo gebėjimus. Dėl šių priežasčių, socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojams buvo suteiktos žinios ir gebėjimai, kuriuos jie galės panaudoti tiesioginėje savo socialinio darbo srityje, skatindami nuteistųjų integravimąsi į darbo rinką. Bendrai buvo organizuota 35 mokymų dienos, kuriuose dalyvavo 99 socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojai.
Pagal projektinę veiklą „Supervizijos kaip metodo naudojimas socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojų mokymuose“ socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojai dalyvavo mokymuose „Supervizijos metodo esmė, pagrindiniai principai bei taikymo socialinio darbo srityje ypatumai“, „Supervizijos formų įvairovė ir jų taikymas socialiniame darbe“, „Susitarimas (kontraktas) kaip grupinio darbo pagrindas“. Šių mokymų metu dalyviai gilino asmeninę, profesinę, socialinę kompetencijas, kas leido pritaikyti supervizijos teikiamas galimybes kylančių probleminių situacijų sprendimui. Supervizijos metodo panaudojimas darbui su nuteistaisiais padidina socialinio darbo efektyvumą, o tuo pačiu pagerintų nuteistųjų integracijos į darbo rinką galimybes. Bendrai buvo organizuota 21 mokymų diena, kuriuose dalyvavo 91 socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojas.
Vykdant projekto veiklą „Praktinių įgūdžių vystymas, naudojant supervizijos metodą“ buvo organizuoti mokymai temomis „Praktinės veiklos savirefleksijos galimybių analizė“, „Praktinės veiklos problemų tematizavimas“, „Kliento specifikos ir socialinio darbuotojo veiklos ryšio analizė“, „Praktinės veiklos situacijų kompleksiškumo analizė“, „Veiklos strategijų numatymas ir formavimas“, „Pokyčių praktinėje veikloje planavimas bei įgyvendinimas“, „Konstruktyvios elgsenos formavimas nuteistųjų integracijos į darbo rinką srityje“. Mokymuose nagrinėtos temos socialiniams reabilitacijos tarnybų darbuotojams, dirbantiems su nuteistaisiais, siekiant padėti jiems įsidarbinti, padėjo suformuoti praktinius socialinių darbuotojų įgūdžius, gebėjimus juos taikyti konkrečiose situacijose bei konkrečiais atvejais, atsižvelgiant į socialinio darbo tikslinės grupės dalyvių – nuteistųjų ypatumus. Bendrai buvo organizuota 70 mokymų dienų, kuriuose dalyvavo 88 socialinės reabilitacijos tarnybų darbuotojai.
Įgyvendinant veiklą „Lygių galimybių užtikrinimas socialinės integracijos srityje“ pataisos namuose tikslinės grupės nuteistiesiems buvo vykdomas 1 dienos mokymas tema „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimas, skatinant socialinę integraciją“. Mokymo metu buvo supažindinama su tradiciniais požiūriais į moters ir vyro vaidmenį šeimoje, pagrindinėmis prielaidomis, sąlygojančiomis moterų kaip potencialios socialinės atskirties grupės formavimąsi. Buvo pristatomos kryptys, kurių pagalba numatoma keisti moters vaidmens stereotipus - sudaryti palankesnės sąlygos moterims rinktis norimą profesiją bei darbą, sudaryti palankesnes sąlygas tiek moterims, tiek vyrams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, sudaryti palankesnes sąlygas moterims, norinčioms pradėti verslą, mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus ir pan. Šviečiamojo pobūdžio renginys – seminaras asmenims, siekiantiems resocializacijos, padėjo pažinti ir įvertinti pagrindines tendencijas bei pokyčius, vykstančius visuomenėje, padėjo susimastyti apie pozityvias nuostatas lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais.
Mokymai vyko Alytaus pataisos namuose, Marijampolės pataisos namuose, Kybartų pataisos namuose, Panevėžio pataisos namuose, Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose, Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Pravieniškių 3-uosiuose pataisos namuose, Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose, Vilniaus 1-uosiuose pataisos namuose, Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime. Mokymuose dalyvavo 756 tikslinės grupės nuteistieji.
Įgyvendinant veiklą „Socialinio darbo metodikos parengimas ir jos naudojimas darbui su nuteistaisiais“, Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai, dalyvavę projekto veiklose, suformavo tikslinę nuteistųjų grupę. Šios grupės nuteistiesiems individualiam darbui skirta 16 valandų, grupiniam darbui – 32 valandos. Užsiėmimų metu tikslinei nuteistųjų grupei buvo teikiama informacija tokiomis temomis kaip darbo santykių teisinis reglamentavimas, savarankiškos darbo paieškos, savęs pateikimas ir kt., kurios, tikimės, padės nuteistiesiems sėkmingai integruotis į darbo rinką. Tikslinės grupės nuteistieji – veiklos „Socialinio darbo metodikos parengimas ir jos naudojimas darbui su nuteistaisiais“ pradžioje atliko įvadinį testą, kurio paskirtis – nustatyti žinių ir gebėjimų lygį mokymo pradžioje. Kiekvienas tikslinės grupės nuteistasis minėtos veiklos pabaigoje atliko baigiamąjį testą, kurio tikslas – įvertinti dalyvio žinių ir gebėjimų lygį, socialinio darbo efektyvumą.
Įgyvendinant projektinę veiklą „Nuteistųjų ir asmenų paleistų iš laisvės atėmimo vietų įdarbinimas“ ekspertai vykdė individualius mokymus - konsultacijas, siekiant suteikti aktualios informacijos apie darbo rinką, kurių metu buvo sudaromi nuteistųjų individualūs karjeros planai, rengiami gyvenimo aprašymai (CV), motyvaciniai laiškai, užmezgami kontaktai su potencialiais darbdaviais, siekiant surasti darbo vietas ir padėti įsidarbinti tikslinės grupės nuteistiesiems. Individualių mokymų – konsultacijų metu nuteistieji taip galėjo užduoti jiems aktualius klausimus apie įsidarbinimo galimybes, apie bendravimą su darbdaviais, apie pragyvenimo galimybes ir pan. Ypatingas dėmesys skirtas darbo teisės ir įsidarbinimo klausimams. Visi tikslinės grupės nuteistieji turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus darbo teisės specialistui ir gauti kvalifikuotus atsakymus. Projekto vykdymo metu sėkmingai suteiktos konsultavimo paslaugos 859 nuteistiesiems.
Projekto vykdymo pradžia – 2009 m. kovo 9 d., pabaiga – 2011 m. kovo 9 d.
Projekto vertė – 1752060 Lt.
Daugiau informacijos el. paštu: raimonda.karaliene@kdmc.lt

 

 

Informacija atnaujinta 2016 m. birželio 10 d. 10:36

Mokymo renginių kalendorius

 
2023 m. vasaris
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Visi renginiai ir įvykiai