Komisijos ir darbo grupės

TURTO DEFEKTŲ NUSTATYMO KOMISIJA

Turto defektų nustatymo komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-41.

Komisijai pavesta atlikti objektyvų Mokymo centro turto defektų, pažeidimų ir gedimų nustatymą.

VEIKLOS PLANAVIMO KOMISIJA

Veiklos planavimo komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-84.

Komisijai pavesta užtikrinti Mokymo centro metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitų parengimą bei piniginių išmokų, skirtų Mokymo centro darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo ir mokėjimo pagrįstumą.

ORGANIZACINĖ-ETATINĖ KOMISIJA

Organizacinė – etatinė komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-42.

Komisijai pavesta spręsti Mokymo centro struktūros keitimo klausimus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių steigimo ir naikinimo klausimus bei pareigybių sąrašų keitimo klausimus.

SPECIALIOJI EKSPERTŲ KOMISIJA

Specialiųjų ekspertų komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-31.

Komisijos pagrindinis uždavinys – Mokymo centro administracijos padalinių įslaptintos informacijos administravimo, personalo patikimumo klausimams spręsti.

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Dokumentų ekspertų komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-39.

Komisijos pagrindinis uždavinys – nagrinėti Mokymo centro dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimu.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Viešųjų pirkimų komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-40.

Komisija skirta viešiesiems pirkimams Mokymo centre Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti.

FINANSŲ KONTROLĖS, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO IR ŪKINIŲ OPERACIJŲ INICIJAVIMO KOMISIJA

Finansų kontrolės, materialinių vertybių nurašymo ir ūkinių operacijų inicijavimo komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-43.

Komisija objektyviai įvertina finansų kontrolės Mokymo centre lygį, įvertina Mokymo centro veiklai reikalingų prekių, paslaugų arba darbų poreikį ir nustato ūkinių operacijų (prekių pirkimo, paslaugų ar darbų atlikimo) prioritetus; teikia pasiūlymus Mokymo centro direktoriui dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, įvertina jo būklę ir tolesnio panaudojimo galimybes; teikia pasiūlymus Mokymo centro direktoriui dėl Mokymo centro pasitikėjimo teise valdomo turto sukomplektavimo ar iškomplektavimo; įvertina turtą, kurio vertė nėra nurodyta dokumentuose.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO DARBO GRUPĖ

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupė sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-25.

Darbo grupės pagrindinis uždavinys – vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Mokymo centre ir atsakyti už Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių Mokymo centre nustatytų tikslų ir priemonių vykdymo koordinavimą ir kontrolę, veiklą ir bendradarbiavimą.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Inventorizacijos komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-115.

Komisijai pavesta atlikti Mokymo centrui priklausančio ilgalaikio materialiojo turto bei atsargų, nematerialiojo turto, finansinio turto ir įsipareigojimų bei saugiųjų dokumentų blankų inventorizaciją.

ETIKOS KOMISIJA

Etikos komisija sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-36.

Komisijos uždavinys – prižiūrėti Etikos kodekso nuostatų laikymąsi, objektyviai (nešališkai) ir išsamiai (visapusiškai) ištirti ir įvertinti darbuotojų veiklą ir (ar) elgesį, galimai turinčių tarnybinės (darbo) etikos pažeidimų požymių bei vykdant prevencines priemones, užkirsti kelią bausmių vykdymo sistemos darbuotojų galimiems tarnybinės (darbo) etikos pažeidimams.

Kalėjimų departamento direktoriui ir (ar) bausmių vykdymo sistemos įstaigų vadovams teikti pagalbą, sprendžiant klausimą dėl darbuotojo atsakomybės už padarytą tarnybinės (darbo) etikos pažeidimą.

MOKYMO CENTRO VEIKLOS VIDINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PARENGIMO DARBO GRUPĖ

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro veiklos vidinio vertinimo tvarkos aprašo parengimo darbo grupė sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. MO-24.

 

Darbo grupės pagrindinis uždavinys – parengti naujos redakcijos, atitinkantį šių dienų aktualijas ir reikalavimus, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro veiklos vidinio vertinimo tvarkos aprašą.

 

Mokymo centro veiklos vidinis vertinimas yra viena iš profesinio mokymo kokybės užtikrinimo priemonių.

 

Mokymo centro veiklos vidinio vertinimo tikslas – gerinti Mokymo centro veiklos kokybę.

Mokymo centro veiklos vidinio vertinimo uždaviniai:

1. atlikti Mokymo centro veiklos kokybės ir daromos pažangos įsivertinimą, sutelkiant Mokymo centro bendruomenę ir sutariant dėl Mokymo centro veiklos kokybės sampratos, vidinio vertinimo ir gerinimo;

2. priimti patikimais duomenimis grįstus sprendimus dėl Mokymo centro veiklos kokybės tobulinimo;

3. tobulinti esamas ir kurti naujas Mokymo centro veiklos kokybės įsivertinimo formas.

MOKYMO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba sudaryta Mokymo centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 11  d. įsakymu Nr. MO-65.

Mokymo centro mokytojų taryba yra Mokymo centro savivaldos institucija, kurios nariai yra visi Mokymo centro darbuotojai, vykdantys ugdymą.

Mokymo centro mokytojų taryba:

1. nustato profesinio mokymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis;

2. svarsto profesinio mokymo eigą ir rezultatus, teorines ir praktines ugdymo ir mokymo problemas;

3. svarsto kursantų praktinio ir pataisos pareigūnų įvadinio mokymo organizavimo klausimus;

4. svarsto ir teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui dėl pedagoginės veiklos gairių mokslo metams.

Informacija atnaujinta 2021m. birželio 2d. 11:43

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Mokymo renginių kalendorius

 
2022 m. rugpjūtis
 
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi renginiai ir įvykiai