Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyrius

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriaus

2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-94

 

SPECIALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centro (toliau – Mokymo centras, įstaiga) Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir atsakomybę.

2. Skyrius yra Mokymo centro struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

4. Skyriaus paskirtis – vykdyti mokymą pagal visas patvirtintas mokymo programas, nuotolinius mokymus, padėti Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms organizuoti tarnybinius mokymus bei organizuoti mokymus bausmių vykdymo sistemos įstaigose, užtikrinti tvarką ir drausmę Mokymo centre, įėjimo (išėjimo) į Mokymo centro teritoriją kontrolę.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus tarnybos statutu (toliau – Statutas), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo bei švietimo ir mokslo ministrų, Kalėjimų departamento ir Mokymo centro direktorių įsakymais, kitais teisės aktais, Mokymo centro ir šiais nuostatais.

6. Skyrius savo veiklą organizuoja bendradarbiaudamas su kitais Mokymo centro struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, tiesiogiai pavaldžiais Mokymo centro direktoriui.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

7.1. mokyti pagal patvirtintas profesinio ir įvadinio mokymo, specialaus parengimo, nuotolinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, suteikiant teorinių žinių, praktinių įgūdžių, reikalingų pataisos pareigūno darbui ar funkcijoms atlikti;

7.2. rengti profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų mokymo renginių mokymo programas, vykdyti metodinę ir tiriamąją veiklą;

7.3. ugdyti kursantų vertybines orientacijas, asmenines savybes, reikalingas pataisos pareigūno profesinei veiklai;

7.4. dalyvauti renginiuose populiarinant pataisos pareigūno profesiją;

7.5. užtikrinti tinkamą vykdomų projektų įgyvendinimą;

7.6. užtikrinti Mokymo centro patalpų ir teritorijos apsaugą bei priežiūrą, drausmę ir tvarką jose;

7.7. užtikrinti Mokymo centro bendrabutyje tvarkos laikymąsi;

7.8. užtikrinti civilinės saugos teisės aktų reikalavimų vykdymą Mokymo centre;

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

8.1. vykdo mokymo procesą pagal patvirtintas mokymo programas bei atsako už mokymo turinį, ugdant pataisos pareigūnui būtinas kompetencijas;

8.2. dėsto Mokymo centro kursantams, klausytojams ir bausmių vykdymo sistemos personalui;

8.3. pagal kompetenciją rengia ir atnaujina mokymo dalykų programas, mokymo dalykų planus ir kitus su mokymo proceso vykdymu ir planavimu susijusius dokumentus;

8.4. rengia ir atnaujina programų teminius planus, vaizdines priemones, kitą didaktinę medžiagą;

8.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus Mokyklos vadovybei dėl profesinio, įvadinio ir kvalifikacijos kėlimo mokymo tobulinimo, materialinės ir metodinės bazės plėtros, mokymo procesui reikalingų priemonių įsigijimo;

8.6. rengia mokymo praktikos programas, kontroliuoja kursantų mokomosios praktikos atitiktį programų reikalavimams;

8.7. mokomosios praktikos metu koordinuoja ir kontroliuoja jos atlikimo eigą, bendradarbiauja su pataisos įstaigų atsakingais pareigūnais (darbuotojais);

8.8. nagrinėja mokomosios praktikos dokumentaciją, vertina kursantų pasiekimus;

8.9. teikia pasiūlymus Mokymo centro vadovybei dėl mokomosios praktikos trūkumų šalinimo ir jos organizavimo gerinimo;

8.10. pagal kompetenciją kuruoja priskirtas mokymo grupes;

8.11. pagal kompetenciją teikia socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą kursantams ir klausytojams;

8.12. dalyvauja organizuojant sportinius bei kultūrinius renginius, skatina kursantų socialinio aktyvumo raišką;

8.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir įgyvendina švietėjiškus renginius, skirtus pataisos pareigūno profesijai populiarinti;

8.14. rengia pranešimus mokslinėse konferencijose, straipsnius žiniasklaidos priemonėse bei Mokymo centro interneto svetainėje;

8.15. teikia metodinę ir praktinę pagalbą pataisos įstaigoms tarnybinių mokymų organizavimo klausimais, rengia šiems mokymams reikalingą medžiagą;

8.16. pagal kompetenciją dalyvauja pataisos pareigūnų mokymo institucijų ir tinklų veikloje;

8.17. dalyvauja Mokymo centro vykdomų projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rengime bei jų įgyvendinimo procese;

8.18. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Mokymo centro ginkluotės apskaitą;

8.19. organizuoja Mokymo centro pareigūnams fizinio parengimo pratybas, veda fizinio pasirengimo normatyvų laikymą, rengia ir tvarko su tuo susijusius dokumentus;

8.20. organizuoja Mokymo centro pareigūnams šaudymo pratybas ir šaudymo kontrolinių normatyvų laikymą, rengia ir tvarko su normatyvų laikymu susijusius dokumentus;

8.21. dalyvauja užtikrinant visuomenės saugumą, teikiant pagalbą ekstremalių situacijų bausmių vykdymo sistemos įstaigose metu;

8.22. užtikrina, kad laiku būtų tikrinama apsauginė saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoja techninę jų būklę, kontroliuoja civilinės saugos priemonių aprūpinimą;

8.23. vykdo ir užtikrina civilinės saugos reikalavimų laikymąsi Mokymo centre;

8.24. teikia Mokymo centro darbuotojams konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo ir įforminimo bei kalbos vartosenos klausimais;

8.25. Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka dalyvauja rengiant Mokymo centro metinį veiklos planą, pagal kompetenciją teikia informaciją apie plane numatytų priemonių vykdymą;

8.26. pagal kompetenciją teikia siūlymus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų projektus;

8.27. dalyvauja Mokymo centrui organizuojant atrankas į pataisos pareigūnų pareigas;

8.28. pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą kitų Mokymo centro struktūrinių padalinių darbuotojams;

8.29. rengia su skyriaus veikla susijusius dokumentus (planus, pažymas, ataskaitas, grafikus ir kt.), organizuoja jų vykdymą ir kontrolę;

8.30. skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas bei teisėtus Mokymo centro vadovybės nurodymus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. pagal kompetenciją gauti iš kitų Mokymo centro struktūrinių padalinių bei darbuotojų informaciją, išvadas ir kitus duomenis, susijusius su skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis, o taip pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir organizuojant skyriaus veiklą;

9.2. teikti Mokymo centro vadovybei siūlymus organizaciniais mokymo tobulinimo, skyriaus veiklos gerinimo klausimais;

9.3. suderinus su Mokymo centro vadovybe, pasitelkti Mokymo centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų kompetentingus specialistus skyriui ir Mokymo centrui pavestoms funkcijoms vykdyti;

9.4. pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;

9.5. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio mokymo, pataisos institucijomis, švietimo įstaigomis bei socialiniais partneriais;

9.6. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

10. Skyriaus darbuotojai privalo:

10.1. vadovautis Mokymo centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

10.3. kelti kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose mokymo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

10.4. sužinojus, pastebėjus ar įtarus kursantą ar klausytoją esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kursanto (klausytojo) atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsiant imtis tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoti skyriaus viršininką ar kitą atsakingą asmenį.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos planai, skyriaus darbo planai ir šie nuostatai.

12. Skyriaus pataisos pareigūnai priimami į tarnybą ir atleidžiami iš jos Statute nustatyta tvarka, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų – Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja viršininkas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Mokymo centro direktorius.

14. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

15. Skyriaus viršininkas:

13.1.   planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

13.2.   atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;

13.3.   vykdo pedagoginę stebėseną;

13.4.   atsiskaito įstaigos vadovybei už skyriaus veiklą;

13.5.   Mokymo centro direktoriaus nustatyta tvarka, pagal kompetenciją atlieka vidaus kontrolės priemones;

13.6.   atlieka skyriaus darbuotojų korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevenciją, kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai laikosi darbo drausmės, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatų, atlieka šios srities prevencijos priemones;

13.7.   teikia įstaigos vadovybei siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

13.8.   vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovybės pavedimus.

16. Kai nėra skyriaus viršininko (dėl ligos, atostogų, ar kitų objektyvių priežasčių), jo funkcijas atlieka Mokymo centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.

17. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Mokymo centro direktorius.

18. Skyriaus pataisos pareigūnus ir darbuotojus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina skyriaus viršininkas. Pasirašyti pareigybių aprašymai pateikiami Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam už personalo administravimą, įsegti į darbuotojų asmens bylas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Skyriaus statusas, sudėtis (išdėstyta Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyriaus struktūroje (priedas), pareigybės irjų skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami ar papildomi teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

____________________________

 

Specialiųjų kompetencijų ugdymo skyriaus nuostatų

priedas

 

 

 

 

 

SPECIALIŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO SKYRIAUS STRUKTŪRA

 

Eil. Nr.

Pareigybė

Pareigybės statusas
(ST –statutinis valstybės tarnautojas
(pataisos pareigūnas),
DS – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybių skaičius

1

2

3

4

1

Skyriaus viršininkas

ST

1

2

Patarėjas

DS

1

3

Vyriausiasis specialistas**

ST

1

4

Specialistas**

ST

1

5

Specialistas

DS

1

6

Profesijos mokytojas

DS

13

7

Mokymo metodų konsultantas

DS

1

8

Apsaugos budėtojas

DS

1

9

Budėtojas

DS

4

Iš viso

24

** – pareigybei nustatytas statutinio valstybės tarnautojo statusas iki kol pareigūnės grįš po vaiko priežiūros atostogų.

ST – statutinių valstybės tarnautojų, DS – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nurodytas pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, patvirtintą Mokymo centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-93. 

_____________________________

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. liepos 14 d. 13:42