Mokymo organizavimo skyrius

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriaus

2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-94

 

MOKYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo organizavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) Mokymo organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, teises, atsakomybę ir veiklos organizavimą.

2. Skyrius yra Mokymo centro struktūrinis padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

4. Skyriaus tikslas – planuoti, organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo profesinį rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, Mokymo centro darbuotojų vykdomą pedagoginę ir metodinę veiklą, organizuoti Mokymo centro projektinę veiklą bei Mokymo centro veiklos planavimą ir planų parengimą, koordinuotiir valdyti Mokymo centro bendradarbiavimą, sklandžią išorinę ir vidinę komunikaciją.

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, Mokymo centro direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

6. Skyrius savo darbą organizuoja bendradarbiaudamas su kitais Mokymo centro struktūriniais padaliniais.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

7.1. užtikrinti kokybišką pataisos pareigūnų profesinio ir įvadinio mokymo (toliau kartu – mokymas) bei bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimo planavimą, organizavimą, koordinavimą, kontrolę ir vertinimą, rengiant kvalifikuotą personalą bausmių vykdymo sistemai ir vykdyti švietėjišką veiklą, viešinant pataisos pareigūno profesiją;

7.2. planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Mokymo centro vykdomą pedagoginę ir metodinę veiklą;

7.3. koordinuoti ir vykdyti vidinį mokymo paslaugų kokybės vertinimą;

7.4. inicijuoti ir koordinuoti profesinio mokymo programų rengimą ir atnaujinimą;

7.5. dalyvauti diegiant naujas mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo metodus;

7.6. teikti bausmių vykdymo sistemos personalui būtiną informaciją ir paslaugas;

7.7. organizuoti Mokymo centro veiklos planavimą ir analizę, veiklos planų projektų rengimą ir dalyvauti juos įgyvendinant;

7.8. formuoti Mokymo centro teigiamą įvaizdį, plėtoti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

7.9. užtikrinti visuomenės informavimą apie Mokymo centro veiklą, dalyvauti formuojant bausmių vykdymo sistemos įvaizdį, organizuoti ir užtikrinti sklandžią Mokymo centro išorinę ir vidinę komunikaciją;

7.10. užtikrinti projektų inicijavimo, rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą, kontrolę ir stebėseną;

7.11. ugdyti kursantų vertybines orientacijas, asmenines savybes, reikalingas pataisos pareigūno profesinei veiklai, dalyvauti renginiuose populiarinant pataisos pareigūno profesiją;

8. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. planuoja mokymo procesą, rengia mokymo renginių metinius planus;

8.2. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokymo programų, mokymo teminių programų rengimą, derinimą ir registravimą;

8.3. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo ir kitų mokymo renginių programų vykdymą Mokymo centre ir Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;

8.4. tiria Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikius, atsižvelgdamas į jų pasiūlymus rengia kvalifikacijos tobulinimo metinius planus, derina su Kalėjimų departamentu ir jam pavaldžiomis įstaigomis;

8.5. rengia, derina ir teikia tvirtinti profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo renginių tvarkaraščius, grafikus, mokymo planus;

8.6. teikia Mokymo centro kursantams informaciją apie mokymosi Mokymo centre sąlygas ir tvarką;

8.7. dalyvauja organizuojant ir vykdant pretendentų mokytis pagal profesinio mokymo programą atrankas bei Mokymo centro kursantų kompetencijų vertinimą;

8.8. teisės aktų nustatyta tvarka pildo, išduoda ir apskaito Mokinio pažymėjimus Mokymo centro kursantams;

8.9. rengia mokymo renginių baigimo dokumentus, inicijuoja pažymėjimų, diplomų ir kitų dokumentų blankų įsigijimą, tvarko jų apskaitą;

8.10. organizuoja ir vykdo besimokančių asmenų kompetencijų vertinimą;

8.11. organizuoja naujų edukacinių metodikų ir technologijų diegimą;

8.12. organizuoja metodinės ir praktinės pagalbos teikimą įstaigoms bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo klausimais;

8.13. inicijuoja mokymo paslaugų pirkimą bei sutarčių su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl mokymo renginių, vykdomų Mokymo centre, projektų rengimą;

8.14. dalyvauja rengiant trišales stojimo į vidaus tarnybą sutartis, pildo Mokymo sutarčių registracijos žurnalą;

8.15. tvarko duomenys apie Mokymo centre įvykusius profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo renginius bei kitus mokymo kursus informacinėse sistemose;

8.16. tikrina nuotoliniu būdu virtualioje mokymo (-si) aplinkoje Moodle besimokančių mokymo pasiekimus (užduočių atlikimo terminus, atsiliepimus ir kt.);

8.17. analizuoja mokytojų Moodle aplinkoje vykdomus mokymus (medžiagos bei užduočių pateikimą, vertinimus ir kt.);

8.18. organizuoja mokymo testavimo metodikų, mokymo priemonių pataisos pareigūnų mokymo klausimais įgijimą;

8.19. tiria ir analizuoja bausmių vykdymo sistemos darbuotojų mokymo proceso efektyvumą, mokymo programų ir renginių veiksmingumą, jų poveikį darbo kokybei, metodinės veiklos efektyvumą ir naudingumą, apibendrina gautus duomenis, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus dėl mokymo proceso tobulinimo;

8.20. rengia mokymo renginių vertinimo anketas, atlieka Mokymo centro pedagoginio personalo, absolventų bei įstaigų apklausas, siekiant nustatyti mokymo efektyvumą;

 

8.21. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo Mokymo centro veiklos įsivertinimo procedūras, teikia siūlymus dėl Mokymo centro vykdomo mokymo proceso kokybės gerinimo;

8.22. susirašinėja su Kalėjimų departamentu ir jam pavaldžiomis įstaigomis bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo planavimo, organizavimo ir vertinimo klausimais;

8.23. organizuoja ir dalyvauja vykdant švietėjiškus renginius, populiarinant pataisos pareigūno profesiją;

8.24. organizuoja ir koordinuoja Mokytojų tarybos bei Mokymo centre sudarytų metodinių grupių veiklą, formuoja kursantų savivaldą, skatina kursantų socialinio aktyvumo raišką;

8.25. renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie mokymo metodinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;

8.26. analizuoja Mokymo centro darbuotojų pedagoginę veiklą bei kursantų pažangumą;

8.27. vykdo profesinio mokymo dienynų, konsultacijų žurnalų ir kitų apskaitos dokumentų priežiūrą;

8.28. apibendrina ir analizuoja Mokymo centro pedagoginio personalo darbo krūvį, teikia pasiūlymus dėl pedagoginės veiklos tobulinimo ir kokybės gerinimo

8.29. stebi ir vertina mokymo procesą, tikrina Mokymo centro organizacinę ir vadybinę veiklą;

8.30. administruoja Mokymo centro bibliotekos veiklą, tvarko Mokymo centro bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles, sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas);

8.31. tiria neformaliojo ugdymo poreikius, formuoja kursantų poreikius dalyvauti neformaliajame ugdyme, juos apibendrina, sudaro neformaliojo ugdymo organizavimo planus;

8.32. organizuoja Mokymo centro išorinę ir vidinę komunikaciją, tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

8.33. organizuoja Mokymo centro vadovybės ir darbuotojų vizitus į užsienio valstybes bei šalies ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijų delegacijų vizitus Mokymo centre;

8.34. rengia oficialių asmenų, institucijų, ir organizacijų atstovų priėmimo Mokymo centre dokumentų projektus;

8.35. rengia Mokymo centro vadovybei informaciją, pristatymus pasitarimams, pranešimus ir kalbas viešuosiuose renginiuose Lietuvoje ar užsienyje;

8.36. rengia oficialius sveikinimus su Mokymo centru bendradarbiaujančioms Lietuvos ir užsienio institucijoms ir organizacijoms švenčių, jubiliejų ir tarptautinių dienų, proga;

8.37. formuoja Mokymo centro įvaizdį, teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Mokymo centro veiklą;

8.38. organizuoja Mokymo centro metinio veiklos plano projekto bei veiklos ataskaitų rengimą;

8.39. vykdo Mokymo centro veiklos duomenų analizę ir atlieka veiklos rodiklių prognozavimą bei teikia įžvalgų, išvadų, pasiūlymų dėl veiklos tobulinimo;

8.40. pagal skyriaus kompetenciją suveda informaciją apie Mokymo centro veiklos rodiklius į informacinę sistemą;

8.41. kontroliuoja, įgyvendina, prižiūri ir tobulina Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, palaikymą, įstaigos veikos procesų tobulinimą;

8.42. kontroliuoja, kaip šalinami įvairių tikrinimų metu nustatyti trūkumai ir pažeidimai;

8.43. organizuoja projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, rengimą, juos rengia bei dalyvauja jų įgyvendinimo procese;

8.44. pagal kompetenciją vykdo projektų kontrolę ir stebėseną;

8.45. informuoja darbuotojus apie rengiamus bendruosius susirinkimus, jų laiką, teikia kitą reikalingą informaciją, rengia Mokymo centro darbuotojų susirinkimų protokolus;

8.46. pagal skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja Mokymo centrui valstybinėse ir kitose institucijose;

8.47. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, savivaldos organuose;

8.48. pagal skyriaus kompetenciją rengia įsakymų projektus, raštus, pažymas ir kitus būtinus dokumentus, dalyvauja rengiant Mokymo centro veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, užtikrina rengiamų dokumentų kokybę;

8.49. Mokymo centro direktoriaus pavedimu pagal skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja asmenų, besikreipusių į Mokymo centrą, ir darbuotojų bei kursantų pareiškimus (prašymus), skundus ir pasiūlymus;

8.50. organizuoja kultūrinius ir sportinius renginius Mokymo centro darbuotojams ir kursantams;

8.51. renka ir nuolat atnaujina informaciją apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų rekvizitus ir kontaktinius duomenis, Mokymo centro darbuotojus ir jų telefonų sąrašus;

8.52. rengia ir apibendrina su mokymo proceso organizavimu bei vykdymu susijusią informaciją, skelbtiną Mokymo centro interneto svetainėje, suderinęs su skyriaus vedėju, teikia ją Mokymo centro interneto svetainės administratoriui, kad visuomenei būtų sudarytos sąlygos gauti internetu viešą informaciją apie Mokymo centro vykdomą veiklą;

8.53. sudaro ir tvarko skyriaus bylas, numatytas Mokymo centro dokumentacijos planuose, nustatytąja tvarka perduoda jas į Mokymo centro archyvines patalpas;

8.54. pagal skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Mokymo centro vadovybės pavedimus.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Skyriaus darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš kitų Mokymo centro padalinių bei darbuotojų informaciją, išvadas ir kitus duomenis, susijusius su Mokymo organizavimo skyriaus vykdomais uždaviniais ir funkcijomis, o taip pat disponuoti gauta informacija, planuojant ir organizuojant skyriaus veiklą;

9.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją, dokumentus ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti, iš Mokymo centro struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų, valstybinių ir kitų įstaigų;

9.3. suderinus su Mokymo centro vadovybe, pasitelkti Mokymo centro struktūrinių padalinių, kitų institucijų kompetentingus specialistus skyriui ir Mokymo centrui nustatytiems tikslams įgyvendinti;

9.4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis įstaigomis;

9.5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją naudotis registrais ir duomenų bazėmis;

9.6. pagal kompetenciją kontroliuoti mokymą vykdančio Mokymo centro skyriaus veiklą, atlikti veiklos patikrinimus ir vykdyti nuotolinę veiklos stebėseną;

9.7. teikti Mokyklos vadovybei siūlymus profesinio mokymo proceso tobulinimo, skyriaus struktūros ir veiklos gerinimo klausimais;

9.8. inicijuoti metodinių, informacinių ir kitų leidinių bei mokymo priemonių rengimą, spausdinimą ir platinimą;

9.9. kelti kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir kituose mokymo renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

9.10. skyrius gali turėti ir kitų jam teisės aktais suteiktų teisių.

10. Skyriaus darbuotojai privalo:

10.1. vadovautis Mokymo centro ir skyriaus nuostatais bei savo pareigybių aprašymais;

10.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus.

  

IV SKYRIUS

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Skyriaus veiklos organizavimo pagrindas yra Mokymo centro metiniai veiklos planai, profesinio mokymo programos įgyvendinimo planai, kvalifikacijos tobulinimo renginių planai bei šie nuostatai.

12. Skyriaus darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos darbo kodekso pagrindais.

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Mokymo centro direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Mokymo centro direktoriui.

14. Skyriaus vedėjas:

14.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;

14.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

14.3. atsiskaito įstaigos vadovybei už skyriaus veiklą;

14.4. teikia įstaigos vadovybei siūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

14.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovybės pavedimus.

15. Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir pareigas nustato jų pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Mokymo centro direktorius.

16. Skyriaus darbuotojus su jų pareigybių aprašymais pasirašytinai supažindina skyriaus vedėjas. Pasirašyti pareigybių aprašymai pateikiami Veiklos organizavimo ir turi valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam už personalo administravimą, įsegti į darbuotojų asmens bylas.

17. Kai nėra skyriaus vedėjo (dėl ligos, atostogų, ar kitų objektyvių priežasčių), jo funkcijas atlieka Mokymo centro direktoriaus įsakymu paskirtas kitas Mokymo organizavimo skyriaus darbuotojas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Skyriaus statusas, sudėtis (išdėstyta Mokymo organizavimo skyriaus struktūroje, priedas), pareigybės ir jų skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami ar papildomi teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą skyriaus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

___________________________

 

Mokymo organizavimo skyriaus nuostatų

priedas

 

 

 

 

MOKYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS STRUKTŪRA

 

 

Eil. Nr.

Pareigybė

Pareigybės statusas
DS – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigybių skaičius

1

Skyriaus vedėjas

DS

1

2

Patarėjas

DS

2

3

Metodininkas

DS

7

4

Vyriausiasis specialistas

DS

3

5

Projektų koordinatorius

DS

1

6

Neformaliojo ugdymo organizatorius

DS

1

Iš viso

15

 

DS – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius nurodytas pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, patvirtintą Mokymo centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-93. 

_____________________________

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 09:01