Kastytis Lizūnas

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • skaito pranešimus, susijusius su turimu išsilavinimu ir profesine patirtimi bei klausytojus ir kursantus supažindina su aktualiais pokyčiais bausmių vykdymo sistemoje;
 • dalyvauja vertinant besimokančiųjų žinias, gebėjimus, pažangą bei pasiekimus, rengia įskaitų ir egzaminų (testų) klausimus, kad objektyviai būtų įvertintos kursantų ir klausytojų žinios, įgytos mokymo proceso metu, dalyvauja vykdant kursantų bei klausytojų mokymosi pasiekimų patikrinimus;
 • dalyvauja rengiant profesinio mokymo, įvadinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, pataisos pareigūnų specialaus parengimo, neformaliojo mokymo, savišvietos ir kitų mokymo renginių mokymo bei mokymo temines programas numatytomis temomis pagal kompetenciją, jas tobulina ir atnaujina;
 • pagal kompetenciją rengia vaizdines ir mokymo metodines priemones bei kitus leidinius pagal visas patvirtintas programas, kad besimokantiems išsamiai ir visapusiškai būtų išdėstytos temos, numatytos mokymo programose, padėsiančios pasiekti bausmių vykdymo sistemai keliamus tikslus ir įvykdyti uždavinius;
 • organizuoja Profesinių įgūdžių instruktorių mokymus;
 • teikia Profesinių įgūdžių instruktoriams metodinę pagalbą rengiant pratybų ir normatyvų laikymo planus;
 • organizuoja Profesinių įgūdžių instruktorių kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • periodiškai dalyvauja įstaigose Profesinių įgūdžių instruktoriams vykdant pareigūnų pratybas;
 • esant poreikiui vyksta į įstaigas ir teikia praktinę, metodinę pagalbą organizuojant ir vykdant pratybas bei atliekant pataisos pareigūnų fizinio ir specialaus parengimo vertinimą;
 • konsultuoja Profesinių įgūdžių instruktorius, užtikrinant tinkamą pratybų organizavimą ir kokybišką pratybų vedimą;
 • dalyvauja Profesinių įgūdžių instruktorių atrankoje, kurias organizuoja ir vykdo įstaigos;
 • rengia ataskaitas dėl pataisos pareigūnų specialaus parengimo vykdymo, susirašinėja su įstaigomis, teikia pasiūlymus dėl pataisos pareigūnų specialaus parengimo tobulinimo;
 • kelia kvalifikaciją, pagal kompetenciją stažuojasi Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose;
 • teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų personalui specialaus rengimo klausimais, kad personalas gebėtų profesionaliai ir efektyviai spręsti praktinėje veikloje kylančias problemas;
 • bendradarbiaudamas su Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų personalu, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie pataisos pareigūnų specialųjį rengimą, siekdamas tobulinti mokymo procesą;
 • sužinojęs, pastebėjęs ar įtaręs kursantą ar klausytoją esant apsvaigus nuo alkoholio, tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kursanto (klausytojo) atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą, nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų ir prevencinių priemonių, apie tai informuoja skyriaus vedėją ar kitą atsakingą asmenį;
 • atsako už materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą;
 • tvarko sportinio inventoriaus apskaitą ir vykdo kontrolę;
 • nuolat informuoja skyriaus vedėją apie atliktus darbus ir nustatyta tvarka raštu atsiskaito už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, kad būtų užtikrinta planinga, nuosekli ir efektyvi Mokymo centro veikla;
 • sudaro ir tvarko Mokymo centre parengtų ar gautų dokumentų pagal vykdomas funkcijas bylas, užtikrindamas kryptingą vykdomos veiklos duomenų kaupimą;
 • vykdo kitus su pareiginėmis funkcijomis susijusius Mokymo centro direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 31 d. 15:03