Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1R-1 redakcija)

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokymo centro grupę, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokymo centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą Mokymo centre, jų darbo apmokėjimą ir atestaciją (veikos vertinimą), Mokymo centro turtą, lėšas ir jų naudojimo tvarką, finansinę kontrolę ir veiklos priežiūrą.

2. Mokymo centro oficialus pavadinimas: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras. Mokymo centro sutrumpintas pavadinimas: „Kalėjimų departamento Mokymo centras“. Mokymo centras registruotas Juridinių asmenų registre, kodas 188730135.

3. Mokymo centro įsteigimo data – 1999 m. sausio 11 d.

4. Mokymo centras yra biudžetinė įstaiga, Mokymo centras – valstybinė mokykla.

5. Mokymo centro savininkė yra valstybė. Mokymo centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, įmonės kodas 188604955, adresas: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

6.1. tvirtina Mokymo centro nuostatus;

6.2. Neteko galios nuo 2019-01-04 (teisingumo ministro 2019 m. sausio 2 d. įsakymas                        Nr. 1R-1, paskelbta TAR 2019-01-03, i. k. 2019-00082).

6.3. priima sprendimą dėl Mokymo centro buveinės keitimo;

6.4. priima sprendimą dėl Mokymo centro reorganizavimo ar likvidavimo;

6.5. priima sprendimą dėl Mokymo centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokymo centro ir jo bendrabučio buveinės adresas: Subačiaus g. 21, LT-01300 Vilnius, Lietuvos Respublika.

8. Mokymo centro grupė – profesinio mokymo įstaiga.

9. Mokymo centro paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.

10. Mokymo kalba – lietuvių, jeigu susitarimuose dėl tarptautinių mokymo renginių organizavimo nenustatyta kita kalba.

11. Mokymo centre profesinis mokymas organizuojamas mokykline forma.

12. Mokymosi proceso organizavimo būdai: kasdieninis, nuotolinis, individualus ir savarankiškas.

13. Mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo programas. Mokymo centras išduoda Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme nustatytus kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

14. Mokymo centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą (-as) banke (-uose), antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo atributiką.

15. Mokymo centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymais, taip pat kitais teisės aktais ir Nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYMO CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

16. Mokymo centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

17. Pagrindinė Mokymo centro švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas, kodas 85.32.

18. Kitos Mokymo centro švietimo veiklos rūšys:

18.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos Mokymo centro ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. kita apgyvendinimo veikla – 55.90;

19.4. sporto įrenginių eksploatavimas – 93.11.

20. Mokymo centro tikslas – padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas pataisos pareigūno pareigoms eiti, ir pataisos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – bausmių vykdymo sistemos personalas) tobulinti savo kvalifikaciją.

21. Mokymo centro uždaviniai:

21.1. vykdyti profesinį ir įvadinį mokymą;

21.2. vykdyti bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimą.

22. Mokymo centro funkcijos:

22.1. rengia formaliojo profesinio mokymo programas ir siūlo jas įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre;

22.2. vykdo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programas;

22.3. gavęs kompetencijų įvertinimo rezultatus, suteikia asmeniui kvalifikaciją;

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir vykdo pataisos pareigūnų įvadinio mokymo programą;

22.5. organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo programas bausmių vykdymo sistemos personalui;

22.6. rengia ir platina metodinę medžiagą, informacinius leidinius, mokymo priemones;

22.7. sudaro sąlygas veikti kursantų organizacijoms, padedančioms tenkinti saviraiškos ir saviugdos poreikius;

22.8. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamus projektus;

22.9. palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio institucijomis ir organizacijomis dėl pataisos pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, dalyvauja tarptautinėse programose ar kitaip bendradarbiauja su užsienio valstybių švietimo sistemų subjektais;

22.10. patikėjimo teise valdo valstybės turtą;

22.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

23. Kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Mokymo centre išduodami Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

MOKYMO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Mokymo centras, siekdamas užtikrinti jam nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. rengti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką mokymo procesą;

24.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei iš kitų institucijų informaciją, būtiną savo nustatytoms užduotims ir funkcijoms vykdyti;

24.4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis;

24.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

25. Mokymo centras turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

26. Mokymo centro pareigos:

26.1. užtikrinti pirminio profesinio ir įvadinio mokymo, kvalifikacijos kėlimo kokybę;

26.2. užtikrinti profesinio mokymo programų atitiktį profesiniams standartams ar profesinio rengimo standartams, nuolatinį mokymo turinio ir mokymo metodų savalaikį atnaujinimą;

26.3. sudaryti profesinio mokymo programose nustatytas mokymosi sąlygas;

26.4. sudaryti sąlygas Mokymo centro darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

26.5. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį maitinimo paslaugų teikimą, sveiką, saugią mokymosi, darbo, apgyvendinimo aplinką.

27. Mokymo centras turi ir kitų pareigų, kurias jam nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

MOKYMO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

28. Mokymo centro veikla organizuojama vadovaujantis asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas planu, tvirtinamu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamomis pataisos pareigūnų neformaliojo profesinio mokymo ir įvadinio mokymo programomis, nustatytomis pataisos pareigūnų profesinio mokymo užduotimis ir reikalavimais, pataisos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarka, taip pat Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu Mokymo centro metiniu veiklos planu. Mokymo centro metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Mokymo centro interneto svetainėje.

29. Mokymo centrui vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

30. Mokymo centro direktorius turi pavaduotoją (-ų). Pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Mokymo centro direktoriui.

31. Kai nėra Mokymo centro direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas asmuo.

32. Mokymo centro direktorius:

32.1. užtikrina Centrui pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

32.2. priima asmenis mokytis pagal pirminio profesinio mokymo, įvadinio mokymo programas ir į kvalifikacijos tobulinimo kursus;

32.3. skatina kursantus ir skiria jiems nuobaudas;

32.4. vadovauja Mokymo centro metinio veiklos plano ir mokymo programų rengimui bei jų vykdymui;

32.5. suderinęs su Kalėjimų departamento direktoriumi, tvirtina Mokymo centro pareigybių aprašymus, neviršydamas nustatytų darbo užmokesčiui lėšų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.6. nustato Mokymo centro administracijos padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas;

32.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į Mokymo centro pareigybes asmenis ir atleidžia iš jų, skatina Mokymo centro darbuotojus ir skiria jiems nuobaudas;

32.8. nustato Mokymo centro vidaus darbo tvarką ir organizuoja vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą;

32.9. organizuoja ir vertina Mokymo centro veiklą, rūpinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą;

32.10. sudaro teisės aktų nustatytas tarybas, komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

32.11. pagal kompetenciją priima įsakymus ir nurodymus, kontroliuoja jų vykdymą;

32.12. pagal kompetenciją atstovauja Mokymo centrui bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijomis ir pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;

32.13. atlieka kitas funkcijas, nustatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, pareigybės aprašyme.

33. Mokymo centre sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:

33.1. metodinės grupės padeda Mokymo centro darbuotojams, vykdantiems ugdymą, pasirengti vykdyti profesinį ir įvadinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, kursantų ir pataisos pareigūnų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį kursantai ir pataisos pareigūnai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį kursantų ir pataisos pareigūnų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti Mokymo centro darbuotojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokymo centro tikslais ir uždaviniais, ir kartu siekti kursantų, pataisos pareigūnų ir Mokymo centro pažangos;

33.2. metodinė taryba nustato Mokymo centro darbuotojų, vykdančių ugdymą, metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokymo centre, teikia Mokymo centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

 

V SKYRIUS

MOKYMO CENTRO SAVIVALDA

 

34. Mokymo centro taryba yra aukščiausia jo savivaldos institucija, telkianti Mokymo centro bendruomenės atstovus svarbiausiems Mokymo centro veiklos tikslams nustatyti ir uždaviniams spręsti.

35. Mokymo centro taryba veikia pagal Mokymo centro tarybos nuostatus, kuriuos tvirtina Mokymo centro darbuotojų ir kursantų susirinkimas.

36. Mokymo centro tarybą sudaro devyni nariai: du Kalėjimų departamento atstovai, vienas Mokymo centro administracijos atstovai, du Mokymo centro darbuotojai, vykdantys ugdymą, du kursantai, du socialinių partnerių atstovai. Mokymo centro darbuotojus, vykdančius ugdymą, į Mokymo centro tarybą deleguoja Mokymo centro mokytojų taryba, o kursantus – kursantų taryba.

37. Mokymo centro tarybos pirmininką renka Mokymo centro tarybos nariai per pirmąjį posėdį. Mokymo centro direktorius negali būti tarybos pirmininku.

38. Mokymo centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Sprendimai Mokymo centro taryboje priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

39. Mokymo centro tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Mokymo centro direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

40. Mokymo centro taryba:

40.1. teikia siūlymus dėl Mokymo centro veiklos plano, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

40.2. svarsto ir aprobuoja Mokymo centro vidaus tvarkos taisykles, metinį veiklos planą, kitus Mokymo centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokymo centro direktoriaus;

40.3. teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui ir Mokymo centro mokytojų tarybai dėl mokymo proceso tobulinimo, mokymo materialinės bazės gerinimo;

40.4. svarsto Mokymo centro lėšų naudojimo klausimus;

40.5. svarsto Mokymo centro veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui dėl Mokymo centro veiklos tobulinimo;

40.6. svarsto Mokymo centro darbuotojų, vykdančių ugdymą, kursantų ir kitų asmenų iniciatyvas dėl Mokymo centro veiklos ir teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui;

40.7. teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui dėl saugių mokymo ir darbo sąlygų sudarymo;

40.8. svarsto kitus Mokymo centro direktoriaus teikiamus klausimus.

41. Mokymo centro taryba vieną kartą per metus atsiskaito Mokymo centro bendruomenei.

42. Mokymo centro mokytojų taryba yra Mokymo centro savivaldos institucija, kurios nariai yra visi Mokymo centro darbuotojai, vykdantys ugdymą. Mokymo centro mokytojų tarybos pirmininkas yra Mokymo centro direktorius.

43. Mokymo centro direktorius organizuoja mokytojų tarybos posėdžius ne rečiau kartą per pusmetį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokymo centro savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokymo centro mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokymo centro mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

44. Mokymo centro mokytojų tarybos nutarimai yra privalomi visiems Mokymo centro darbuotojams, vykdantiems ugdymą.

45. Mokymo centro mokytojų taryba:

45.1. nustato profesinio mokymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis;

45.2. svarsto profesinio mokymo eigą ir rezultatus, teorines ir praktines ugdymo ir mokymo problemas;

45.3. svarsto kursantų praktinio ir pataisos pareigūnų įvadinio mokymo organizavimo klausimus;

45.4. svarsto ir teikia siūlymus Mokymo centro direktoriui dėl pedagoginės veiklos gairių mokslo metams.

46. Kursantų taryba – nuolat veikianti Mokymo centro savivaldos institucija, kurios veiklos nuostatus tvirtina visuotinis kursantų susirinkimas.

47. Kursantų tarybą renka ir jos narių skaičių nustato kursantų susirinkimas.

48. Kursantų taryba veikia pagal kursantų susirinkimo patvirtintus nuostatus.

49. Kursantų taryba:

49.1. renka ir deleguoja atstovus į Mokymo centro tarybą;

49.2. svarsto Mokymo centro vidaus tvarkos taisykles ir siūlo jas tobulinti;

49.3. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;

49.4. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokymo centro renginius, akcijas ir kitas socialines veiklas;

49.5. dalyvauja rengiant Mokymo centro veiklą reglamentuojančius dokumentus;

49.6. svarsto kursantų ir Mokymo centro direktoriaus teikiamus klausimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA (VEIKLOS VERTINIMAS)

 

50. Darbuotojai į darbą Mokymo centre priimami ir atleidžiami iš jo, taip pat jų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokymo centro darbuotojams garantuojamos teisės aktuose nustatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos.

52. Mokymo centro direktorius ir kiti darbuotojai kelia kvalifikaciją ir yra atestuojami (veikla vertinama) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYMO CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYMO CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

53. Mokymo centras patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Mokymo centro lėšos:

54.1. valstybės biudžeto lėšos;

54.2. lėšos, kurios gaunamos per projektinę veiklą arba iš paramos fondų ar fizinių asmenų paramos;

54.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

55. Mokymo centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Mokymo centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokymo centro finansų kontrolė atliekama Mokymo centro direktoriaus tvirtinamų Mokymo centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

58. Mokymo centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentas.

59. Mokymo centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Mokymo centro vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Mokymo centras turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai, jei teisės aktų nenustatyta kitaip. Informacija apie Mokymo centro vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, darbuotojų, vykdančių ugdymą, kvalifikaciją, Mokymo centro išorinio vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas Mokymo centro vykdomas veiklas gali būti skelbiama ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

61. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

62. Mokymo centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 22 d. 12:49

Mokymo renginių kalendorius

 
2023 m. kovas
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Visi renginiai ir įvykiai