Parodos

LIETUVOS VALSTYBĖI – 1000 METŲ

1009 m. pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas

XIII a. Lietuvos valstybės susidarymas

1236 m. Saulės mūšis

 

 

1251 m. Mindaugo krikštas      

1253 m. liepos 6 d. Mindaugo vainikavimas

1260 m. Durbės mūšis

1263 m. Mindaugo nužudymas

XIII a. pab. Gediminaičių dinastijos valdymo pradžia

1323 m. Vilniaus, kaip Lietuvos miesto, pirmasis paminėjimas

1387 m. Lietuvos krikštas

 

 

1392 m. Astravos sutartis. Vytautas paskelbiamas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu

1410 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšis

1447 m. baudžiavos įteisinimo pradžia

1522 m. Vilniuje išėjo pirmoji spausdinta knyga

1529 m. I-asis Lietuvos Statutas

1547 m. M. Mažvydo Katekizmas – pirmoji lietuviška knyga

1557 m. Valakų reforma

1563 m. Vilniaus Seime priimta pirmoji Europoje privilegija, suteikianti lygias teises išpažinti ir skelbti bet kurią religiją bajorams ir didikams

1569 m. liepos 9 d. Liublino unija

1572 m. Gediminaičių dinastijos pabaiga (Mirė Žygimantas Augustas )

1579 m. Vilniaus universiteto įkūrimas

 

 

1558 – 1583 m. Livonijos karas

1595 m. M. Daukšos Katekizmas – pirmoji išlikusi knyga lietuvių kalba Lietuvoje

1587 – 1668 m. valdo Vazų dinastija

1600 – 1629 m. karas su Švedija

1605 m. Salaspilio mūšis

1629 m. Altmarko paliaubos su Švedija

1609 – 1618 m. karas su Rusija

1619 m. Deulino paliaubos su Rusija

1654 – 1667 m. karas su Rusija

1667 m. Andrusovo paliaubos su Rusija

1655 – 1660 m. karas su Švedija

1655 m. Kėdainių unija

1655 m. rusų kariuomenė pirmą kartą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijoje užėmė sostinę Vilnių

1660 m. Olyvos taika su Švedija

1697 – 1763 m. valdo Saksų dinastija

1700 – 1721 m. Šiaurės karas

1701 m. Biržų sutartis

1717 m. Nebylusis Seimas

1721 m. Ništato taika

1756 – 1763 m. Septynerių metų karas

1772 m. Pirmasis Respublikos padalinimas

1773 m. įsteigta Edukacinė komisija

1791 m. gegužės 3 d. Respublikos Konstitucija. Panaikinta liberum veto teisė.

1793 m. Antrasis Respublikos padalinimas. Gardino Seimas

1794 m. T. Kosciuškos sukilimas – paskutinis bandymas gelbėti Lenkijos – Lietuvos valstybę

1795 m. Trečiasis Respublikos padalinimas

1797 m. pasirašytas Lenkijos – Lietuvos valstybės panaikinimo aktas

1807 m. Tilžės taika

1812 m. Rusijos karas su Prancūzija. Bandymai atkurti LDK

XIX – XX a. pradžioje Lietuvių tautinis sąjūdis. S.Daukantas, M. Valančius, J. Basanavičius, V. Kudirka.

1817 m. įsteigtos Filomatų, Šubravcų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla.

1830 – 1831 m. sukilimas

1840 m. Lietuvoje baigta įvesti Rusijos imperijos tvarka. Neteko galios Lietuvos Statutas

1861 m. baudžiavos panaikinimas

 

Kpt. Emilija Pliaterytė mūšyje ties Šiauliais. Dail. W. Kossak

 

1863 – 1864 m. sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje

1864 – 1904 m. lietuviškos spaudos (lotyniškomis raidėmis) draudimo laikotarpis

1871 m. pirmasis Lietuvos darbininkų streikas

XIX a. antra pusė – XX a. masinė Lietuvos gyventojų emigracija į Vakarus

1883 – 1886 m. leidžiama „AUŠRA“

1889 – 1905 m. leidžiamas „VARPAS“

1890 – 1896 m. leidžiama „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“

1893 m. Kražių skerdynės

1896 – 1904 m. leidžiamas „Tėvynės sargas“

1896 m. įkurta Lietuvos socialdemokratų partija (I – oji politinė Lietuvos partija)

1899 m. pirmojo mėgėjiško spektaklio pastatymas Palangoje

1904 – 1905 m. Rusijos – Japonijos karas

1905 m. gruodžio 4 – 5 d. Didysis Vilniaus Seimas

1906 m. pastatyta pirmoji lietuviška opera – M. Petrausko „Birutė“

1907 m. Vilniuje įsteigta Lietuvių mokslo draugija. Vilniuje įvyko pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija.

1914 – 1918 m. Pirmasis pasaulinis karas

1915 m. Vokietija okupavo Lietuvą

1917 m. rugsėjo 18 – 22 d. Lietuvių konferencija Vilniuje. Išrinkta Lietuvos Taryba

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimas

1918 m. lapkričio 11 d. sudaryta A. Voldemaro vadovaujama Lietuvos Vyriausybė

1918 – 1920 m. Nepriklausomybės kovos

1919 m. balandžio 4 d. pirmuoju Lietuvos Prezidentu išrenkamas A. Smetona

1920 m. liepos 12 d. sutartis su Tarybų Rusija

1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartis

1920 m. spalio mėn. L. Želigovskio kariuomenė užima Vilnių

1922 m. lito įvedimas

1922 m. – 1926 m. Lietuvos Prezidentas A. Stulginskis

1923 m. sausio 23 d. Lietuvos kariuomenė užėmė Klaipėdą

1924 m. pasirašyta Tarptautinė konvencija dėl Klaipėdos krašto perdavimo Lietuvai

1926 m. – 1926 m. Lietuvos Prezidentas K. Grinius

1926 m. gruodžio 17 d. valstybinis perversmas

1926 – 1939 m. autoritarinis A. Smetonos rėžimas

1933 m. liepos 15 d. S. Dariaus ir St. Girėno skrydis per Atlantą

1938 m. Lietuva nusprendžia laikytis neutraliteto

1939 m. sausio 10 d. priimamas Neutralumo įstatymas

1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatumas Lietuvai

1939 m. kovo 20 d. Vokietijos ultimatumas Lietuvai. Klaipėdos krašto perdavimas Vokietijai

1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo – Molotovo paktas

1939 m. rugsėjo 1 d. Antrasis pasaulinis karas

1939 m. spalio 10 d. Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvai ir Lietuvos – SSRS savitarpio pagalbos sutartis

1940 m. birželio 14 d. SSRS ultimatumas Lietuvai

1940 m. birželio 15 d. A. Smetona pasitraukia iš Lietuvos. SSRS okupuoja Lietuvą

1940 m. birželio 17 d. Liaudies Vyriausybės sudarymas

1940 m. vasara. Pirmieji trėmimai

1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos priėmimas į SSRS

1940 – 1941 m. pirmoji Lietuvos sovietizacija

1940 m. lapkričio mėn. LAF – o susikūrimas

1941 m. birželio 22 d. prasideda Vokietijos – TSRS karas

1941 m. birželio 14 d. masinių represijų ir deportacijų pradžia

1941 m. Birželio sukilimas

1941 m. J. Ambrazevičiaus Vyriausybės veikla

1941 – 1944 m. Vokietija okupuoja Lietuvą

1941 – 1944 m. teroras ir holokaustas

1944 m. Lietuvos vietinės rinktinės formavimas

1944 – 1953 m. sovietinio rėžimo įsigalėjimas

1945 m. rugsėjo 2 d. Antrojo pasaulinio karo pabaiga

1946 – 1950 m. socialistinė industrija

1948 m. gegužės mėn. didžiausias Lietuvos istorijoje trėmimas

1948 m. nutarimas „Dėl kolektyvinių ūkių organizavimo Respublikoj“

1949 m. ir 1951 m. naujos trėmimų bangos

1944 – 1953 m. rezistencinis judėjimas Lietuvoje

1972 m. gegužės 14 d. susidegino disidentas Romas Kalanta

1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingas  prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje

1988 m. Atgimimo pradžia

1989 m. ekonominis savarankiškumas

1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias

1989 m. gruodžio mėn. LKP skilimas

1990 m. ekonominė blokada

1990 m. vasario 24 d. Sąjūdžio pergalė rinkimuose

1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas

1990 – 1992 m. Vytautas Lansbergis tapo Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininku (tuomet aukščiausia pozicija Lietuvoje)

1991 m. sausio 13 d. SSRS bandymas nuslopinti Nepriklausomybės siekius

1991 m. vasario 9 d. Plebiscitas

1991 m. vasario 11 d. Islandija pirmoji pripažino Nepriklausomą Lietuvą

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva priimama į JTO

1991 m. gruodžio 25 d. oficialiai išardoma TSRS

1993 m. vasario 14 d. Algirdas Brazauskas buvo išrinktas pirmuoju Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentu

1993 m. rugpjūčio 31 d. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija

1998 m. sausio mėn. Lietuvos Prezidentu išrenkamas Valdas Adamkus

2003 m. Lietuvos Prezidentu išrinktas Rolandas Paksas (už šiurkščius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimus pašalintas)

2004 m. Artūras Paulauskas – Laikinasis Prezidentas iki rinkimų po Rolando Pakso)

2004 – 2009 m. Prezidentu išrenkamas Valdas Adamkus

2004 m. Lietuva tampa ES nare

 

 

2004 m. Lietuva priimta į NATO

2009 m. išrenkama pirmoji Prezidentė moteris – Dalia Grybauskaitė

Informacija atnaujinta 2014 m. gegužės 27 d. 16:33

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Mokymo renginių kalendorius

 
2020 m. spalis
 
P
A
T
K
P
Š
S
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Visi renginiai ir įvykiai

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos