Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kaunoti.lt;

Diana Berūkštienė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. diana.berukstiene@kaunoti.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI  8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: 8-663-60132

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1R-7
redakcija)

 

 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno tardymo izoliatorius yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą ir laisvės atėmimo bausmes.

2. Kauno tardymo izoliatorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

3. Kauno tardymo izoliatorius yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Kauno tardymo izoliatorius. Įstaigos buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas, Lietuvos Respublika.

4. Kauno tardymo izoliatorius yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Kauno tardymo izoliatoriaus savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Teisingumo ministerija.

6. Kauno tardymo izoliatoriaus vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos tikslas – vykdyti kardomąją priemonę – suėmimą, arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

8. Kauno tardymo izoliatorius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. užtikrina įstatymų nustatytą įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

8.2. tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, siuntimą į kitas įstaigas ir paleidimą,atskirais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – suėmimo ir laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

8.4. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

8.5. užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;

8.6. vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

8.7. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;

8.8. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;

8.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas ir kitus dokumentus dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš įstaigos, teikia reikalingą pagalbą įstaigoje veikiančiai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

8.10. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių asmenų priėmimą;

8.11. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

8.12. neteko galios nuo 2020-01-08;

8.13. nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;

8.14. užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą;

8.15. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.16. periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;

8.17. teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;

8.18. nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

8.19. nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;

8.20. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityse;

8.21. įstaigoje laikomus suimtuosius ir nuteistuosius registruoja pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti,pristato juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kad būtų suteiktos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei šios paslaugos negali būti suteiktos įstaigoje ar Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Prireikus įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikia pirmąją medicinos pagalbą;

8.22. užtikrina higienos, sanitarinių, priešepideminių reikalavimų ir priemonių vykdymą;

8.23. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondųfinansuojamus projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityse;

8.24. neteko galios 2017-06-12;

8.25. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

9. Kauno tardymo izoliatorius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

9.5. turėti ir kitų, nei šių nuostatų 4 punkte nurodytų, teisėtai gautų lėšų.

10. Kauno tardymo izoliatoriusturi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Kauno tardymo izoliatoriaus veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Kauno tardymo izoliatoriaus metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas įstaigos interneto svetainėje.

12. Kauno tardymo izoliatoriaus veikla reguliuojama įstaigos direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Kauno tardymo izoliatoriui vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

14. Neteko galios nuo 2019-01-04.

15. Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojus). Pavaduotojas (pavaduotojai) tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) įstaigos direktoriui.

16. Kai nėra Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas įstaigos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas.

17. Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius:

17.1. sprendžia įstaigos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už įstaigai nustatyto veiklos tikslo pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad įstaigoje būtų vykdomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

17.4. kasmet teikia Kalėjimų departamentui įstaigos metinę veiklos ataskaitą, teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už įstaigos veiklą;

17.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

17.6. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.7. priima į pareigas ir iš jų atleidžia pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria nuobaudas ir pašalpas;

17.8. užtikrina įstaigoje darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

17.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria paskatinimus ir nuobaudas įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems;

17.10. atlieka kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

18. Kauno tardymo izoliatoriaus finansų kontrolė atliekama įstaigos direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

19. Kauno tardymo izoliatoriaus valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

20. Kauno tardymo izoliatoriaus veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentas ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kauno tardymo izoliatoriaus reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 13 d. 11:11