Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

  

Administracijos darbo laikas:

I-IV 8.00-17.00 val.
V 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

   

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 764 531

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI 8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus

2017 m. gruodžio  8    d. įsakymu Nr. 1-426

 

 

 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės)reglamentuoja Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – įstaiga arba Kauno TI) vidaus tvarką. Taisyklių tikslas – daryti įtaką Kauno TI pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) ir atliekančių vidaus administravimą, elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šiose Taisyklėse nustatytų teisinių santykių nereglamentuoja Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas (toliau – Statutas), Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Teisingumo ministro įsakymai, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymai, Kauno TI darbo reglamentas ir kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

3. Darbo laiką Kauno TI ir darbuotojų poilsio laiką nustato Kauno TI direktorius, vadovaudamasis Statutu, Darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

4. Darbuotojai turi laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko režimo:

4.1. pirmadienį – ketvirtadienį darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga- 17.00 val.;

4.2. penktadienį darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga- 15.45 val.;

4.3. pietų pertraukos trukmė – 45 min. (nuo 12.00 iki 12.45 val.); pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką;

4.4. švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda;

4.5. darbuotojas, dirbantis kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo gali daryti iki 10 minučių poilsio pertrauką.

4.6. Kauno TI direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskiruose Kauno TI administracijos padaliniuose ir atskiriems darbuotojams gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką.

Kai dėl darbo (tarnybos) pobūdžio negalima iš anksto nustatyti ir (ar) laikytis kasdieninės ar savaitės darbo laiko trukmės, atskiru Kauno TI direktoriaus įsakymu įvedama suminė darbo laiko apskaita.

5. Darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

6. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl objektyvių priežasčių negali pranešti patys, tai turi padaryti kiti asmenys.

 

III SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 

7. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas, jį pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke, du kartus per mėnesį:

7.1. atlyginimas – iki kito mėnesio 10 dienos. Atsižvelgiant į būtinybę ir finansines galimybes – paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

7.2. avansas – kiekvieno mėnesio 20 – 25 dienomis.

8. Išmokant atlyginimą, darbo užmokesčio lapeliai, darbuotojui įteikiami Buhalterinės apskaitos skyriuje, kuriuose įrašomos darbuotojui tą mėnesį apskaičiuotos ir išmokėtos sumos.

9. Įstaigos darbuotojai dėl pažymos apie darbo užmokestį išdavimo (toliau – pažymos) kreipiasi žodžiu į Buhalterinės apskaitos skyrių (toliau – BAS). BAS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia pažymą. Įstaigos vadovo pasirašytas, užregistruotas pažymas darbuotojai atsiima BAS užfiksuojant pažymos gavimo faktą.

10. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

11. Priimant į darbą darbuotoją:

11.1. tiesioginis vadovas supažindina pasirašytinai su administracijos padalinio, į kurį priimamas dirbti, nuostatais ir atitinkamu pareigybės aprašymu.Viena pareigybės aprašymo kopija su supažindinimo žyma pasirašytinai įteikiama darbuotojui, o kita pristatoma Personalo skyriui, kur ji saugoma darbuotojo asmens byloje. Administracijos padalinio nuostatų kopija su supažindinimo žymomis saugoma pas padalinio vadovą atskiroje byloje;

11.2. Personalo skyrius supažindina pasirašytinai su Kauno TI darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis;

11.3. Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas supažindina pasirašytinai su Kauno TI priešgaisrinės saugos instrukcija, su kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.

12. Pareigūnams ir kitiems valstybės tarnautojams išduodami tarnybiniai pažymėjimai.

13. Keičiantis darbuotojams, reikalai perduodami Kauno TI darbo reglamento nustatyta tvarka naujai paskirtam darbuotojui. Jeigu nėra naujai paskirto darbuotojo reikalai perduodami administracijos padalinio vadovui, įforminant priėmimo ir perdavimo aktą.

14. Atleidžiami iš darbo ar perkeliami darbuotojai privalo perduoti dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti, turimas bylas, informacinę ar norminę medžiagą, knygas, įsigytas už valstybės biudžeto lėšas – administracijos padalinio vadovui. Atleidimo iš darbo dieną darbuotojai privalo grąžinti spaudus – Administracijos reikalų skyriui, patalpų raktus - Ūkio skyriui, elektroninę įėjimo/išėjimo kortelę – Apsaugos ir priežiūros skyriui, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus - Personalo skyriui, jiems išduotas materialines vertybes – įstaigos direktoriaus įsakyme nurodytam darbuotojui (priedas).

15. Asmenų skundai ir prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

16. Kauno TI patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

17. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių medžiagų.

Įtarus darbuotoją esant neblaivų, neblaivumui nustatyti naudojamos techninės priemonės.

Darbuotojams draudžiama per kontrolinį praėjimo punktą į įstaigos teritoriją įsinešti ir turėti daiktus (reikmenis) nurodytus Įeinančių į laivės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl įeinančių į laivės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas), 1 priede.

Teisę įsinešti į laisvės atėmimo vietų įstaigų teritorijas tarnybinius mobiliuosius telefonus (įtrauktus į Kalėjimų departamento, laisvės atėmimo vietų įstaigų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigųbuhalterinę apskaitą mobiliojo ryšio telefono aparatus su Kalėjimų departamentui, laisvės atėmimo vietų įstaigai ar valstybės įmoneiprie pataisos įstaigospriklausančiomis SIM kortelėmis) turi Aprašo 2 priede nurodyti  darbuotojai.

18. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

19. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant.

20. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Kauno TI išteklius.

21. Kauno TI elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.  

22. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Kauno TI elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

23. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

24. Darbuotojai, baigę darbo dieną, privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą.

25. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris ir, jei kabinete įrengta signalizacija, ją įjungia.

 

 

V SKYRIUS

ĮĖJIMO Į KAUNO TI  IR IŠĖJIMO IŠ JO

TVARKA

 

26. Darbuotojai į Kauno TI gali patekti per kontrolės ir praleidimo punktą tik turėdami tarnybinį pažymėjimą ar nuolatinį leidimą.

27. Asmenys dėl leidimo lankytis Kauno TI įstaigos direktoriui ar jį pavaduojančiam pareigūnui pateikia rašytinį prašymą. Rašytiniame prašyme turi būti nurodyta, kas (vardas, pavardė, pareigos), kada (data, laikas), kokiu tikslu nori lankytis įstaigoje.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų, įstaigų, įmonių atstovams (darbuotojams), visuomenės nariams priima direktorius, jam nesant priima direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) veiklos administravimas.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti į įstaigos teritoriją, priima direktorius, o jam nesant  direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas APS veiklos administravimas, vadovybės nedarbo metu -  APS vyriausiasis specialistas (direktoriaus budintysis padėjėjas), jam nesant – APS specialistas (direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas).

Asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti į įstaigos teritoriją Kauno TI administracijos iniciatyva, vienkartinis leidimas išduodamas direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas APS veiklos administravimas, žodiniu nurodymu. Vadovybės nedarbo metu -  APS vyriausiojo specialisto (direktoriaus budinčiojo padėjėjo), jam nesant – APS specialisto (direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojo) žodiniu nurodymu.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo giminaičiams ir kitiems asmenims, kurie atvyksta  į pasimatymą pas laikomus įstaigoje asmenis priima direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas APS veiklos administravimas, jam nesant ir vadovybės nedarbo metu - APS vyriausiasis specialistas (direktoriaus budintysis padėjėjas), jam nesant – APS specialistas (direktoriaus budinčiojo padėjėjo pavaduotojas).

APS vyriausiojo specialisto (direktoriaus budinčiojo padėjėjo) žodiniu leidimu į Kauno TI teritoriją, Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo pajėgų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įstaigų konvojaus automobiliai, Greitosios medicininės pagalbos ir Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos automobiliai, įleidžiami tik su skiriamaisiais (informaciniais) ženklais, o konvojaus automobiliai be skiriamųjų ženklų - įstaigos kontrolės ir praleidimo punkto (toliau - KPP) pareigūnui pateikus konvojaus žetoną ir tarnybinį pažymėjimą. Įvažiuojantį (išvažiuojantį) į įstaigą transportą KPP pareigūnas registruoja specialiame žurnale.

Vienkartinius leidimus įeiti į Kauno TI, išduoda APS siuntinių, perdavimų, smulkiųjų paketų su spauda priėmimo ir išdavimo bei pasimatymų suteikimo biuro (toliau – biuro) pareigūnas. Vienkartinius leidimus įvažiuoti su transporto priemone į Kauno TI išduoda KPP pareigūnas.  Nesant biuro pareigūno leidimus įeiti į Kauno TI išduoda KPP pareigūnas.

Į KPP įleidžiami (išleidžiami) ne daugiau trys asmenys vienu metu. Įeinantys į Kauno TI darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, nuolatinius leidimus, o Kauno TI pareigūnai – tarnybinius pažymėjimus pateikia KPP pareigūnui.

Į Kauno TI atvykusį asmenį KPP pasitinka ir lydi įstaigos interesus atstovaujantis darbuotojas, arba vadovybės paskirtas kitas darbuotojas.

28. Nuolatinis leidimas arba tarnybinis pažymėjimas grąžinamas savininkui, kai jis išeina iš Kauno TI.

29. Kauno TI teritorija ir patalpos stebimos vaizdo kameromis.

 

 

VI SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

30. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

31. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų, darbo grupių ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Kauno TI arba jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

 

VII SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

32. Darbuotojai turi laikytis darbo etikos reikalavimų.

33. Kauno TI vadovybė užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, skatina bendradarbiavimą ir pagarbą kolektyve, padeda darbuotojams, jei šiems nesiseka darbe.

34. Kauno TI turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

35. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

36. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Taisyklės privalomos visiems Kauno TI darbuotojams. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

38. Šios Taisyklės skelbiamos Kauno TI interneto tinklalapyje.

 

 

Kauno tardymo izoliatoriaus

 vidaus tvarkos taisyklių

 priedas

                                                                    

                                                                                                           

                                                                                                                                                                

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS

 

ATSISKAITYMO KORTELĖ

 

20.... m. .................................d.

 

________________________________________________________________________________

(atleidžiamo iš tarnybos  (darbo) statutinio valstybės tarnautojo, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, vardas, pavardė, pareigos)

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Data

 

Administracijos padalinio, iš kurio atleidžiamas statutinis valstybės tarnautojas, valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, viršininkas  

 

 

 

Personalo skyrius

 

 

 

Ūkio skyriaus atsakingas darbuotojas (sandėlininkas, komendantas)

 

 

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus atsakingas darbuotojas

 

 

 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas  (apsaugos ir ryšio priemonių)

 

 

 

Administracijos reikalų skyrius (raštinės darbuotojas)

 

 

 

 

____________________

 

Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 11 d. 14:17

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos