Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371

El. paštas: kaunas@kalejimai.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

 

 

Už savanoriškos veiklos koordinavimą įstaigoje atsakingos:

 

Gitana Zaikauskienė (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas) – tel. (8 37) 408 510, el. p. gitana.zaikauskiene@kalejimai.lt;

Edita Simonavičiūtė (veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas) – tel. (8 37) 452 371, el. p. edita.simonaviciute@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 673) 79 703, el. p. 

pasimatymai.kaunas@kalejimai.lt

 

Dėl arešto bausmės atlikimo Technikos g. 34, Kaunas, skambinti tel.: (8 663) 60132, el. p. 

ina.dikciene@kalejimai.lt

 

Siuntinių, perdavimų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

I-V  8.00-16.30 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val
VI be pietų pertraukos  8.00-13.00 val.
 Sekmadienis - nedarbo diena

 

 
 
 
 
 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Vidaus tvarkos taisyklės

Patvirtinta

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus

2019 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-102

 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS vidaus tvarkos taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės)reglamentuoja Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – įstaiga arba Kauno TI) pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo ir poilsio laiką, mokėjimo už darbą tvarką, bendruosius vidaus tvarkos reikalavimus, įėjimo ir išėjimo iš įstaigos tvarką, aprangos, išvaizdos ir elgesio reikalavimus.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šiose Taisyklėse nustatytų teisinių santykių nereglamentuoja Vidaus tarnybos statutas (toliau – Statutas), Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Teisingumo ministro įsakymai, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymai, Kauno TI darbo reglamentas ir kiti teisės aktai.

 

II SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

3. Darbo laiką Kauno TI ir darbuotojų poilsio laiką nustato Kauno TI direktorius, vadovaudamasis Statutu, Darbo kodeksu ir Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

4. Darbuotojai turi laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko režimo:

4.1. pirmadienį – ketvirtadienį darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga- 17.00 val.;

4.2. penktadienį darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga- 15.45 val.;

4.3. pietų pertraukos trukmė – 45 min. (nuo 12.00 iki 12.45 val.); pietų pertrauka neįskaitoma į darbo laiką;

4.4. švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda;

4.5. darbuotojas, dirbantis kompiuteriu, po kiekvienos valandos nepertraukiamo darbo gali daryti iki 10 minučių poilsio pertrauką.

4.6. Kauno TI direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, atskiruose Kauno TI administracijos padaliniuose ir atskiriems darbuotojams gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką.

Kai dėl darbo (tarnybos) pobūdžio negalima iš anksto nustatyti ir (ar) laikytis kasdieninės ar savaitės darbo laiko trukmės, atskiru Kauno TI direktoriaus įsakymu įvedama suminė darbo laiko apskaita.

5. Darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo (toliau – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.

6. Darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti įstaigos administracijos padalinio, kuriame dirba, vadovą ar Veiklos organizavimo skyriaus inspektorių (personalo klausimais), apie neatvykimą į darbą ir nurodyti neatvykimo priežastį.

6 punkto pakeitimas: Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1-406 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 20019 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

III SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

 

7. Darbo užmokestis darbuotojams mokamas, jį pervedant į darbuotojo nurodytą sąskaitą banke, du kartus per mėnesį:

7.1. atlyginimas – iki kito mėnesio 10 dienos. Atsižvelgiant į būtinybę ir finansines galimybes – paskutinę einamojo mėnesio darbo dieną.

7.2. avansas – kiekvieno mėnesio 20 – 25 dienomis.

8. Ligos išmoka, kurią moka darbdavys už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas yra 80 procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

9. Išmokant atlyginimą, darbo užmokesčio lapeliai, darbuotojams išsiunčiami į jų elektroninio pašto dėžutę.

10. Įstaigos darbuotojai dėl pažymos apie darbo užmokestį išdavimo (toliau – pažymos) kreipiasi žodžiu į Turto valdymo skyrių (toliau – TVS). TVS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia pažymą. Įstaigos vadovo pasirašytas, užregistruotas pažymas darbuotojai atsiima TVS užfiksuojant pažymos gavimo faktą.

11. Duomenys apie darbuotojo darbo užmokestį teikiami ar skelbiami tik įstatymų nustatytais atvejais arba darbuotojo sutikimu.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

12. Priimant į darbą darbuotoją:

12.1. įstaigos direktoriaus pavaduotojai, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis pasirašytinai (arba DVS priemonėmis) supažindina administracijos padalinių vadovus su administracijos padalinio, į kurį priimamas darbuotojas, nuostatų, pareigybės aprašymo, Kauno TI darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių kopijomis, pasirašytinai su Kolektyvinės sutarties kopija.

Administracijos padalinio vadovas pasirašytinai (arba DVS priemonėmis) supažindina su administracijos padalinio, į kurį priimamas darbuotojas, nuostatų, pareigybės aprašymo, Kauno TI darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių kopijomis, pasirašytinai su Kolektyvinės sutarties kopija. Viena pareigybės aprašymo kopija su supažindinimo žyma pasirašytinai įteikiama darbuotojui, o kita - pristatoma Veiklos organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui tolimesniam saugojimui darbuotojo asmens byloje. Administracijos padalinio nuostatų kopija su supažindinimo žymomis saugoma pas padalinio vadovą atskiroje byloje.

12.2. Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas supažindina pasirašytinai su Kauno TI gaisrinės saugos instrukcija, su kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijomis.

12.2. papunkčio pakeitimas: Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1-406 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 20019 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

13. Pareigūnams ir kitiems valstybės tarnautojams išduodami tarnybiniai pažymėjimai, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį – nuolatiniai leidimai.

14. Keičiantis darbuotojams, reikalai perduodami Kauno TI darbo reglamento nustatyta tvarka.

14 punkto pakeitimas: Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1-406 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 20019 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

15. Atleidžiami iš darbo ar perkeliami darbuotojai privalo perduoti dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti, turimas bylas, informacinę ar norminę medžiagą, knygas, įsigytas už valstybės biudžeto lėšas – administracijos padalinio vadovui. Atleidimo iš darbo dieną darbuotojai privalo grąžinti spaudus – Veiklos organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui, patalpų raktus – Turto valdymo skyriaus atsakingam darbuotojui, elektroninę įėjimo/išėjimo kortelę – Saugumo valdymo skyriaus atsakingam darbuotojui, tarnybinius pažymėjimus, valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus, nuolatinius leidimus – Veiklos organizavimo skyriaus atsakingam darbuotojui, išduotas materialines vertybes – įstaigos direktoriaus įsakyme nurodytam darbuotojui (priedas).

16. Asmenų skundai ir prašymai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

17. Kauno TI patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

18. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių medžiagų.

Įtarus darbuotoją esant neblaivų, neblaivumui nustatyti naudojamos techninės priemonės.

Darbuotojams draudžiama per kontrolinį praėjimo punktą į įstaigos teritoriją įsinešti ir turėti daiktus (reikmenis) nurodytus Įeinančių į laivės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl įeinančių į laivės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas), 1 priede.

Teisę įsinešti į laisvės atėmimo vietų įstaigų teritorijas tarnybinius mobiliuosius telefonus (įtrauktus į Kalėjimų departamento, laisvės atėmimo vietų įstaigų ar valstybės įmonių prie pataisos įstaigųbuhalterinę apskaitą mobiliojo ryšio telefono aparatus su Kalėjimų departamentui, laisvės atėmimo vietų įstaigai ar valstybės įmoneiprie pataisos įstaigospriklausančiomis SIM kortelėmis) turi Aprašo 2 priede nurodyti darbuotojai.

19. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

20. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant.

21. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius Kauno TI išteklius.

22. Kauno TI elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

23. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Kauno TI elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

24. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

25. Darbuotojai, baigę darbo dieną, privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą.

26. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, užrakina duris ir, jei kabinete įrengta signalizacija, ją įjungia.

 

V SKYRIUS

ĮĖJIMO Į KAUNO TI IR IŠĖJIMO IŠ JO

TVARKA

 

27. Darbuotojai į Kauno TI gali patekti per kontrolės ir praleidimo punktą tik turėdami tarnybinį pažymėjimą ar nuolatinį leidimą.

28. Asmenys dėl leidimo lankytis Kauno TI įstaigos direktoriui ar jį pavaduojančiam pareigūnui pateikia rašytinį prašymą. Rašytiniame prašyme turi būti nurodyta, kas (vardas, pavardė, pareigos), kada (data, laikas), kokiu tikslu nori lankytis įstaigoje.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų, įstaigų, įmonių atstovams (darbuotojams), visuomenės nariams priima įstaigos direktorius, jam nesant – įstaigos direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) veiklos administravimas.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti į įstaigos teritoriją, priima įstaigos direktorius, o jam nesant - įstaigos direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas SVS veiklos administravimas, vadovybės nedarbo metu - SVS vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai), jam nesant – SVS specialistas (apsaugai).

Asmenims, kuriems pagal darbo pobūdį būtina patekti į įstaigos teritoriją Kauno TI administracijos iniciatyva, vienkartinis leidimas išduodamas įstaigos direktoriaus ar įstaigos direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas SVS veiklos administravimas, žodiniu nurodymu. Vadovybės nedarbo metu - SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai), jam nesant – SVS specialisto (apsaugai) žodiniu nurodymu.

Sprendimą dėl vienkartinio leidimo išdavimo giminaičiams ir kitiems asmenims, kurie atvyksta į pasimatymą pas laikomus įstaigoje asmenis priima įstaigos direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas SVS veiklos administravimas, jam nesant ir vadovybės nedarbo metu - SVS vyriausiasis specialistas (budinčiajai pamainai), jam nesant – SVS specialistas (apsaugai).

SVS vyriausiojo specialisto (budinčiajai pamainai), jam nesant SVS specialisto (apsaugai) žodiniu leidimu į Kauno TI teritoriją, Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo pajėgų, ikiteisminio tyrimo įstaigų, Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įstaigų konvojaus automobiliai, Greitosios medicininės pagalbos ir Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos automobiliai, įleidžiami tik su skiriamaisiais (informaciniais) ženklais, o konvojaus automobiliai be skiriamųjų ženklų - įstaigos kontrolės ir praleidimo punkto (toliau - KPP) pareigūnui pateikus konvojaus žetoną ir tarnybinį pažymėjimą. Įvažiuojantį (išvažiuojantį) į įstaigą transportą KPP pareigūnas registruoja specialiame žurnale.

Vienkartinius leidimus įeiti į Kauno TI, išduoda SVS siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biuro (toliau – biuro) pareigūnas. Vienkartinius leidimus įvažiuoti su transporto priemone į Kauno TI išduoda KPP pareigūnas. Nesant biuro pareigūno leidimus įeiti į Kauno TI išduoda KPP pareigūnas.

Į KPP įleidžiami (išleidžiami) ne daugiau kaip trys asmenys vienu metu. Įeinantys į Kauno TI valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, nuolatinius leidimus, o Kauno TI pareigūnai – tarnybinius pažymėjimus pateikia KPP pareigūnui.

Į Kauno TI atvykusį asmenį KPP pasitinka ir lydi įstaigos interesus atstovaujantis darbuotojas, arba vadovybės paskirtas kitas darbuotojas.

28 punkto pakeitimas: Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1-406 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 20019 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1-102 „Dėl Kauno tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

29. Nuolatinis leidimas arba tarnybinis pažymėjimas grąžinamas savininkui, kai jis išeina iš Kauno TI.

30. Kauno TI teritorija ir patalpos stebimos vaizdo kameromis.

 

VI SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

31. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

32. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų, darbo grupių ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Kauno TI arba jo reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę (penktadieniais) gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

 

VII SKYRIUS

ELGESIO REIKALAVIMAI

 

33. Darbuotojai turi laikytis darbo etikos reikalavimų.

34. Kauno TI vadovybė užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, skatina bendradarbiavimą ir pagarbą kolektyve, padeda darbuotojams, jei šiems nesiseka darbe.

35. Kauno TI turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

36. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

37. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Taisyklės privalomos visiems Kauno TI darbuotojams. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

 _________________

 

Kauno tardymo izoliatoriaus

vidaus tvarkos taisyklių

priedas

                                                                  

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS

 

ATSISKAITYMO LAPELIS

 

20.... m. .................................d.

 

________________________________________________________________________________

(atleidžiamo iš tarnybos (darbo) statutinio valstybės tarnautojo, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, vardas, pavardė, pareigos)

 

 

Atsakingo asmens vardas, pavardė

 

Parašas

 

Data

 

Administracijos padalinio, iš kurio atleidžiamas statutinis valstybės tarnautojas, valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, viršininkas (vedėjas)

 

 

 

Veiklos organizavimo skyriaus inspektorius (tvarkantis asmens bylas)

 

 

 

Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas (sandėlininkas, komendantas)

 

 

 

Turto valdymo skyriaus atsakingas darbuotojas (buhalteris)

 

 

 

Saugumo valdymo skyriaus specialistas  (apsaugos ir ryšio priemonių)

 

 

 

Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis raštvedys

 

 

 

 ____________________

Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 2 d. 07:47