Laisvos darbo vietos


Visa informacija apie laisvas darbo vietas

Kontaktai

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 407 902

Faks. (8 37) 407 926

El. paštas: administracija@kaunoti.lt

 

Technikos g. 34, LT-51256 Kaunas

Tel.: (8 37) 452 371
Faks. (8 37) 452 155

El. paštas: info@kaunoti.lt

 

Pastaba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį / nuteistąjį telefonu neteikiama.

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV  8.00-17.00 val.
V  8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka  12.00-12.45 val.

  

Dėl pasimatymų A.Mickevičiaus g. 11, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 428 396

Dėl pasimatymų Technikos g. 34, Kaunas suteikimo, skambinti tel.: (8 37) 764 531

Siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo (pasimatymų suteikimo) biuro darbo laikas:

Pirmadienis - nedarbo diena
II-VI  8.00-16.30 val.
Sekmadienis - nedarbo diena
Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.

Svetainės lankytojų apklausa

Ar pateikta informacija yra suprantama?


Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).
Kauno tardymo izoliatorius yra asmens duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas 300013972, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 407902, el. p. administracija@kaunoti.lt

Kauno tardymo izoliatoriaus paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.
Pareigūno kontaktai: tel. (8 37) 407903,  el. p. remigijus.stundzia@kaunoti.lt

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį domenų apsaugos reglamentą.

Asmens duomenų tvarkymo Kauno tardymo izoliatoriaus tikslai:

1. Vidaus administravimas.
2. Žmogiškųjų išteklių valdymas.
3. Bausmių vykdymo kodekso nuostatų vykdymas.
4. Turto ir įstaigos apsauga, darbuotojų, nuteistųjų ir interesantų saugumas.
5. Kitų teisės aktų vykdymas.

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje:

1. Gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą.
2. Susipažinti su savo asmens duomenimis.
3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.
4. Reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
5. Nesutikti su duomenų tvarkymu.

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašas

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://vdai.lrv.lt/

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 18 d. 14:36