Veiklos organizavimo skyrius

 

PATVIRTINTA

Kauno tardymo izoliatoriaus

direktoriaus

2019 m. sausio 16 d.

įsakymu Nr. 1-10

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veiklos organizavimo skyrius (toliau – VOS) yra Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI arba įstaiga) administracijos padalinys: organizuojantis ir kontroliuojantis įstaigos veiklos planavimą, bendrųjų (neįslaptintų), įslaptintų ir archyvinių dokumentų apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, administruojantis įstaigos interneto svetainę, dokumentų valdymo sistemą, įstaigos kompiuterinį tinklą, diegiantis kompiuterių, kompiuterinio tinklo aparatūrą ir programinę įrangą; padedantis formuoti personalo valdymo politiką, organizuojantis žmogiškųjų išteklių plėtrą, teisės į karjerą įgyvendinimą, formuojantis personalo mokymo prioritetus, organizuojant kvalifikacijos kėlimą; kuriantis įstaigos organizacinę kultūrą, motyvacijos sistemą, vykdantis personalo apskaitą, paiešką, atranką, priėmimą, atleidimą; užtikrinantis viešųjų pirkimų vykdymą, administravimą, užtikrinantis Kauno TI veiklos teisėtumą, taikant ir priimant teisės aktus ir atliekant kitus teisinius veiksmus, susijusius su įstaigos veikla.

2. VOS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus tarnybos statutu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – Teisingumo ministras), Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir Kauno TI direktoriaus įsakymais, Kauno TI nuostatais, Kauno TI darbo reglamentu, Kauno TI vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI

 

3. Svarbiausieji VOS uždaviniai yra:

3.1. organizuoti Kauno TI veiklos planavimą ir analizę;

3.2. rengti ir kontroliuoti įstaigos metinio veiklos plano vykdymą;

3.3. organizuoti ir kontroliuoti įstaigoje bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą; užtikrinti įstaigos archyve saugomų dokumentų priežiūrą, laikymą, naudojimą, jų apskaitą;

3.4. pagal kompetenciją rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

3.5. vykdyti asmenų aptarnavimą įstaigoje;

3.6. užtikrinti įstaigos interneto svetainės atitiktį bendriesiems reikalavimams, taikomiems valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

3.7. užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) gaunamų laiškų, dokumentų įteikimą, siunčiamų laiškų – išsiuntimą, persiuntimą;

3.8. padėti įstaigos vadovybei valdyti žmogiškuosius išteklius: pritraukti, atrinkti, ugdyti, vertinti, motyvuoti;

3.9. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, organizuoti ir vykdyti pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paiešką, atranką, bendradarbiaujant su gimnazijomis, mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, užimtumo tarnybomis;

3.10. organizuoti priėmimą į tarnybą (darbą) Kauno TI, jų perkėlimą ir atleidimą;

3.11. organizuoti personalo teisės į karjerą įgyvendinimo procesus;

3.12. formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaryti mokymo planus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo paskaitas, mokymus;

3.13. kurti įstaigos organizacinę kultūrą, organizuoti renginius darbuotojams, kurti motyvacijos sistemą, padėti administracijos padalinių vadovams vykdyti pataisos pareigūnų stažuotes (personalo adaptavimą) ir integravimą įstaigoje;

3.14. užtikrinti Kauno TI veiklos teisėtumą, taikant ir priimant teisės aktus ir atliekant kitus teisinius veiksmus, susijusius su įstaigos veikla;

3.15. atstovauti Kauno TI visų instancijų teismuose, nagrinėjant civilines, administracines, baudžiamąsias bylas, rengti teisinius dokumentus, kontroliuoti teismuose esančių bylų eigą.

3.16. vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, atlikti viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą, rengti ataskaitas, susijusias su įstaigos atliekamais viešaisiais pirkimais, tvarkyti įvykdytų viešųjų pirkimų apskaitą;

3.17. rengti sutarčių (susitarimų) projektus, teikti konsultacijas įstaigos darbuotojams rengiant sutartis (susitarimus); vykdyti sutarčių vykdymo kontrolę, teikti pastabas, pasiūlymus dėl sutarčių pratęsimo, nutraukimo, keitimo.

 

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

4. VOS vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. organizuoja Kauno TI metinio veiklos plano projekto parengimą, kontroliuoja jo vykdymą;

4.2. užtikrina informacijos apie Kauno TI veiklą pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Kalėjimų departamentui, kitoms institucijoms; teikia informaciją apie įstaigos veiklą įstaigos administracijos padalinių vadovams;

4.3. rengia Kauno TI direktoriaus įsakymų veiklos klausimais projektus, pagal kompetenciją - kitų dokumentų projektus; įstaigos administracijos padalinių vadovus konsultuoja padalinių nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašymų projektų rengimo klausimais;

4.4. registruoja, sistemina ir tvarko Kauno TI gautą, siunčiamą įslaptintą korespondenciją, Dokumentų valdymo sistemos (toliau - DVS) priemonėmis tvarko bendrąją (neįslaptintą) korespondenciją;

4.5. DVS priemonėmis tvarko gautas Teisingumo ministro, Kalėjimo departamento direktoriaus teisės aktų skenuotas kopijas, Kauno TI direktoriaus pasirašytus įsakymus veiklos klausimais, įsakymus dėl suimtųjų ir nuteistųjų, nutarimus dėl paimtų iš suimtojo (nuteistojo) pinigų ir vertingų daiktų perdavimo;

4.6. DVS priemonėmis tvarko įstaigos trumpai saugomus administravimo dokumentus, darbuotojų tarnybinius pranešimus, prašymus, pasiaiškinimus (paaiškinimus), pranešimus apie tarnybinį nusižengimą;

4.7. veda suimtųjų, nuteistųjų gautų laiškų, siunčiamų laiškų kitiems asmenims, valstybės, savivaldybės ir tarptautinėms institucijomis bei visuomeninėms organizacijoms, apskaitą, įteikia laiškus suimtiesiems, nuteistiesiems, nesant jų – teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais laiškus persiunčia, grąžina;

4.8. vykdo asmenų aptarnavimą įstaigoje, DVS priemonėmis tvarko asmenų prašymus, skundus bei atsakymus į juos;

4.9. rengia administracinių paslaugų aprašymų projektus, teisės aktų nustatytais terminais juos peržiūri ir rengia jų pakeitimų projektus; teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis (administracinių paslaugų stebėsenos rodiklius) į Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (PASIS), teikia ataskaitas vadovybei;

4.10. organizuoja rizikos valdymo procesus įstaigoje;

4.11. nagrinėja ir pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, tai pat į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

4.12. organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą, teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;

4.13. rengia Kauno TI bendrosios (neįslaptintos) ir įslaptintos dokumentacijos planų, dokumentacijos planų papildymų sąrašų, dokumentų registrų sąrašų, ilgai saugomų bylų apyrašų ir šių apyrašų sąrašų, dokumentų naikinimo aktų projektus, teikia juos svarstyti ir derinti;

4.14. organizuoja įstaigos archyvo darbą pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4.15. tvarko antspaudų, spaudų apskaitą bei išdavimą;

4.16. kartu su kitų administracijos padalinių atsakingais darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir atrenka naikinti bylas (dokumentus), suderinus su įstaigos steigėjo funkcijas atliekančia ar jos įgaliota institucija ar įstaiga, organizuoja atrinktų bylų (dokumentų) sunaikinimą;

4.17. užtikrina Kauno TI interneto svetainės atitiktį bendriesiems reikalavimams, taikomiems valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

4.18. administruoja dokumentų valdymo sistemą (DVS), teikia metodinę bei praktinę pagalbą darbuotojams, dirbantiems su DVS;

4.19. administruoja įstaigos kompiuterių tinklus, duomenų saugyklą;

4.20. rengia įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

4.21. vykdo paiešką į laisvas pareigybes, bendradarbiaujant su gimnazijomis, mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis, Užimtumo tarnybomis. Dalyvauja pristatant pataisos pareigūno tarnybą, viešinant pareigūno profesiją, talpina skelbimus socialiniuose tinkluose, mokyklose, organizuoja įstaigoje atvirų durų dienas. Vykdo pokalbius su pretendentais į pareigas Kauno TI;

4.22. organizuoja ir vykdo pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis konkursus, priėmimą į tarnybą (darbą) Kauno TI, perkėlimą, atleidimą ir pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

4.23. organizuoja įstaigos pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą.

4.24. atlieka pretendentų (asmenų) tikrinimą valstybės informacinėse sistemose ir registruose;

4.25. atlieka asmenų, pretenduojančių į laisvas pareigas, atitikimo nustatytiems atitinkamo pareigybės aprašymo specialiesiems reikalavimams, tikrinimą;  

4.26 teikia personalo ataskaitas Kalėjimų departamentui, siunčia pranešimus valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie priėmimą, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų;

4.27. rengia darbo sutartis, atlieka keitimus, registruoja;

4.28. sudaro įstaigos kasmetinių atostogų grafiką;

4.29. rengia teisės aktų projektus personalo valdymo klausimais;

4.30. administruoja Valstybės tarnautojų registro VATARAS, Valstybės tarnybos informacinę sistemą VATIS, Kalėjimų departamento informacinės sistemos KADISbei privačių interesų deklaravimo informacinę sistemos IDIS duomenis;

4.31. organizuoja (ir registruoja CMEK konsultacinėje poliklinikoje) pataisos pareigūnų periodinį sveikatos patikrinimą;

4.32. rengia darbuotojams nuolatinius leidimus įeiti į įstaigos teritoriją bei juos registruoja; veda pareigūnų tarnybinių pažymėjimų apskaitą;

4.33. teikia prašymus Valstybės tarnybos departamentui dėl pažymėjimų karjeros valstybės tarnautojams išdavimo;

4.34. sudaro, pildo, apskaito ir saugo pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis asmens bylas;

4.35. teikia konsultacijas, metodinę pagalbą pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, darbo teisės, tarnybos klausimais, privačių interesų deklaravimo ir privačių interesų deklaracijų pildymo klausimais;

4.36. atstovauja Kauno TI ikiteisminiuose ginčų nagrinėjimo procesuose ir visų instancijų teismuose, nagrinėjant civilines, administracines, baudžiamąsias bylas, rengia ieškinio pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinio pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;

4.37. rengia procesinius teismo dokumentus; apibendrina Kauno TI administracijos padalinių vadovų pateiktas pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus procesinių teismo dokumentų rengimui;

4.38. ginčytinais klausimais reiškia pretenzijas kitoms įstaigos, institucijoms, organizacijoms ir ūkio subjektams bei rengia atsakymų projektus dėl iškilusių teisinio pobūdžio ginčų;

4.39. atlieka įstaigos darbuotojų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

4.40. rengia metinio viešųjų pirkimų plano bei plano papildymo projektus;

4.41. rengia teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų vykdymu, projektus;

4.42. vykdo viešųjų pirkimų procedūras;

4.43. rengia ataskaitas, susijusias su įstaigos atliekamais viešaisiais pirkimais ir pateikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;

4.44. registruoja įstaigos prekių, paslaugų bei darbų pirkimo sutartis;

4.45. kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą pagal kalendoriniais metais atliktų pirkimų vertes;

4.46. teikia metodinę pagalbą įstaigos atsakingiems darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;

4.47. tvarko įvykdytų viešųjų pirkimų apskaitą;

4.48. atlieka prekių, paslaugų ir darbų pirkimus gynybos ir saugumo srityje;

4.49. atlieka viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą;

4.50. rengia sutarčių (susitarimų) projektus, teikia konsultacijas įstaigos darbuotojams rengiant sutartis (susitarimus); vykdo sutarčių vykdymo kontrolę, teikia pastabas, pasiūlymus dėl sutarčių pratęsimo, nutraukimo, keitimo.

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

 

5. VOS įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. pateikti informaciją pagal kompetenciją kitiems administracijos padaliniams; gauti informaciją iš kitų administracijos padalinių; pagal savo kompetenciją reikalauti iš įstaigos administracijos padalinių vadovų laiku pateikti duomenis apie jų padalinių darbą;

5.2. informuoti įstaigos direktorių, direktoriaus pavaduotoją (-jus) dėl trūkumų kituose administracijos padaliniuose, kurie trikdo normalų VOS darbą;

5.3. reikalauti, kad dokumentai Kauno TI būtų valdomi vadovaujantis teisės aktais; kad įslaptinta informacija būtų tvarkoma pagal šį darbą reglamentuojančius teisės aktus; informuoti įstaigos vadovybę apie įslaptintos informacijos administravimo ir dokumentų valdymo taisyklių pažeidimus.

 

 

V SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. VOS darbo organizavimo pagrindas yra Kauno TI nuostatai, įstaigos metinis veiklos planas, darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, VOS nuostatai, ketvirčio veiklos planai, kiti teisės aktai.

7. VOS vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

8. VOS darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.

9. Naujai priimtus į VOS darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, VOS nuostatais, Kauno TI darbo reglamentu, Kauno TI vidaus tvarkos taisyklėmis pasirašytinai (arba DVS priemonėmis) supažindina VOS vedėjas, jam nesant – vyriausiasis specialistas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. VOS darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo, teisingumo ir teisėtumo principais.

11. VOS yra tiesiogiai pavaldus Kauno TI direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, VOS valdymo schema pridedama (priedas).

 


 

  

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 2 d. 08:38