Resocializacijos skyrius

 
 

PATVIRTINTA

Kauno tardymo izoliatoriaus
direktoriaus 2019 m. sausio  24 d.

įsakymu Nr. 1-50

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Resocializacijos skyrius (toliau – RS arba skyrius) yra Kauno tardymo administracijos padalinys (toliau – Kauno TI), organizuojantis ir vykdantis socialinį, individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, atliekantis suimtųjų ir nuteistųjų psichologinį įvertinimą bei teikiantis jiems psichologinę pagalbą, organizuojantis bei vykdantis psichologinius tyrimus, destruktyvaus elgesio prevenciją.

2. RS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus, Kauno TI nuostatais, Kauno TI direktoriaus įsakymais, Darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, psichologo darbo etika, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI

 

3. Svarbiausieji RS uždaviniai yra:

3.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymo vykdymą socialinio darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais srityje;

3.2. teikti socialinę pagalbą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

3.3. užtikrinti bausmės atlikimo ir suėmimo režimo reikalavimų laikymąsi;

3.4. vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais;

3.5. įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę;

3.6. rūpintis psichine suimtųjų ir nuteistųjų sveikata, teikti jiems profesionalią psichologinę pagalbą, organizuoti ir vykdyti psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją, intervenciją, postvenciją;

3.7. atlikti suimtųjų ir nuteistųjų psichologinį vertinimą;

3.8. motyvuoti suimtuosius ir nuteistuosius keisti netinkamą savo elgesį, stiprinti jų atsakomybės jausmą bei ugdyti jų socialinius įgūdžius, kurie leistų pozityviai prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų atliekant bausmę bei asmeninių tikslų visuomenėje siekti teisėtais būdais;

3.9. esant poreikiui, padėti įstaigos personalui spręsti darbe su suimtaisiais ir nuteistaisiais kylančias problemas.    

 

III SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

4. RS vykdydamas jam pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

4.1. teikia pasiūlymus planuojant savo veiklą į įstaigos metinį veiklos planą, sudaro skyriaus ketvirčio veiklos planus;

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją įstaigos vadovybei, Kalėjimų departamentui ir kitoms institucijoms;

4.3. teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems žodinę bei rašytinę informaciją apie jų laikymo Kauno TI tvarką ir sąlygas, teises, pareigas ir jiems taikomus draudimus bei informuoja apie pasikeitimus;

4.4. rengia medžiagas dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar skatinimo;

4.5. bendradarbiaudamas su kitais įstaigos administracijos padaliniais, aiškinasi ir šalina režimo, pažeidimų priežastis bei sąlygas;

4.6. bendradarbiaudamas su kitais įstaigos administracijos padaliniais, organizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems kultūrinius ir sportinius renginius, suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumą;

4.7. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų socialinį, teisinį bei dorovinį švietimą;

4.8. organizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems religinių apeigų atlikimą;

4.9. nagrinėja asmenų, besikreipiančių į įstaigą, suimtųjų bei nuteistųjų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus;

4.10. atlieka individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

4.11. rengia suimtųjų ir nuteistųjų charakteristikas bei vertina nuteistųjų nusikalstamo elgesio riziką, taip pat rengia socialinio tyrimo išvadas;

4.12. bendradarbiauja su migracijos tarnybomis, tvarkant ir išduodant nuteistiesiems asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.13. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų adaptacijosprogramą, nuteistųjų pataisos programą, nuteistųjų integracijos į visuomenę programą ir kt.

4.14. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų psichologinį įvertinimą (diagnostika, duomenų analizė, fiksavimas, išvados);

4.15. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų psichologines konsultacijas (problemos tyrimas, tikslinimas, alternatyvų identifikacija, planavimas, veikla, grįžtamasis ryšys, konsultacijos įvertinimas);

4.16. teikia psichologines išvadas ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka teismams, kitoms pataisos įstaigoms bei Kauno TI administracijai;

4.17. bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

4.18. bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis, galinčiais suteikti įstaigai paramą;

4.19. bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriumi, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų profesinį mokymą ir bendrąjį lavinimą;

4.20. pagal kompetenciją vykdo ir kitas įstatymais ir teisės aktais pavestas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

 

5. RS įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

5.1. gauti iš valstybinių institucijų, įstaigos administracijos padalinių dokumentus, pažymas ir kitą informaciją, reikalingą skyriaus funkcijų vykdymui ir uždavinių įgyvendinimui;

5.2. teikti pasiūlymus dėl RS veiklos tobulinimo;

 

 

V SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. RS darbo organizavimo pagrindas yra Kauno TI nuostatai, įstaigos metinis veiklos planas, darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, skyriaus nuostatai, ketvirčio veiklos planai, kiti teisės aktai.
7. RS darbuotojų vykdomas funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
8. RS vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
9. RS darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
10. Naujai priimtus į RS darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, Kauno TI darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, skyriaus nuostatais, pasirašytinai (arba DVS priemonėmis) supažindina RS viršininkas, jam nesant – vyriausiasis specialistas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. RS darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, skaidrumo, teisingumo ir teisėtumo principais.

12. RS yra tiesiogiai pavaldus Kauno TI direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, RS valdymo schema pridedama (priedas).

 


 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 17:22