Saugumo valdymo skyrius

 
 

PATVIRTINTA

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus

2019 m. sausio   24 d. įsakymu Nr. 1-56

 

 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugumo valdymo skyrius (toliau – SVS) yra Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI arba įstaiga) administracijos padalinys, kuris organizuoja ir vykdo įstaigos ir jame laikomų asmenų apsaugą ir priežiūrą, kontroliuoja ginkluotės ir specialiųjų priemonių saugojimą, išdavimą ir apskaitą, užtikrina Kauno TI inžinerinių-techninių įrenginių veikimą, atlieka darbą, susijusį su suimtųjų ir nuteistųjųasmenų priėmimu, perkėlimu ir paleidimu, šių asmenų asmens bylų tvarkymu, laikymu ir įskaita.

2. SVS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymais, įstaigos direktoriaus įsakymais Kauno TI nuostatais, Darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI

 

3. Pagrindiniai SVS uždaviniai yra:

3.1. organizuoti Kauno TI apsaugą ir jame laikomų suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą, nustatytą teisės aktais;

3.2. užtikrinti, kad suimtieji ir nuteistieji laikytųsi tvarkos taisyklių;

3.3. nuolat kontroliuoti asmenų, laikomų Kauno TI, elgesį jų buvimo vietose;

3.4. kontroliuoti leidimų režimą ir jų reikalavimų vykdymą teisės aktų reglamentuota tvarka;

3.5. pagal kompetenciją kontroliuoti besilankančių asmenų tarpusavio elgesį su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

3.6. vykdyti ginkluotės, esančios Kauno TI, apskaitą ir saugojimą;

3.7. užtikrinti įstaigos inžinerinių techninių įrenginių administravimą ir nepertraukiamą veikimą;

3.8. užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo į Kauno TI, jų laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš įstaigos teisėtumą;                                                                     

3.9. įforminti suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo, įskaitos, konvojavimo, paleidimo ir kitus dokumentus;

3.10. vykdyti teismų nuosprendžius, nutartis bei kitus jų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimus;

3.11. teikti kontroliuojančioms institucijoms duomenis apie Kauno TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir kaitą, ataskaitas, pažymas bei kitus duomenis apie suimtuosius ir nuteistuosius;

3.12. padėti suimtiesiems ir nuteistiesiems asmenims adaptuotis laikino izoliavimo nuo visuomenės laikotarpiu bei parengti juos integracijai į visuomenę, taikant dinaminės apsaugos modelį.

 

 III SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

4. SVS vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. planuoja SVS veiklą, rengdamas SVS skyriaus pusmečių veiklos planus, įgyvendina šiuose planuose numatytas priemones, teikia pasiūlymus į įstaigos metinį veiklos planą, rengia apsaugos ir priežiūros postų planą;

4.2. tikrina, ar teisingai įforminti suimtųjų ir nuteistųjų, priimamų į įstaigą, dokumentai, įformina suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo, perkėlimo, paleidimo ir kitus dokumentus;

4.3. analizuoja ir apibendrina savo veiklą, kaupia statistinius duomenis, stebi jų dinamiką ir pateikia informaciją įstaigos direktoriui, bei nustatyta tvarka ataskaitas Kalėjimų departamentui;

4.4. apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl SVS veiklos tobulinimo, diegia efektyvias šio skyriaus darbo formas, susijusias su dinamine apsauga;

4.5. teikia pasiūlymus Drausmės komisijai dėl suimtųjų bei nuteistųjų nubaudimo ar paskatinimo, nuteistųjų įtraukimo į linkusiųjų pabėgti ar užpulti įskaitas ar išbraukimą iš jų, taip pat dėl sustiprintos individualios nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei, priežiūros taikymo;

4.6. supažindina naujai atvykusius suimtuosius bei nuteistuosius su dienotvarke, vidaus tvarkos taisyklėmis, režimo reikalavimais. Aiškinasi ir šalina režimo pažeidimų sąlygas ir priežastis;

4.7. pagal kompetenciją, nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ir sprendžia juose keliamas problemas, įstaigos vadovybės pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus;

4.8. organizuoja ir vykdo suimtųjų bei nuteistųjų gyvenamųjų patalpų, pasivaikščiojimo kiemų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų ir kitų patalpų bei teritorijų apžiūras ir kratas. Reikalui esant, gali pasikviesti ir kitų tarnybų pareigūnus;

4.9.  organizuoja ir vykdo suimtųjų bei nuteistųjų patikrinimus ir skaičiuotes, vykdo nuolatinę suimtųjų ir nuteistųjų asmenų apsaugą ir priežiūrą, vykdo nuolatinę jų elgesio kontrolę;

4.10. tikrina inžinerinių-techninių įrengimų būklę, požeminių komunikacijų sistemas, pastebėtus trūkumus pašalina, teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl inžinerinių techninių apsaugos priemonių diegimo, remonto bei rekonstrukcijos;

4.11. kontroliuoja nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, elgesį darbo vietose ir maršrutuose;

4.12 rengia ir teikia duomenis apie suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą kontroliuojančioms institucijoms bei kitus duomenis apie suimtuosius ir nuteistuosius kitoms institucijoms ir Informatikos ir ryšių departamentui;

4.13. organizuoja ir vykdo į įstaigą atvykusių asmenų, taip pat įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų nustatytų elgesio taisyklių laikymosi kontrolę, įeinančių (išeinančių) asmenų, įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto priemonių į įstaigą ir iš jos patikrinimą, pakrovimo (iškrovimo) darbų kontrolę;

4.14. organizuoja ir vykdo pašto bei perduodamų siuntinių priėmimą ir išdavimą suimtiesiems bei nuteistiesiems, pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimą;

4.15. organizuoja ir vykdo šaudymo pratybas bei įskaitas;

4.16. organizuoja įstaigos pareigūnų bei pretendentų eiti statutinių valstybės tarnautojų pareigas fizinio pasirengimo vertinimą;

4.17. vykdo ne tik suimtųjų bei nuteistųjų apsaugą, konvojavimą bei jų izoliaciją, bet ir padeda formuoti jų korekcinį elgesį, tarpusavio santykius, vertybių atstatymą, socialinius įgūdžius, taikant dinaminės priežiūros modelį;

4.18. tvarko suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas bei bylas numatytas pagal dokumentacijos planą, saugo jas, vykdo jų apskaitą, archyvines suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas bei užbaigtas bylas perduoda į įstaigos archyvą tolimesniam saugojimui;

4.19. vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus dėl malonės suteikimo, įstatymus dėl amnestijos akto, teismų nutartis dėl nuosprendžių pakeitimų bei kitus teismų, prokuratūrų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtus sprendimus;

4.20. įteikia suimtiesiems ir nuteistiesiems gaunamus dokumentus, atsakymus į paklausimus ir skundus pagal skyriaus kompetenciją;

4.21 organizuoja ginkluotės apskaitą ir saugojimą;

4.22. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų pabėgimų, įstatymais jiems neleistinų turėti daiktų patekimo ir įstaigos užpuolimo užkardymą bei jose esančio turto apsaugą;

4.23. kontroliuoja suimtiesiems paskirtų kardomųjų priemonių – suėmimo taikymo ir nuteistiesiems paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bausmių vykdymo terminus, užtikrina, kad asmenys būtų laiku paleidžiami;

4.24. užtikrina pasimatymų suteikimo, siuntinių ir perdavimų priėmimo ir išdavimo tvarką;

4.25. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos direktoriaus pavedimus.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS

 

5. SVS įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti informaciją, reikalingą šiuose nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti;

5.2. teikti pasiūlymus Kauno TI vadovybei dėl SVS darbo tobulinimo, darbuotojų paskyrimo, perkėlimo, atleidimo iš užimamų pareigų bei paskatinimo ir nubaudimo;

5.3. teikti pasiūlymus Kauno TI vadovybei dėl suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos, priežiūros ir elgesio kontrolės tobulinimo;

5.4. užklausti ir gauti informacinius atsakymus iš teismų, prokuratūrų, ikiteisminio tyrimo bei kitų įstaigų ir institucijų;

5.5. SVS turi ir kitas įstatymais ir teisės aktais jam nustatytas teises.

 

V SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. SVS vadovauja ir už jo veiklą atsako skyriaus viršininkas, kuris tiesiogiai pavaldus Kauno TI direktoriaus pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas. Nesant skyriaus viršininko (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka SVS vyriausiasis specialistas (atsakingas už administracinę skyriaus veiklą) arba kitas įsakymu paskirtas pareigūnas.

7. SVS pareigūnų ir darbuotojų tiesioginis pavaldumas nustatytas SVS valdymo schemoje (priedas).

8. SVS darbo organizavimo pagrindas yra Kauno TI nuostatai, Darbo reglamentas, Vidaus tvarkos taisyklės, kiti teisės aktai, šie nuostatai, Kauno TI planas pusmečiui ir įsakymai parai.

9. SVS darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato Vidaus tarnybos statutas, Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas, Pataisos pareigūnų veiklos įstatymas, pareigybių aprašymai ir kiti teisės aktai.

10. SVS viršininkas arba jį pavaduojantis pareigūnas naujai priimtus į SVS darbuotojus pasirašytinai supažindina su Kauno TI darbo reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, SVS nuostatais ir pareigybių aprašymais.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. SVS veikla grindžiama teisėtumo, žmogaus laisvių ir teisių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų, lygybės prieš bausmių vykdymo įstatymus, viešumo ir konfidencialumo principais.

12. SVS veiklą kontroliuoja įstaigos direktoriaus pavaduotojas, kurio veiklos sričiai priskirtas SVS veiklos administravimas.

 


 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 4 d. 11:55