Dalia Švytoraitienė

 

Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. iškilus konfliktinėms situacijoms tarp suimtųjų ir nuteistųjų, analizuoja jų tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktų likvidavimui;
  2. vykdo individualų darbą su režimo reikalavimų ir vidaus tvarkos pažeidėjais, aiškinasi padarytų pažeidimų priežastis, pokalbius fiksuojant atitinkamuose žurnaluose (registruose);
  3. rengia dokumentaciją dėl suimtųjų ir nuteistųjų padarytų pažeidimų ir teikia ją svarstymui Drausmės komisijai;
  4. rengia ir pateikia dokumentus dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar skatinimo, duomenis apie paskirtas drausmines nuobaudas ar paskatinimo priemones suveda į informacinę sistemą „PRISONIS“;
  5. vykdo individualų ir programinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, linkusiais savižudybei ar savižalojimui;
  6. su suimtaisiais atliekančiais drausmines nuobaudas drausmės izoliatoriuje vykdo socialinį darbą, su nuteistaisiais - nuteistųjų socialinę reabilitaciją;
  1. organizuoja pozityvaus užimtumo užsiėmimus už kameros ribų (suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo centre, koplyčioje, skaitykloje);
  2. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų grupinius užsiėmimus;
  3. vietiniu radijo kanalu skaito pranešimus ir paskaitas įvairiomis temomis;
 
Informacija atnaujinta 2020 m. vasario 3 d. 10:06