Ruslanas Kulijevas

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turi būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais suėmimą, bausmių vykdymą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo  taisyklėmis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (III skiltis);
 • atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiajam lygiui.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštų projektus, taip pat atsakymų projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su įstaigos veikla;
 • atlieka tarnybinius patikrinimus ir tyrimus dėl specialiųjų priemonių prieš suimtuosius ir nuteistuosius panaudojimo teisėtumo, suimtiesiems ir nuteistiesiems taikomų režimo reikalavimų pažeidimų bei pareigūnų ir darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų;
 • atlieka administracinių nusižengimų tyrimus;
 • organizuoja ir vykdo įeinančių ir išeinančių asmenų ir jų daiktų patikrą bei į įstaigos rėžiminę teritoriją įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą;
 • organizuoja ir vykdo pareigūnų mokymus darbo vietoje;
 • rengia įstaigos tvarkų aprašų, taisyklių ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus;
 • SVS viršininkui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
 • analizuoja įstaigos kriminogeninę situaciją, susijusią su suimtųjų ir nuteistųjų apsauga ir priežiūra ir imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti;
 • SVS budinčiųjų pamainų keitimosi metu vykdo režiminio korpuso aukšto gyvenamųjų kamerų ir bendro naudojimo patalpų techninės būklės apžiūrų kontrolę;
 • SVS viršininko pavedimu organizuoja ir kontroliuoja teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų įvykdymą;
 • dalyvauja sudarytų komisijų, tarybų ar darbo grupių veikloje;
 • užtikrina, kad atvykę suimtieji ir nuteistieji būtų fotografuojami ir daktiloskopuojami;
 • organizuoja ir kontroliuoja pasivaikščiojimų kiemelių, kamerų kratų ir techninių apžiūrų atlikimą pagal patvirtintus grafikus ir rastų trūkumų šalinimą;
 • esant tarnybiniam būtinumui, lydi suimtuosius ir nuteistuosius į Sveikatos priežiūros skyrių, susitikimus su advokatais ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnais, pasivaikščiojimų kiemus, paskambinti telefonu, į pasimatymus, dušus;
 • esant tarnybiniam būtinumui konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą;
 • kai nėra SVS viršininko (ligos, atostogų ar komandiruotės ir kitu atveju), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai;
 • šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus SVS viršininkui.
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 20:38