Mindaugas Rainys

 
  PATVIRTINTA
Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-305

 

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės kategorija – 5.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) specialisto pareigybė reikalinga vykdyti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, funkcijas, susijusias su suimtųjų ir nuteistųjų apsauga ir priežiūra, bei vidaus tvarkos taisyklių, dienotvarkės vykdymo užtikrinimu Kauno tardymo izoliatoriuje.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – suimtųjų ir nuteistųjų apsaugoje ir priežiūroje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
6.2. būti išėjusiam įvadinio mokymo kursų programą ir išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus Kalėjimų departamento Mokymo centre;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
6.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
6.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sąvado II skilčiai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą ir įstatymų nustatytus izoliavimo reikalavimus, užtikrindamas įstaigos ir APS nuostatuose iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
7.2. užkardo ir fiksuoja suimtųjų ir nuteistųjų drausmės pažeidimus ir nusikaltimus, užtikrindamas tinkamą suėmimo vykdymo ir bausmės atlikimo režimo reikalavimų vykdymą;
7.3. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius konvojumi, užtikrindamas Konvojavimo taisyklių laikymąsi ir tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą;
7.4. užpuolus darbuotoją, kilus muštynėms, bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančiais papildomų pajėgų skubaus atvykimo į aliarmo signalo įjungimo vietą, įjungia aliarmo signalą ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus suimtųjų ir nuteistųjų veiksmus, bandymus žalotis ar žudytis bei imasi priemonių gesinti kilusį gaisrą, siekdamas užtikrinti asmenų saugumą ar gaisro atveju išvengti didesnių materialinių nuostolių atsiradimo;
7.5. atlieka suimtųjų, nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, siekdamas užkardinti suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigos teritoriją;
7.6. ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, suimtųjų ar nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;
7.7. įformina medžiagas apie atliktas kratas, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir informacijos administravimo taisyklių reikalavimų vykdymą;
7.8. dieninės pamainos jaunesnysis pareigūnas, APS viršininko ar vadovaujančio dieniniai pamainai pareigūno nurodymu perkeltas į kitą apsaugos ir priežiūros postą, vykdo šio posto pareigūno pareigas, užtikrindamas Apsaugos ir priežiūros skyriaus nuostatuose iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
7.9. vykdo įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas, reglamentuojančias nuteistųjų ir suimtųjų apsaugą ir priežiūrą, užtikrindamas tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą bei apsaugą;
7.10. postų įrangą, šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones, naudoja pagal paskirtį, užtikrindamas tinkamą šių priemonių naudojimą ir eksploataciją;
7.11. priimdamas paskirtą postą, patikrina jame esančio inventoriaus, techninių apsaugos, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, nedelsiant praneša apie jų gedimus korpuso vyresniajam, direktoriaus budinčiajam padėjėjui ir gedimus fiksuoja budėjimo poste priėmimo ir perdavimo žurnale, užtikrindamas tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą bei apsaugą ir posto įrangos būklę;
7.12. nuolat tikrina, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję suimtieji (nuteistieji) galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus, siekdamas užkardyti galimus pabėgimus ir drausmės pažeidimus;
7.13. konvojuodamas, vesdamas įstaigoje suimtuosius ar nuteistuosius, atlikdamas jiems kratas, užkardina jiems galimybes daryti izoliacijos nustatytų reikalavimų pažeidimus;
7.14. pagal Apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų paskirstymo į postus žiniaraštį vykdo paskirto posto darbo instrukciją, užtikrindamas tikslų reikalavimų laikymąsi;
7.15. budinčiosios pamainos korpuso vyresniajam atostogaujant, turint nedarbingumo pažymėjimą ar esant kitoms aplinkybėms (kursai, mokslai ir pan.), kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vadovybės pavedimu vykdo budinčiosios pamainos korpuso vyresniojo funkcijas, siekdamas užtikrinti optimalią įstaigos veiklą;
7.16. vykdo kitus įstaigos vadovybės pavedimus, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių vykdymą ir įgyvendinimą;
7.17. paskirtame poste užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tinkamą techninę būklę, jose esančio inventoriaus tvarkingumą, atlikdamas patalpų tikrinimus, siekiant įgyvendinti nustatytos tvarkos reikalavimus;
7.18. suimtajam (nuteistajam) pareiškus žodinius nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas pagal savo kompetenciją, užtikrindamas teisės aktų laikymąsi arba informuoja kompetentingą darbuotoją;
7.19. siekiant išvengti ir laiku pašalinti konfliktines situacijas, stebi nuteistųjų ir suimtųjų elgesį ir jų bendravimo ypatumus, aiškinasi konfliktą lėmusias priežastis;
7.20. identifikuoja suimtąjį/nuteistąjį išvedant iš kameros;
7.21. Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui teikia pasiūlymus dėl Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbo gerinimo, optimizavimo ir naujovių įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus APS direktoriaus budinčiajam padėjėjui, apsaugos ir priežiūros postų darbo instrukcijose bei apsaugos ir priežiūros budinčios pamainos pareigūnų paskirstymuose į postus nurodytiems pareigūnams.

____________________________

 
Informacija atnaujinta 2017 m. rugsėjo 29 d. 16:07