Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

IR

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

 

 

SUSITARIMAS

 

 DĖL BENDRADARBIAVIMO

 

 

 

2010 m. rugsėjo 16 d. Nr. 47ST-58/ST-72

 

Kaunas

 

                     

 

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba), atstovaujama vado, vidaus tarnybos generolo Sergejaus Madalovo ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Vitkūno (toliau – Šalys), siekdamos plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, derinti bendrus veiksmus, racionaliai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, sudarė šį bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

 

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

 

1. Susitarimo tikslas – užtikrinti bendrų veiksmų koordinavimą ir efektyvų turimų pajėgų, priemonių ir technikos panaudojimą, siekiant įgyvendinti Šalims pavestas užduotis.

 

2. Šalys, įgyvendindamos joms teisės aktais pavestus vykdyti uždavinius bei siekdamos tinkamai įgyvendinti Susitarimui keliamus tikslus, bendradarbiauja šiose srityse:

 

2.1. personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo;

 

2.2. tarnybinės pagalbos teikimo;

 

2.3. keitimosi informacija.

 

II. BENDRADARBIAVIMO FORMOS

 

3. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje Šalys:

 

3.1. rengia bendras pratybas ir mokymus;

 

3.2. keičiasi patirtimi, teikia mokomąją medžiagą, metodinę ir praktinę pagalbą;

 

3.3. teikia pagalbą organizuojant personalo mokymus, kvalifikacijos tobulinimą ir kitus renginius;

 

3.4. organizuoja ir dalyvauja renginiuose, susijusiuose su Šalių kompetencija.

 

4. Viešojo saugumo tarnyba pagal iš anksto suderintą grafiką suteikia galimybę Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms (areštinėms, pataisos namams, nepilnamečių pataisos namams, kalėjimams, atvirosioms kolonijoms, gydymo ir pataisos namams, laisvės atėmimo vietų ligoninėms, tardymo izoliatoriams) (toliau – laisvės atėmimo vietos) naudotis turimomis mokymo bazėmis ir priemonėmis.

 

5. Tarnybinės pagalbos teikimo srityje:

 

5.1. Viešojo saugumo tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka:

 

5.1.1. Kalėjimų departamento prašymu sustiprina laisvės atėmimo vietų pajėgas ir padeda atlikti pavestas funkcijas vykdant bendras tikslines ir prevencinio pobūdžio priemones (operacijas);

 

5.1.2. ypatingos situacijos atvejais užkerta kelią veiksmams, keliantiems pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui;

 

5.1.3. bendradarbiauja su Kalėjimų departamentu ir laisvės atėmimo vietų administraciją.

 

5.2. Kalėjimų departamentas:

 

5.2.1. pateikia Viešojo saugumo tarnybai laisvės atėmimo vietų teritorijų planus su patalpų specifikacijomis;

 

5.2.2. specialiosios operacijos vykdymo metu Viešojo saugumo tarnybai teikia visokeriopą pagalbą likviduojant ypatingos situacijos padarinius;

 

5.2.3. specialiomis techninėmis priemonėmis fiksuoja ir teikia prašomą informaciją.

 

6. Keitimosi informacija srityje Šalys:

 

6.1. keičiasi informacija apie įvykių eigą ir aplinkybes, susijusias su ypatinga situacija laisvės atėmimo vietose.

 

7. Keitimąsi informacija ir bendrų veiksmų koordinavimą Šalys visą parą vykdo:

 

7.1. Viešojo saugumo tarnybos Valdymo ir veiklos priežiūros Operatyvaus valdymo poskyris: tel. (8 5) 271 59 225, žinybinis tel. 59 225, faks. (8 37) 33 27 98, mob. tel. 8 68747254, el. paštas: budėtojas@kd.vstarnyba.lt, info@vstarnyba.lt;

 

7.2. Kalėjimų departamento atsakingi pareigūnai: tel. (8 5) 271 59 020, (8 5) 271 59 028 (žinybinis tel. 59 020, 59 028), mob. tel. 8 65617172, faks. (8 5) 275 2778/271 9007, el. paštas: kaldep@kaldep.lt;

 

7.3. pasikeitus elektroniniam paštui, fakso ar telefonų numeriams, Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą.

 

8. Kitais šiame Susitarime nenumatytais atvejais Šalys vadovaujasi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS PASITELKIMO TVARKA

 

     9. Susidarius ypatingai situacijai laisvės atėmimo vietose Viešojo saugumo tarnybos pajėgos pasitelkiamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo nustatyta tvarka.

 

10.    Ypatingos situacijos likvidavimo specialiajai operacijai vadovauja Viešojo saugumo tarnybos vadas ar jo įgaliotas asmuo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neterminuotas.

 

12. Susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas Šalims raštu pasirašius protokolą dėl Susitarimo pakeitimo. Toks protokolas yra neatsiejama Susitarimo dalis.

 

13. Susitarimas gali būti nutrauktas raštišku Šalių susitarimu arba raštišku vienos iš Šalių pranešimu. Tokiu atveju šis Susitarimas nustoja galioti po 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos.

 

14. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

15. Šalių nesutarimai dėl šio Susitarimo nuostatų sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

Įstaigos kodas 300666165, adresas: Žeimenos g. 107, LT-50107, Kaunas, tel. (8 37) 33 2715, faksas (8 37) 33 2798.

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

Įstaigos kodas 288697120, adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius, tel. (8 5) 271 9003/271 9050, faksas (8 5) 275 2778/271 9007.

 

 

 

 

 

Viešojo saugumo tarnybos

 

prie Vidaus reikalų ministerijos vadas,

 

vidaus tarnybos generolas                                                          Sergejus Madalovas

 

 

 

 

 

 

 

Kalėjimų departamento

 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktorius                                                                                     Saulius Vitkūnas
Informacija atnaujinta 2013 m. rugsėjo 4 d. 18:32