Jūratė Arelytė

 

Turto valdymo skyriaus vyresnysis buhalteris

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

- turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srityje;

darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

Atitikimas kitiems reikalavimams:

- gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

- gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis,

- išmanyti ir mokėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;

- išmanyti ir mokėti praktiškai taikyti Bausmių vykdymo kodekso; Civilinio proceso kodekso bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių nuteistųjų darbo užmokesčio skaičiavimą, bei išieškojimą iš nuteistųjų pagal vykdomuosius dokumentus, nuostatas;

- išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

- vykdo Panevėžio pataisos namų (toliau – įstaigos) nuteistųjų darbo užmokesčio bei kitų išmokų, susijusių su darbo užmokesčiu, apskaitą;

- apskaičiuoja įstaigos nuteistųjų darbo užmokestį, nustatytais terminais parengia ir pateikia darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius asmenims, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus; pagal darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius priskaičiuoja darbo užmokestį į nuteistųjų asmenines sąskaitas;

- kiekvieną mėnesį visiems nuteistiesiems suformuoja darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius bei asmeninės sąskaitos išrašo lapelius ir pateikia juos Resocializacijos skyriaus atsakingam pareigūnui;

- apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, atskaitymus į nuteistųjų socialinės paramos fondą bei kitus išskaitymus iš nuteistųjų darbo užmokesčio;

- atlieka išskaitas iš nuteistųjų darbo užmokesčio antstolių naudai pagal turimus vykdomuosius dokumentus;

- perveda antstolių naudai išskaitytas pagal vykdomuosius dokumentus iš nuteistųjų darbo užmokesčio sumas, naudojantis elektroninės bankininkystės sistema;

- rengia pažymas apie jų darbo užmokestį ir vykdomųjų dokumentų vykdymą pagal nuteistųjų prašymus;

- parengia valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybinio socialinio draudimo fondo bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų reikalaujamos formos ataskaitas ar pažymas ir pateikia teisės aktų nustatytais atvejais ir terminais;

- analizuoja įstaigos nuteistųjų darbo užmokesčio išlaidas ir teikia informaciją Turto valdymo skyriaus patarėjui, atsakingam už buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

- išrašo ir pateikia sąskaitas faktūras ar kitus gautinas sumas įrodančius dokumentus su nurodytais detaliaisiais požymiais; nurodo apmokėjimo terminus; pateikia informaciją apie sumokėtas į valstybės biudžetą gautinas sumas; patvirtina ir pateikia NBFC gautinų sumų senaties ir vertės koregavimo žiniaraščius; pateikia NBFC priimtą sprendimą dėl gautinų sumų nurašymo;

- priima ir išmoka grynuosius pinigus iš kasos, esant poreikiui, įneša pinigines lėšas iš kasos į įstaigos banko sąskaitas; įneša grynuosius pinigus iš banko sąskaitos į įstaigos kasą vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais kasos operacijas;

- pildo kasos knygą kasos pajamų ir išlaidų dokumentų pagrindu kompiuterinėmis priemonėmis; pasirašo kasos dokumentus; apskaičiuoja kasos likutį; tikrina faktinį pinigų sumos atitikimą kasos knygoje nurodytiems likučiams;

-pateikia patikrinimui grynus pinigus, nuteistųjų vertybes, saugomas įstaigos kasoje, taip pat dalyvauja tokiuose patikrinimuose įstaigos vadovybės sudarytai komisijai; pateikia NBFC kasos inventorizacijos aprašus;

- tvarko nuteistųjų vertybių, saugomų įstaigos kasoje, apskaitą: priima saugoti nuteistųjų vertybes; tinkamai įformina jų priėmimo dokumentus; nuteistosioms išeinant į laisvę, grąžina joms priklausančias vertybes;

- parengia atsiskaitymo žiniaraščius nuteistosioms išeinant į laisvę;

- rengia pažymas, susijusius su suimtųjų ir nuteistųjų asmeninėmis sąskaitomis; darbo užmokesčiu bei atskaitymais antstoliams pagal nuteistųjų prašymus;   

- išsiunčia nuteistųjų asmeninėse sąskaitose esančias lėšas, kai nuteistieji siunčiami į kitą įkalinimo įstaigą;

- pažymi suimtųjų ir nuteistųjų prašymuose dėl piniginių išmokų gavimo ar higienos priemonių ir aprangos išdavimo asmeninės sąskaitos likučius (ar kitus duomenis); pažymi asmeninių pinigų likutį nuteistųjų prašymuose kitais atvejais (taksofono kortelių papildymas, medikamentų įsigijimas, spaudos prenumerata, dantų protezavimas, pervedimai pagal prašymus kitiems asmenims ir kt.);

- perka viešojo transporto bilietus naudojantis elektroninės bankininkystės sistema nuteistiesiems išeinant į laisvę;

- išrašo sąskaitas faktūras nuteistiesiems už pagal jų prašymus rengiamas dokumentų kopijas, kontroliuoja jų apmokėjimą;

- atlieka nuteistųjų priskyrimą (pakeitimą) pagal korpusus buhalterinės apskaitos programoje pagal įstaigos direktoriaus įsakymus;

- atlieka nuteistųjų prekybos limitų priskyrimą (keitimą) buhalterinės apskaitos programoje;

- parengia žiniaraščius nuteistųjų prekybai, užtikrinant jų teisingumą; atlieka piniginių sumų nurašymus iš nuteistųjų asmeninių sąskaitų pagal prekių pirkimo žiniaraščius; pateikia suderinimo aktus prekybos apyvartai suderinti; pagal suderinimo aktus perveda lėšas už nuteistųjų įsigytas prekes parduotuvėje;

- siunčia pranešimus antstoliams apie patvarkymų būklę (įvykdžius patvarkymus ar apie vykdymo pabaigą, nuteistiesiems išėjus į laisvę);

- atlieka išankstinę ir einamąją kontrolę pagal vykdomas funkcijas;

- pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus tvarko Turto valdymo skyriaus dokumentų, susijusių su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, bylas ir perduoda jas saugoti į įstaigos archyvą; rengia Turto valdymo skyriaus dokumentų, susijusių su įstaigos buhalterine apskaita ir atskaitomybe, bylų naikinimo aktus;  

- teikia pasiūlymus dėl įstaigos apskaitos politikos Turto valdymo skyriaus patarėjui, atsakingam už buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

- apskaičiuoja kuro išlaidas nuteistiesiems, etapuojant juos į pasimatymus kitoje įkalinimo įstaigoje, išrašo sąskaitas faktūras už kurą, kontroliuoja jų apmokėjimą;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

                     

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:34