Aurelija Gliaudelienė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-192

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJO (TURINČIO PAVALDŽIŲ)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. personalo valdymas.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. personalo valdymas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. sprendimų įgyvendinimas skyriaus kompetencijos klausimais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

13. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

14. Koordinuoja personalo valdymo politikos formavimą, personalo valdymo priemonių ir procedūrų įgyvendinimą.

15. Kuria ir įgyvendina įstaigos organizacinę kultūrą.

16. Užtikrina bendradarbiavimą su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru personalo administravimo klausimais.

17. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

 

 

 

 

 

 

 

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

19.4. studijų kryptis – teisė (arba);

19.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

 

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirtis – personalo srities patirtis;

19.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

 

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

21.2. organizuotumas – 4;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

21.4. analizė ir pagrindimas – 4;

21.5. komunikacija – 5.

 

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. strateginis požiūris – 1;

22.2. veiklos valdymas – 2;

22.3. lyderystė – 2.

 

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

23.1. informacijos valdymas – 4.

 

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

24.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

 

 

(Parašas)

 

 

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 11:47