Ligita Stančiauskienė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

5.1. Rengia dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

5.2. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka pasiūlymų vertinimą, nagrinėja pretenzijas, rengia pranešimus tiekėjams, skelbimus ir ataskaitas, viešina laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus, atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant mažos vertės viešuosius pirkimus.

5.3. Bendradarbiauja su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų iniciatoriais, vykdo išankstinę pirkimo paraiškų tinkamo pateikimo kontrolę, konsultuoja vykdomų pirkimų paraiškų rengimo klausimais, nagrinėja perkamų prekių, paslaugų ar darbų sutarčių projektus ir teikia pastabas dėl jų parengimo.

5.4. Padeda vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Kalėjimų departamente keitimo, pildymo, tobulinimo, analizuoja viešųjų pirkimų teismų praktiką, kaupia informaciją viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

5.5. Administruoja bausmių vykdymo sistemos centrinės perkančiosios organizacijos sudarytų preliminarių arba per sukurtą dinaminę pirkimo sistemą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių katalogą.

5.6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

_________________________

Susipažinau

________________________

(parašas)

________________________

(vardas ir pavardė)

________________________

(data)

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:19