Jovita Alijeva

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2022 m.             d. įsakymu Nr. V-

 

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) raštvedys yra kvalifikuotų darbuotojų grupės pareigybė, veiklos teritorija – Laisvės atėmimo vietų ligoninė adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav.
  2. Pareigybės lygis – C.
  3. Pareigybės paskirtis – dokumentų valdymo, tvarkymo ir apskaitos organizavimas, į įstaigą atvykusių bei telefonu besikreipiančių asmenų aptarnavimas.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

          6.1. tvarko įstaigos gautus bendruosius dokumentus: registruojair pateikia įstaigos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui. Esant rezoliucijai, įteikia dokumentus vykdytojams;

6.2. tvarko siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus: peržiūri, kad siunčiamas dokumentas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, reikalavimus, esant būtinumui, grąžina vykdytojui taisyti klaidas, tinkamai parengtus dokumentus pateikia pasirašyti direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, pasirašytus dokumentus registruoja bei atlieka tolimesnes išsiuntimo procedūras pagal šią veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus;

6.3. tvarko įstaigos direktoriaus įsakymus įstaigos veiklos klausimais: peržiūri, kad įstaigos direktoriaus įsakymo projektas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių teisės aktų projektų bei kitų dokumentų rengimą, reikalavimus, tinkamai parengtus teisės aktus teikia pasirašyti Įstaigos direktoriui, pasirašytus teisės aktus registruoja bei supažindina juose nurodytus asmenis. Esant būtinumui, teisės aktus padaugina ir įteikia juos vykdytojams;

6.4. tvarko iš kitų valstybės institucijų ar įstaigų gautus teisės aktus: registruoja, teikia juos įstaigos direktoriui, su jo rezoliucija teikia vykdytojams bei supažindina juose nurodytus asmenis;

6.5. registruoja ir tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų, nuteistųjų įgaliojimus, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių duomenų pateikimą elektroniniu būdu Įgaliojimų registrui, reikalavimų įvykdymą;

6.6. siekdamas, kad įstaigos struktūriniai padaliniai dokumentus rengtų pagal šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus, teikia įstaigos darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų įforminimo ir kitais dokumentų valdymo klausimais;

6.7. reguliuoja įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų, norinčių kreiptis į įstaigos direktorių, priėmimą. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam priėmimo laikui, apie tai iš anksto įspėja asmenis;

6.8. siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmenų prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimą bei jų aptarnavimo organizavimą viešojo administravimo subjektuose, reikalavimai, konsultuoja, asmenis, besikreipiančius į Įstaigą telefonu;

6.9. tvarko gaunamus asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus: registruoja ir pateikia juos Įstaigos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui. Esant rezoliucijai, įteikia dokumentus vykdytojams. Raštu informuoja asmenis apie skundo ar/ir prašymo (esant būtinumui) gavimą įstaigoje;

6.10. tvarko siunčiamus atsakymus į asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus: peržiūri, kad siunčiamas dokumentas atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą, reikalavimus, esant būtinumui, grąžina vykdytojui taisyti klaidas, tinkamai parengtus dokumentus pateikia pasirašyti direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui, pasirašytus registruoja ir išsiunčia dokumente nurodytam adresatui;

6.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos skyriui pavestos funkcijos.

_________________________

 

Susipažinau

 

________________________

(parašas)

 

________________________

(vardas ir pavardė)

 

________________________

(data)

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:31