Vita Žilinskienė

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-170

 

 

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Personalo valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė, veiklos teritorija – Laisvės atėmimo vietų ligoninė, adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis: specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentus personalo veiklos klausimais, formuoti ir tvarkyti darbuotojų asmens bylas, Skyriaus veiklos dokumentų bylas, tvarkyti ir teikti duomenis informacinėse sistemose, atlikti asmenų, priimamų į tarnybą (darbą) specialų tikrinimą.

4. Pareigybės pavaldumas: specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 m.;

          5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos ir darbo santykius, asmens duomenų teisinės apsaugos, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. formuoja, pildo ir tvarko priskirtos įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, daro jose įrašus apie pasikeitimus, susijusius su jų darbo eiga (paskatinimais, nuobaudomis ir kt.), užtikrina asmens bylų saugojimą, pagal dokumentacijos plane nustatytus terminus pateikia jas archyvui, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.2. rengia dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, bylas perdavimui į archyvą, užtikrindamas jų apskaitą ir saugojimą;

6.3. teikia Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratoriui (toliau – NBFC) dokumentus (jų kopijas), reikalingus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, atostogų vaikui prižiūrėti ir tėvystės atostogų klausimais, atostogų ir papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko klausimais, komandiruočių ir kt. klausimais, įforminimui, užtikrindamas jų teisėtumą bei atitikimą dokumentų rengimą reglamentuojantiems teisės aktams;

6.4. priima ir tikrina pretendentų pateikiamus dokumentus į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes, užtikrindamas pretendentų atitikimą pareigybei keliamiems specialiems reikalavimas;

6.5. organizuoja personalo atrankų ir konkursų vykdymą, užtikrindamas pretendento atitikimą pareigybei keliamiems specialiems reikalavimams ir rengia su tuo susijusią dokumentaciją, užtikrindamas tinkamą teisės aktų įgyvendinimą;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka asmenų, priimamų į darbą pagal darbo sutartis, specialų tikrinimą, užtikrindamas informacijos apie asmenis konfidencialumą;

6.7. sutikrina NBFC parengtus darbo sutarčių su naujai priimamais į darbą darbuotojais projektus, tvarko darbo sutarčių pakeitimus, tvarko darbo sutarčių apskaitą, pildo darbo sutarčių registrą, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.8. supažindina naujai priimamus darbuotojus su priskirtos įstaigos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, informacija dėl asmens duomenų tvarkymo, pasižadėjimu dėl įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su suimtaisiais bei nuteistaisiais, dėl atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis ir teisės pažeidimais;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda nuolatinius leidimus įėjimui į priskirtą įstaigą, tvarko jų apskaitą;

6.10. perduoda NBFC priskirtos įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, tvarko darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atostogų apskaitą, konsultuoja darbuotojus atostogų klausimais, užtikrindamas atostogas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.11. supažindina darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su darbo sutartimis, jų pakeitimais, kitais dokumentais personalo klausimais;

6.12. prireikus, informuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Sveikatos priežiūros skyrių apie atleistus ir naujai priimtus sveikatos priežiūros specialistus;

6.13. rengia mėnesio, pusmečio, metines ataskaitas personalo tvarkymo klausimais ir pateikia jas Kalėjimų departamentui;

6.14. tvarko Kalėjimų departamento informacinėje sistemoje KADIS personalo valdymo duomenų bazėje kaupiamus duomenis apie priskirtos įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

6.15. teisės aktų nustatyta tvarka pildo priskirtos įstaigos vadovybės ir Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;

6.16. užtikrina, kad darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylose būtų jų einamų pareigų, pareigybių aprašymų kopijos (aktuali redakcija) su parašais;

6.17. nuolat atnaujina darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užimtų ir laisvų pareigybių sąrašus;

6.18. priima ir įsega į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas darbuotojų, atsakingų už funkcijų vykdymą įstaigos personalo patikimumo srityje, pateiktus dokumentus susijusius su darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Kalėjimų departamento direktoriaus išduotais leidimais dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar jų kopijomis bei įsakymų kopijomis, išrašais ar nuorašais, kuriuose nurodoma, kad įstaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodami, neišduodami ar panaikinami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptintą informacija, žymima slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ir įstaigos direktoriaus įsakymų kopijomis, išrašais ar nuorašais, kuriuose nurodoma, kad įstaigos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiama teisė ar panaikinama teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tvarko įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;

6.19. užtikrina, kad priskirtos įstaigos darbuotojai, atsakingi už funkcijų vykdymą personalo patikimumo srityje, būtų žodžiu ir elektroniniu paštu informuoti apie įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems suteikta teisė ar išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, darbo santykių pasikeitimus (dėl perkėlimo į kitas pareigas, kitą įstaigą ir kt.) bei darbo santykių nutraukimą;

6.20. dalyvauja komisijų, darbo grupių į kurių sudėtį yra įtrauktas įsakymais, veikloje;

6.21. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus (pažymas, pranešimus, raštus, teikimus ir kita), atsakymų projektus į valstybės institucijų, įstaigų ir asmenų paklausimus;

                   6.22. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus.

______________________

 

Susipažinau

 

________________________  

             (parašas)  

 

________________________________

       (vardas, pavardė)

 

______________________

             (data)

 

 


 

                                                                                                                                                                           

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 11:50