Irena Burdaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

                                           

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. kontroliuoja nuteistųjų gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, nustatyta tvarka pildo Nuteistojo gaunamų ir siunčiamų laiškų apskaitos korteles;

6.2. kiekvieną darbo dieną nustatytu laiku paima nuteistųjų vardu gautus laiškus;

6.3. tvarko nuteistųjų korespondencijos apskaitą;

6.4. nustatyta tvarka registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją;

6.5. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laiško gavimo, nuteistojo akivaizdoje neskaitant šio laiško turinio patikrina, ar jam atsiųstame laiške nėra daiktų ar reikmenų, kurie neįtraukti į Nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ar kitų daiktų sąrašą (toliau – Sąrašas), nustatytą Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse; įsitikinus, kad laiške nėra jokių neįtrauktų į Sąrašą daiktų ar reikmenų, laišką įteikia nuteistajam;

6.6. nuteistojo akivaizdoje neskaitant įteikto laiško turinio patikrina, ar jo parašytame laiške nėra jokių daiktų ar reikmenų neįtrauktų į Sąrašą, ar siunčiamas laiškas yra parašytas jo vardu, ar ant laiško yra nurodytas laiško siuntėjas bei gavėjo adresas; įsitikinus, kad jokių pažeidimų nėra, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo laiško įteikimo, išsiunčia jį adresatui;

6.7. apskaito atvejus, kai gautoje ir siunčiamoje korespondencijoje buvo aptikta daiktų ar reikmenų neįtrauktų į Sąrašą;

6.8. esant ikiteisminio tyrimo teisėjo, teismo nutarčiai ar pataisos namų direktoriaus nutarimui, tikrina nuteistųjų išsiunčiamus ir gaunamus laiškus;

6.9. rengia atsakymų projektus į paklausimus dėl nuteistųjų korespondencijos įteikimo bei esant reikalui persiunčia korespondenciją;

6.10. įteikia nuteistiesiems Skyriaus parengtus atsakymus į skundus, pareiškimus bei prašymus;

6.11. užtikrina tinkamą turimų dokumentų tvarkymą ir valdymą bei bylų sudarymą;

6.12. vykdo kitus pagal kompetenciją su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų direktoriaus ir skyriaus vedėjo (dokumentų valdymo klausimais) pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:31