Viktorija Grigaliūnaitė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, bausmių vykdymo teisinius santykius, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesus, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

3.3. turėti teisinio darbo ir atstovavimo teismuose patirties;

3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia procesinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos visų instancijų teismams;

4.2. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (LTEPP), tvarko įstaigos vardu gautą informaciją/dokumentus ir juos registruoja;

4.3. informuoja Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) vadovybę ir administracijos darbuotojus apie galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veikla;

4.4. rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų bylas ir jų apyrašus ir perduoda į įstaigos archyvą saugoti;

4.5. rengia teisės aktų projektus arba atlieka atskirus pavedimus, susijusius su įstaigoje rengiamais teisės aktų projektais;

4.6. nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų skundus dėl teisinių veikų vykdymo, rengia išvadas ir atsakymus;

4.7. informuoja skyriaus vedėją apie teismuose nagrinėjamas Vilniaus pataisos namų bylas atstovauja įstaigą visų instancijų teismuose;

4.8. rengia kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pretenzijas dėl iškilusių teisinio pobūdžio ginčų;

4.9. administruoja privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą, užtikrindamas viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

4.10. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;

4.11. rengia nuolatinių leidimų (įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, turintiems teisę įeiti į pataisos namų teritoriją) projektus ir išduoda juos prašyme nurodytiems asmenims. Tvarko nuolatinių leidimų registrą, rengia nuolatinių leidimų naikinimo aktų projektus;

4.12. konsultuoja priskirtos srities klausimais;

4.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

4.14. teikia informaciją specialistui (informacinių technologijų administravimo klausimais), atsakingam už Vilniaus PN internetinės svetainės administravimą, apie naujus, pasikeitusius ar negaliojančius teisės aktus;

4.15. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Vilniaus PN darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir teisės taikymo klausimais;

4.16. užtikrina veiksmingą Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planų uždavinių vykdymą (eigą), atliekant Korupcijos prevencijos komisijos sekretorės funkcijas;

4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 7 d. 15:28