Nerijus Račkaitis

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį, išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos specifiką, viešąjį administravimą, statybą, remontą, turto valdymą, naudojimą (eksploatavimą) ir disponavimą; .

3.3. žinoti ir išmanyti pastatų, statinių, įrengimų naudojimo savybes ir jų remonto pagrindus, reikalavimus, darbo režimą, pasų ir kitos techninės dokumentacijos reikalavimus, remonto atlikimo technologiją, montavimo, demontavimo, reguliavimo ir derinimo darbų atlikimo eiliškumą

3.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir vykdo pataisos namų statinių priežiūros ir remonto darbus;

4.2. atlieka pastatų, statinių ir įrengimų apžiūras, tikrina jų techninį bei estetinį stovį, pildo

(tvarko) techninę dokumentaciją;

4.3. dalyvauja atliekant statybos ir remonto darbus bei užtikrina jų kontrolę;

4.4. organizuoja nuteistųjų statybininkų brigados darbą;

4.5. vadovauja ir kontroliuoja staliaus ir statybų darbininkų darbui;

4.6. organizuoja statybinių medžiagų įsigijimą, racionalų jų naudojimą;

4.7. vykdo statybinių medžiagų nurašymą;

4.8. tvarko dokumentus, susijusius su statinių priežiūra bei remonto darbais;

4.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, patarėjui dėl pavaldžių nuteistųjų darbo gerinimo;

4.10. teikia pasiūlymus sudarant bendrą ūkio veiklos planą dėl pastatų, statinių remonto;

4.11. parengia remontui reikalingų detalių ir medžiagų pirkimo paraiškas;

4.12. registruoja statinius Nekilnojamojo turto registre LR teisės aktų nustatyta tvarka;

4.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 16:15