Arvydas Pečiulis

 

PECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

organizuoja ir vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) civilinės, priešgaisrinės saugos ir darbų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą;

 užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi civilinės saugos, priešgaisrinės saugos bei darbų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų;

teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoja Mokymo centro darbuotojus, kursantus ir kitus Mokymo centre besimokančius ar gyvenančius asmenis civilinės saugos, priešgaisrinės saugos bei darbų saugos ir sveikatos klausimais;

pagal kompetenciją rengia raštų ir norminių dokumentų, susijusių su civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbų saugos ir sveikatos klausimais projektus;

kontroliuoja, kad Mokymo centre priimti norminiai teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą, priešgaisrinę saugą bei darbų saugą ir sveikatą, atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal poreikį juos atnaujina;

konsultuoja Mokymo centro darbuotojus klausimais, susijusiais su darbuotojų civiline sauga, priešgaisrine sauga, darbo sauga ir sveikata;

teikia metodinę pagalbą Kalėjimų departamentui bei jam pavaldžių įstaigų darbuotojams, vykdant mokymus, susijusius su civiline sauga, priešgaisrine sauga, darbo sauga ir sveikata;

 tikrina, ar įstaigoje tinkamai eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, buities patalpos, statiniai, ar darbo organizavimas atitinka galiojančių norminių aktų saugos darbe reikalavimus, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

 kontroliuoja įrenginių techninę būklę, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas, gaisrus ir tvarko jų apskaitą, užtikrinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

rengia darbuotojų veiksmų, kilus Mokymo centre gaisrui, ir žmonių evakavimo planą, kad būtų tinkamai pasirengta praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų metu;

organizuoja ir vykdo Mokymo centro darbuotojų, kursantų, klausytojų civilinės saugos pratybas ir mokymus civilinės saugos srityje;

rūpinasi, kad nustatytose vietose būtų tvarkingos gaisro gesinimo priemonės, kad būtų užtikrintas pastatų ir patalpų eksploatavimas pagal gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;

rengia Mokymo centro darbų saugos planus, supažindina su jais Mokymo centro darbuotojus, kursantus ir klausytojus;

organizuoja ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje;

teikia informaciją Mokymo centro darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui (jam pageidaujant) apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje; 

pildo Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (dirbančiajam), nurodant kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;

rengia civilinės saugos, darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ataskaitas ir teikia jas Kalėjimų departamentui;

pagal kompetenciją dalyvauja valstybinių inspekcijų patikrinimuose Mokymo centre, susipažįsta su patikrinimų medžiaga ir kontroliuoja kaip vykdomi šių inspekcijų nurodymai, užtikrinant nurodymų vykdymą ir įgyvendinimą;

pagal kompetenciją dalyvauja Mokymo centro komisijų ir darbo grupių veikloje;

sudaro ir tvarko Mokymo centre parengtų ar gautų dokumentų apyrašus, pagal vykdomas funkcijas, numatytas dokumentacijos plane;

pagal kompetencijas teikia pasiūlymus dėl Mokymo centro veiklos planavimo dokumentų ir veiklos procesų palaikymo bei tobulinimo;

vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Mokymo centro vadovybės ir skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 26 d. 10:08