Ona Gylytė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir klinikinės psichologijos arba sveikatos psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 3 metų medicinos psichologo darbo patirtį;

                      5.3. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 

     III SKYRIUS

       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. diagnozuoja bei diferencijuoja Skyriaus psichiatro jau diagnozuotus pagrindinius psichikos sutrikimus, naudojantis Lietuvoje galiojančiomis ligų klasifikacijomis (TLK-10);

6.2. išmano psichogeninių, psichososmatinių ir asmenybės sutrikimų diferencinę diagnostiką;

6.3. išsiaiškina su gydančiu gydytoju konsultacijos tikslą ir susipažįsta su gydymo ligos istorija;

6.4. išsamiai ir suprantamai paaiškina pacientui tyrimo tikslą;

6.5. parenka metodikas konkrečiam psichodiagnostiniam tyrimui ir pateikia psichodiagnostinio tyrimo išvadas gydančiam gydytojui;

6.6. atlieka psichodiagnostiką intelekto, atskirų pažintinių funkcijų, bendro darbingumo, demencijos lygio, organinių pakitimų, mąstymo, emocinės sferos, asmenybės ypatumų, nerimo lygio, adaptacijos sutrikimų, emocinės būsenos tyrimus;

6.7. veda grupinės terapijos, bendravimo, relaksacijos užsiėmimus Skyriaus pacientams; 

6.8. praktiškai konsultuoti psichologinių krizių, vidinių ir tarpasmeninių konfliktų atvejais, teikia visavertę psichologinę pagalbą

6.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, gydytojo psichiatro pavedimus, siekiant Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:57