Birutė Delienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimo bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimą;

3.2. turėti galiojančią licenciją verstis slaugos praktika arba kitą medicinos praktikos licenciją;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais;

3.4. mokėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą;

            3.5. mokėti kaupti, sisteminti bei apibendrinti sveikatos priežiūros duomenis, pateikti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

            3.6. mokėti dirbti kompiuteriniu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

            4.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina racionalų turimų žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, pacientų gydymo ir slaugos paslaugas;

4.2. vadovaujasi Kokybės vadybos sistemos procedūrų, Infekcijų kontrolės procedūrų aprašais patvirtintais Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) direktoriaus;

            4.3. organizuoja ir koordinuoja gydytojų, gydytojų  odontologų, jų padėjėjų ir slaugytojų vykdomą asmens sveikatos paslaugų teikimą;

 4.4. organizuoja ir kontroliuoja higieninę ir epidemiologinę Įstaigos PASPS priežiūrą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus;

4.5. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicininę pagalbą, esant būtinumui atlieka bendrosios praktikos slaugytojo funkcijas;

4.6. nesant vaistininko, užsako Vaistinėje padaliniui reikalingus vaistinius preparatus ir medicinines prekes;

            4.7. nesant vaistininko, vykdo vaistinių preparatų ir medicininių prekių apskaitą, išduoda juos į procedūrinį, odontologinį ir kitus kabinetus, kontroliuoja jų panaudojimą, saugojimą ir nurašymą;

            4.8.  organizuoja ir kontroliuoja medicininių atliekų tvarkymo procesą, apskaitą;

            4.9. vykdo pagrindinių priemonių ir trumpalaikio turto apskaitą bei nurašymą;

            4.10. rengia ir nustatytais terminais teikia reikiamus duomenis PASPS vedėjui, Kalėjimų departamentui;

4.11. rengia Įstaigos PASPS darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kuriuos numatytu laiku pateikia Turto valdymo skyriui;

4.12.  bendradarbiauja su Įstaigos struktūriniais administracijos padaliniais, viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, priklausomybių ligų centrais ir kitomis institucijomis, užtikrinant tinkamą medicininių paslaugų teikimą suimtiesiems ir  nuteistiesiems;

4.13. PASPS vedėjo pavedimu supažindina naujai priimtus į darbą darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, darbo specifika; 

4.14. tobulina  Įstaigos PASPS darbo organizavimą, šalina trūkumus, teikia pasiūlymus ir informuoja vedėją apie iškilusias problemas;

4.15. kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymo kokybę ir saugojimą;

4.16. planuoja poreikį ir nustatyta tvarka užsako pagaminti Įstaigos PASPS reikiamus medicininės dokumentacijos formas, žurnalus, registrus; 

4.17. pagal savo kompetenciją nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų, piliečių prašymus, pasiūlymus  skundus, rengia atsakymų projektus, kuriuos teikia PASPS vedėjui;

4.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas LAVL direktoriaus įsakymais, darbe, Įstaigos ir PASPS pasitarimuose;

 

4.19. organizuoja suimtiesiems, nuteistiesiems nustatytos apimties privalomus sveikatos tikrinimus ir prevencines medicinos priemones;

 

4.20. organizuoja medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimą, taip pat sveikatos mokymą ir ugdymą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

4.21. užtikrina Įstaigos PASPS darbo drausmę;

4.22. organizuoja planines suimtųjų, nuteistųjų konsultacijas į LAVL, kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

4.23. kontroliuoja PASPS specialistų profilaktinių sveikatos patikrinimų tęstinumą, saugoja jų asmens medicinines knygeles;

4.24. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų dokumentų išsiuntimą dėl neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

4.25. laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų;

 

4.26. siekiant PASPS pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, vykdo PASPS vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis.

_____________________

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 08:42