Marytė Venckuvienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. žinoti sanitarijos ir higienos reikalavimus, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

3.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. renka duomenis bei medicininę dokumentaciją atsakymų į užklausimus projektams;

4.2. rengia atsakymams į užklausimus reikiamų medicininių dokumentų kopijas;

4.3. atrenka ligos istorijas ir pateikia jas Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už mediciną, ir gydytojams stacionaro veiklos bei laisvės atėmimo įstaigų medicininei darbo analizei;

4.4. atrenka ir pateikia ligos istorijas bei suteikia reikiamą informaciją LAVL teisininkui;

4.5. veda pacientų ir suteiktų paslaugų apskaitą;

4.6. laiku pateikia asmens sveikatos istorijas planinių konsultacijų atlikimui ir išdėsto jas pagal priėmimo laiką;

4.7. išdėsto suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme asmens sveikatos istorijas pavardes abėcėlės tvarka, jas saugoti, tvarkyti ir perduoti į archyvą;

4.8. tvarko nuteistųjų, Įstaigoje paliktų atlikti ūkio darbus, asmens medicinines knygeles (forma 048/a), vykdo reikalingų tyrimų ir patikrinimų kontrolę;

4.9. suimtuosius, nuteistuosius ir nuteistuosius arešto bausme konvojuojant į kitas suėmimo vykdymo vietas, Įstaigos Saugumo valdymo skyriaus specialistams laiku pateikia suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme asmens sveikatos istorijas;

4.10. perduoda asmens sveikatos istorijas į Įstaigos archyvą;

4.11. suveda naujai atvykusių asmenų duomenis ir laboratorinių tyrimų atsakymus į informacinę sistemą „Prisonis“;

4.12. laikosi medicinos etikos ir elgesio normų;

4.11. laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų numatytų konfidencialumo reikalavimų;

4.12. pagal kompetenciją vykdo kitas, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Įstaigos Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus sveikatos priežiūros administratoriaus jam pavestas funkcijas.

_____________

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:20