Aurika Norvilienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                             3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                      3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

                      3.2. turėti gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią odontologijos praktikos licenciją šiai veiklai;

                      3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

                      3.4. turėti radiacinės saugos mokymo kursų baigimo pažymėjimą;

                      3.5. mokėti dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                             4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                      4.1. vykdo gydytojo odontologo funkcijas pagal kompetenciją, nurodytą gydytojo odontologo medicininėje normoje;

4.2. teikia odontologinės priežiūros paslaugas (išskyrus protezavimą) Įstaigos PASPS suimtiesiems ir nuteistiesiems;

4.3. yra atsakingas už PASPS Įstaigoje odontologijos kabineto darbą, odontologinės priežiūros (pagalbos) licencijos sąlygų laikymąsi;

                      4.4. pagal savo kompetenciją teikia būtinąją medicininę pagalbą;

                      4.5. pagal medicinines indikacijas savalaikiai nukreipia pacientus stacionariniam gydymui ir konsultacijoms į kitus Įstaigos gydomuosius skyrius ar viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

                      4.6. sprendžia laikino nedarbingumo klausimus, išduoda laikino nedarbingumo medicininius pažymėjimus, kuriuos registruoja medicininių pažymėjimų apskaitos žurnale;

            4.7. pagal savo kompetenciją pildo siuntimus į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą, paruošia ir pateikia PASPS vedėjui reikiamus išrašus iš medicininių dokumentų;

                      4.8. vykdo sistemingą pacientų medicininių duomenų rinkimą, analizę, pagal kompetenciją pateikia ataskaitas PASPS vedėjui;

                             4.9. teisės aktų nustatyta tvarka pildo medicininę dokumentaciją, pagal kompetenciją suveda medicininę informaciją į elektroninę duomenų bazę;

                      4.10. kontroliuoja odontologijos kabinete vykdomos medicininių prietaisų (priemonių) sterilizacijos kokybę;

4.11. diagnozavęs arba įtaręs ūmią registruojamą užkrečiamąją ligą, apsinuodijimą maistu bei profesinį apsinuodijimą, skubiai informuoja PASPS vedėją, sprendžia dėl paciento izoliavimo, nedelsiant praneša apie susirgimą Infekcijų kontrolės skyriui;

4.12. dirbdamas su odontologiniu rentgeno aparatu laikosi radiacinės saugos, pacientų ir personalo apšvitos kontrolės reikalavimų;

4.13. eksploatuoja PASPS turimus medicinos prietaisus ir inventorių, apie gedimus informuoja PASPS vedėją;

                      4.14. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus PASPS vedėjui dėl darbo organizavimo tobulinimo;

                      4.15. moko pacientus sveikatos ugdymo, stiprinimo ir išsaugojimo, ligų ir rizikos veiksnių profilaktikos;

                      4.16. bendradarbiauja su Įstaigos administracijos struktūriniais padaliniais, viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos specialistais;

                      4.17. gerbia pacientų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, užtikrina medicininės informacijos konfidencialumą;

4.18. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio PASPS vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti PASPS uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 19:08