Dalia Bliujienė

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti galiojančią licenciją suteikiančią teisę verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

4.3. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

4.4. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, medicinos norma MN 14:2019 „šeimos gydytojo teises, pareigas ir kompetenciją“, Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

5.2. pagal kompetenciją teikia ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas suimtiesiems ir nuteistiesiems;

5.3 vadovaujasiKokybės vadybos sistemos procedūrų, Infekcijų kontrolės procedūrų aprašais patvirtintais Ligoninės direktoriaus;

5.4. taiko Lietuvoje įteisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus skiria dietą ir paciento slaugą;

5.5. dirba savarankiškai, pagal kompetenciją bendradarbiaudamas su kitų specialybių gydytojais, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitais specialistais.

5.6. esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais siunčia pacientus konsultuotis, skiria diagnostinius tyrimus;

5.7. apžiūri skubos tvarka atsižvelgiant į medicinines indikacijas siunčia pacientus stacionariam ištyrimui ir gydymui;

5.8. informuoja PASPS vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas;

5.9. gauna darbui būtiną informaciją apie pacientus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. kompetencijos ribose teikia būtinąją medicinos pagalbą;

5.11. savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus, rekomenduoja profilaktikos priemones;

5.12. paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus įrašo į medicinos dokumentus;

5.13. teikia reikiamus duomenis valstybės ir savivaldybių institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.14. teikia statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;

5.15. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;

5.16. laikosi medicinos etikos ir deontologijos reikalavimų;

5.17. dalyvauja Ligoninės ir PASPS pasitarimuose, konferencijose, nagrinėjančiose sveikatos priežiūros klausimus;

5.18. tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.19. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

5.20. informuoja PASPS vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus PASPS arba gydytojų nurodymų nevykdymą;

5.21. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais konsultuojasi su atitinkamu specialistu arba siunčia pacientą pas kitos kompetencijos gydytoją;

5.22. gydytojams specialistams nustačius paciento ligą, vykdo jų nurodymus, tolesnio tyrimo ir gydymo planą, moka interpretuoti atliktų tyrimų rezultatus, išmano paskirto gydymo indikacijas, kontraindikacijas ir galimas komplikacijas, toliau konsultuojasi su specialistais, jei paciento būklė negerėja bei kitais būtinais atvejais;

5.23. tvarko ir pildo medicinos dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Ligoninės kokybės vadybos sistemos reikalavimais;

5.24. išrašo receptus ir kitus medicininius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

5.25. nustatyta tvarka informuoja Ligoninės administraciją apie sužeidimus ir kitus smurtinius sužalojimus;

5.26. pareigūnų siuntimu ir neprieštaraujant suimtajam ar nuteistajam atlieka jo natūralių kūno angų apžiūrą dėl svetimkūnių ir draudžiamų daiktų;

5.27. gavęs suimtojo ar nuteistojo prašymą ir nustatęs diagnozę, atlikęs reikiamus tyrimus bei atsižvelgęs į tai, ar taikant gydymą išlieka organizmo funkcijų sutrikimas, parengia  dokumentus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, darbingumo lygiui nustatyti;

5.28. teikia pasiūlymus PASPS vedėjui dėl pacientų tyrimo, gydymo bei profilaktikos gerinimo;

5.29. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrindamas paciento duomenų konfidencialumą;

5.30. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja, skubiai konsultuojasi su atitinkamu sveikatos priežiūros specialistu dėl paciento perkėlimo stacionariam gydymui į atitinkamą sveikatos priežiūros skyrių ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

5.31. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

5.32. laikosi aseptikos ir antiseptikos taisyklių;

5.33. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrindamas paciento duomenų konfidencialumą;

5.34. nesant PASPS vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja PASPS darbą ir laikinai atlieka PASPS vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.35. pagal kompetenciją vykdo kitus, su PASPS funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio PASPS vedėjo, direktoriaus pavaduotojo pagal kuruojamą veiklos sritį, pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 19:08