Rūta Bertulė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą (biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties) išsilavinimą ir darbo patirtį šioje srityje;

5.2. turėti galiojančią vaistininko praktikos licenciją;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

5.4. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;

5.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

 

    III  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. suderinus su Vaistinės vedėju, pagal priskirtą PASPS veiklos adresą atlieka vaistinių preparatų ir vaistinių prekių, instrumentų  užsakymus;

6.2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriuje pagal veiklos adresą tikrina, ar vaistinių preparatų atsargos yra tinkamai laikomos ir tinkamos kokybės;

6.3. laiku papildo vaistinių preparatų ir vaistinių prekių atsargas Vaistinėje, teikia informaciją Vaistinės vedėjui apie trūkstamas atsargas;

6.4. registruoja psichrometro parodymus kasdieninio registravimo žurnale;

6.5. kaupia ir sistemina informaciją apie vaistinius preparatus;

6.6. naudojantis informacinėmis technologijomis, vykdo vaistinių preparatų ir vaistinių prekių apskaitą;

6.7. vadovaujantis numatyta tvarka, pagal suimtųjų, nuteistųjų prašymus, už jų asmenines lėšas, perka medikamentus, maisto papildus, akinius, kitas medicinines prekes;

6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Vaistinės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Ligoninės direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, pagal kuruojamą veiklos sritį, Vaistinės vedėjo pavedimus.

____________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 13:14