Alvydas Papečkys

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą) ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;

5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka pagal savo kompetenciją gydomąjį ir prevencinį darbą Ligoninėje;

6.2. gydo Skyriaus vedėjo nustatytą pacientų skaičių;

6.3. taiko praktikoje nustatytas diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti, skiria dietą ir paciento slaugą;

6.4. pildo gydymo stacionare ligos istorijas (toliau – ligos istorija) ir išvykusių iš stacionaro įskaitos korteles, reguliariai ligos istorijose žymi duomenis apie pacientų sveikatos būklę ir jų gydymą;

6.5. apžiūri naujai atvykusį pacientą tą pačią dieną pacientui atvykus į Skyrių (išskyrus išeigines ir poilsio dienas), o ūmius pacientus nedelsiant;

6.6. informuoja Skyriaus vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

6.7. tikrina, kaip slaugos personalas vykdo visus jo nurodymus;

6.8. dalyvauja Skyriaus vedėjo vizitacijose;

6.9. budi Ligoninėje pagal nustatytą grafiką;

6.10. Skyriaus vedėjo nurodymu, esant būtinumui, atlieka medicinines manipuliacijas, atitinkančias gydytojo psichiatro kvalifikaciją, kitų skyrių pacientams;

6.11. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.12. teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.13. neatidėliotinais atvejais, reikalaujant budinčiam gydytojui, privalo atvykti į Skyrių ir suteikti pacientui medicininę pagalbą ne darbo metu;

6.14. informuoja Skyriaus vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus Skyriuje arba gydytojo nurodymų nevykdymą;

6.15. neaiškiais atvejais suderina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.16. dalyvauja kuruojamų pacientų konsultacijose ir konsiliumuose skyriuose ir viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

6.17. diegia naujus gydymo metodus;

6.18. esant būtinumui, kviečia Skyriaus vedėją neatidėliotinos pagalbos suteikimui;

6.19. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja jį ar perveda į kitą palatą ir skubiai konsultuojasi su Skyriaus vedėju dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.20. sutvarko išvykusiųjų pacientų ligos istorijas ir pateikia Skyriaus vedėjui ne vėliau kaip per 2 dienas po paciento išrašymo iš stacionaro;

6.21. kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus, perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.22. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.23. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.24. palaiko pastovų ryšį su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;

6.25. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose, atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.26. nesant Skyriaus vedėjo ir esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento konvojavimą į Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.27. konstatavus suimtajam psichinį susirgimą, raštu informuoja teisėsaugos organus, rekomenduojant nukreipti pacientą teismo psichiatrinei ekspertizei;

6.28. visus pacientus, teismo psichiatrinės ekspertų komisijos pripažintus nepakaltinamais, pagal teismo sprendimą išsiunčia į specializuotus psichiatrinius stacionarus;

6.29. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pacientų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.30. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo jam pavestas funkcijas.

               

                ­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 08:08