Neringa Sušinskienė

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti gydytojo arba slaugytojo profesinę kvalifikaciją;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujančio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos įstaigose laikomų asmenų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo srityje;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūrą, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.5. gebėti koordinuoti struktūrinio padalinio darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     6.1. organizuoja ir koordinuoja PASPS darbą, įgyvendinant PASPS pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto darbus ir užduotis tarp PASPS darbuotojų ir kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą;

    6.2. organizuojant PASPS darbą kontroliuoja, kad jis vyktų užtikrinant kokybės vadybos sistemos procedūrų, infekcijų kontrolės procedūrų aprašais;

    6.3. kontroliuoja PASPS personalo darbo drausmę, savalaikį sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

     6.4. rengia ir koreguoja PASPS nuostatų, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

     6.5. kontroliuoja ir pasirašo PASPS darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia juos tvirtinti LAVL direktoriaus pavaduotojui, pagal kuruojamą veiklos sritį;

                         6.6. esant būtinumui, sudaro PASPS atitinkamu veiklos adresu, darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

                         6.7. nustato metinės veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius PASPS sveikatos priežiūros administratoriams;

                 6.8. supažindina PASPS sveikatos priežiūros administratorius su jų pareigybių aprašymais;

                6.9. pagal kompetenciją teikia būtinąją medicinos pagalbą, esant būtinybei atlieka sveikatos priežiūros specialisto funkcijas pagal savo turimą licenciją;

                6.10. teikdamas būtinąją medicinos pagalbą vadovaujasi profesinės etikos taisyklėmis, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, to reikalauja ir iš PASPS darbuotojų;

                6.11. koordinuoja ir kontroliuoja infekcinių ligų profilaktikos priemonių įgyvendinimą PASPS;

                6.12. kontroliuoja savalaikį pacientams paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, gydytojų specialistų konsultacijų užsakymą, gydytojų paskyrimų vykdymą, gydytojų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą;

                6.13. kontroliuoja pacientams numatytų konsultacijų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagrįstumą;

                 6.14. teikia siūlymus įsigyjant vaistus, slaugos, medicinos priemones, diegiant naujas darbo priemones bei technologijas, kontroliuoja racionalų resursų naudojimą;            

     6.15. laiku ir tinkamai supažindina PASPS darbuotojus su LAVL vykstančiais struktūriniais, ekonominiais ir technologiniais pokyčiais, skatina aktyvų personalo dalyvavimą PASPS veikloje;

6.16. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus LAVL vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

     6.17. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengti medicininiai dokumentai sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, pareigūnams, atliekantiems ikiteisminį tyrimą bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.18. analizuoja PASPS darbą, darbinių susirinkimų metu su gautais rezultatais supažindina darbuotojus;

6.19. dalyvauja LAVL direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo organizuojamuose pasitarimuose, direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, darbo grupėse, teikia priemones į įstaigos metinį veiklos planą;

                 6.20. naudojasi ir dirba su e. sveikatos paslaugų informacinėmis sistemomis, kontroliuoja savalaikį ir tinkamą duomenų suvedimą PASPS į informacines sistemas;

                 6.21. nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja privalomų statistinių duomenų teikimą įvairioms institucijoms;

6.22. koordinuoja gautų prašymų ir skundų, susijusių su pacientams teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nagrinėjimą ir vizuoja PASPS veiklos adresais sveikatos priežiūros administratorių, kitų atsakingų darbuotojų parengtus atsakymų projektus į pacientų (suimtųjų/nuteistųjų), piliečių, įstaigų bei kitus prašymus ir skundus;

     6.23. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, bendradarbiauja su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, organizacijomis;

6.24. informuoja LAVL direktoriaus pavaduotoją apie diagnostines ar gydymo problemas, darbo drausmės pažeidimus;

     6.25. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, LAVL direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus, kad būtų įgyvendinti PASPS uždaviniai ir funkcijos.

__________________

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:44