Živilė Jankauskienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia pranešimus viešinimui, užtikrindamas visuomenės teisę gauti visapusišką informaciją apie įstaigos veiklą;

 • dalyvauja organizuojant spaudos konferencijas, seminarus, svečių priėmimus, kitus renginius, esant poreikiui fotografuoja, pagal kompetenciją užtikrindamas informacijos viešinimą;
 • rengia Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos pristatymus, apžvalgas, informacinius leidinius apie bausmių vykdymo sistemos veiklą, organizuoja lankstinukų pagaminimą, inicijuoja reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą, užtikrindamas tinkamą įstaigos reprezentavimą ir reikalingos informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
 • vykdo interneto svetainės turinio stebėseną, užtikrindamas jos aktualumą, atnaujinimą, turinio atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms, vertina struktūrinių padalinių teikiamą informaciją viešinimui, talpina įstaigos interneto svetainėje,konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, pastabas ir siūlymus darbuotojams interneto svetainėje skelbtinos informacijos klausimais;
 • renka aktualią kontaktinę informaciją, reikalingą įstaigos informacijai išplatinti, užtikrindamas informacijos ryšiams palaikyti teisingumą ir prieinamumą;
 • rengia sveikinimų maketus valstybės švenčių, minėtinų dienų ir kitomis progomis, sudaro ir nuolat atnaujina valstybės švenčių, minėtinų dienų bei kitomis progomis sveikintinų įstaigos direktoriaus vardu institucijų ir asmenų sąrašus;
 • atnaujina stendų informaciją, siekdamas, kad viešinama informacija būtų aktuali;
 • prireikus, organizuoja įstaigos darbuotojų apklausas, užtikrindamas nuomonės reikiamais klausimais formavimą;
 • pagal kompetenciją padeda rengti teisės aktų projektus, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 11:33