Ligita Valalytė

 

Valstybės tarnautojas atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas:

 

Valstybės tarnautojo 2022 metų veiklos užduotys:

1 užduotis: Užtikrinti bausmių vykdymo sistemos efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, procesų skaitmenizavimą ir IT infrastruktūros modernizavimą
Vertinimo rodiklis:
1.1. Įgyvendintos priemonės susijusios su bendrąsias ir specialiąsias funkcijas vykdančių padalinių centralizavimu -100 proc.
1.2. Inicijuotas procesų žemėlapio sukūrimas ir parengtas skaitmenizavimo plano projektas - 100 proc.
1.3. Parengtas darbo vietų kompiuterizavimo įgyvendinimo planas - 100 proc.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30


2 užduotis: Užtikrinti bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų procesų sklandų funkcionavimą ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vykdomų pirkimų kontrolę
Vertinimo rodiklis:
Patikrinta ne mažiau 7 pavaldžių įstaigų 2022 metais vykdytų ne mažiau 7 viešųjų pirkimų, parengtos patikrinimų pažymos.
Parengta Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklių nauja redakcija - 100 proc. Užtikrinti, kad 2022 metais žalieji pirkimai sudarytų ne mažiau nei 50 proc. visų vykdytų viešųjų pirkimų, kuriuose galima nustatyti aplinkosaugos kriterijus, vertės - 100 proc.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-29


3 užduotis: Užtikrinti bausmių vykdymo sistemos efektyvų finansų ir turto valdymą bei infrastruktūros modernizavimą
Vertinimo rodiklis:
Parengtas bausmių vykdymo sistemos infrastruktūros plėtros įgyvendinimo planas - 100 proc.
Parengtas biudžeto planavimo, stebėsenos ir vykdymo procesų aprašas - 100 proc.
Parengtas turto inventorizacijos skaitmenizavimo planas - 100 proc.
Parengti turto valdymo skyriaus koordinuojamų procesų aprašai - 100 proc.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 2 d. 19:04