Deividas Kerevičius

 

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą:

1.3. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, koordinuoti skyriaus darbą, operatyviai priimti sprendimus;

1.4. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

1.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas parengtiems teisės aktų projektams;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

1.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams sąvade, pagal šio sąvado III skiltį.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. planuoja, organizuoja,  kontroliuoja kinologų su tarnybiniais šunimis mokymus  įstaigoje, organizuoja mokymus bausmių vykdymo sistemos kinologams su tarnybiniais šunimis;

2.2. vadovaujantis teisės aktaisvedą apskaitą ir organizuoja narkotinių medžiagų naudojimo ir saugojimo Kinologijos skyriuje kontrolę, vykdo narkotinių medžiagų fasavimą ir išdavimą, užtikrina kinologijos padalinių grąžinamų sunaikinti netinkamų naudoti ir sugadintų narkotinių medžiagų kontrolę;

2.3. teikia praktinę metodinę pagalbą laisvės atėmimo vietų įstaigoms, siekiant pagerinti tarnybinių šunų panaudojimo efektyvumą atliekant narkotinių ar psichotropinių medžiagų paiešką  laisvės atėmimo vietų įstaigose ar vykdant šių įstaigų apsaugą;

2.4. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus paramos projektus, pagal kuriuos skiriamos lėšos kinologinei veiklai gerinti;

2.5. organizuoja seminarus, pasitarimus, mokymus ir kitokius renginius aktualiais kinologinės veiklos klausimais;

2.6. rengia teisės aktų, susijusių su kinologijos veikla, projektus; rengia metodines rekomendacijas kinologijos klausimais ir teikia pasiūlymus pataisos namų vadovybei ir Kalėjimų departamentui dėl kinologinės veiklos tobulinimo;

2.7. pagal kompetenciją dalyvauja gelbėjimo, paieškos bei kitokiose priemonėse;

2.8. planuoja lėšų poreikį skyriui ir organizuoja jų teisingą ir savalaikį įsisavinimą;

2.9. atlieka tarnybinių šunų poreikio, mokymo ir naudojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose analizę;

2.10. teikia Kalėjimų departamentui ataskaitas, susijusias su kinologijos veikla;

2.11. analizuoja padėtį dėl tarnybinių šunų panaudojimo, kinologų mokymo, tobulinimo, esant būtinumui dalinasi patirtimi su Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitomis institucijomis, taip pat užsienio institucijomis;

2.12. rengia Marijampolės pataisos namų Kinologijos skyriuje organizuojamų mokymų programas laisvės atėmimo vietų įstaigų kinologams su tarnybiniais šunimis;

2.13. organizuoja laisvės atėmimo vietų įstaigų įsigyjamų tarnybinių šunų testavimą;

2.14. vykdo kitus pataisos namų vadovybės pavedimus.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 8 d. 21:20