Kostas Mikalauskas

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su darbine veikla susijusius aktus;

1.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.4. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir raštvedybos taisyklėmis;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).    

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

2.1. organizuoja pervežimus patenkinant pataisos namų poreikius;

2.2. vadovauja vairuotojams, duoda jiems užduotis bei nurodymus ir reikalauja savalaikio užduočių įvykdymo;

2.3. kontroliuoja automašinų, traktorių bei mechanizmų panaudojimą;

2.4. vadovauja automobilių, traktorių ir mechanizmų techninio aptarnavimo ir remonto darbų organizavimui;

2.5. organizuoja transporto priemonių techninę apžiūrą ir tikrina transporto priemonių bei mechanizmų techninę būklę prieš jiems išvykstant kiekvieną dieną;

2.6. kontroliuoja techninio aptarnavimo ir einamojo remonto darbų kokybę;

2.7. sudaro išankstines paraiškas atsarginėms dalims, agregatams, padangoms, akumuliatoriams, įrankiams, įrangai ir kitoms reikalingoms eksploatacinėms ir remonto medžiagoms įsigyti;

2.8. užtikrina garažų įrengimų, pastatų, energetinio – santechninio ūkio eksploataciją, savalaikį remontą, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, pramoninės sanitarijos, kėlimo mechanizmų eksploatacijos, kelių eismo taisyklių laikymąsi, reikalingų instruktažų, apžiūrų, bandymų pravedimą laiku ir nustatytos dokumentacijos vedimą;

2.9. kiekvieną dieną kontroliuoja kelionės lapų išdavimo tvarką, jų pildymo teisingumą, autotransporto panaudojimo tikslingumą, kaip laikomasi kuro nurašymo normų;

2.10. tvarko inventoriaus ir pagrindinių priemonių apskaitą, tikrina komplektavimą ir techninę būklę. Nustatyta tvarka perduoda transporto priemones bei mechanizmus vairuotojams ir esant reikalui, priima jas iš vairuotojų pagal priėmimo – perdavimo aktus;

2.11. užtikrina transporto priemonių ir mechanizmų registraciją;

2.12. veda akumuliatorių, padangų, agregatų, spidometrų, kitų įvairių detalių techninę priežiūrą ir apskaitą;

2.13. užtikrina materialinių vertybių apsaugą ir apskaitą, kontroliuoja ar teisingai ir pagal paskirtį sunaudojamos atsarginės dalys, medžiagos, įrankiai;

2.14. veda buhalterinę medžiagų apyskaitą;

2.15. kontroliuoja nustatytą metinės ridos limitą lengviesiems automobiliams;

2.16. užtikrina saugų transporto priemonių eksploatavimą;

2.17. organizuoja pataisos namų išorinių teritorijų priežiūrą ir tvarkymą;

2.18. užtikrina, kad jam pavaldžių darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga būtų nustatoma pagal nuteistųjų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

2.19. vykdo kitus vadovybės su inspektoriaus ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 18:46