Vytenis Rimkus

 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui
 
1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:         

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį inžinerinės krypties išsilavinimą;

1.2. žinoti Lietuvos  Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su darbine veikla susijusius teisės aktus;

1.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.4. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir raštvedybos taisyklėmis;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja energetinio ūkio remonto planų sudarymą, jų vykdymo kontrolę ir  tarpremontinį aptarnavimą, laikantis galiojančių techninės eksploatacijos taisyklių;

2.2. organizuoja racionalų energetinių išteklių naudojimą, keičiasi šio darbo patirtimi su kitomis pataisos įstaigomis ir įmonėmis;

2.3. diegia energetiniame ūkyje pažangius įrengimų remonto, eksploatavimo metodus, naują techniką ir automatizacijos priemones;

2.4. laiku organizuoja įrengimų apžiūras ir bandymus;

2.5. ruošia ir įdiegia organizacines ir technines priemones, padedančias taupyti energiją, vandenį. Kontroliuoja kaip įgyvendinamos tos priemonės;

2.6. laiku organizuoja personalo, dirbančio pavojinguose objektuose, žinių patikrinimą;

2.7. reikalauja, kad padidinto pavojaus darbų atlikimui būtų parengtos ir išduodamos paskyros ir leidimai;

2.8. nušalina nuo darbo neblaivius arba, nepaisant įspėjimų, sąmoningai nesilaikančius saugos darbe, norminių aktų reikalavimų, darbuotojus;

2.9. ruošia darbų saugos instrukcijas, susijusias su energetinio ūkio darbu, įrengimais, jų eksploatacija

2.10. instruktuoja darbuotojus, dirbančius energetiniame sektoriuje.

2.11. kontroliuoja visus padalinius, kaip laikomasi techninės eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei racionalaus energetinių resursų naudojimo;

2.12. stabdo ir atjungia įrengimus, radus grubius techninės eksploatacijos ar darbų  saugos pažeidimus;

2.13. atjungia įrengimus planiniams remontams pagal suderintus grafikus;

2.14. užtikrina, kad pataisos namai būtų aprūpinti geriamuoju vandeniu;

2.15. užtikrina, kad gyvenamųjų patalpų bendra dirbtinė apšvieta būtų ne mažesnė kaip 200 lx;

2.16. užtikrina, kad gyvenamųjų patalpų oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s, šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s; prausyklose, dušuose, persirengimo kambariuose prausimosi ir / ar persirengimo metu oro temperatūra būtų ne žemesnė kaip 20°C;

2.17. užtikrina, kad karštas vanduo būtų tiekiamas į dušo, skalbyklos, kirpyklos, ilgalaikių pasimatymo kambarių patalpas;

2.18. užtikrina, kad jam pavaldžių darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga būtų nustatoma pagal nuteistųjų darbą reglamentuojančius teisės aktus;

2.19. kviečia specializuotų organizacijų darbuotojus konsultacijoms, tyrimams, ekspertizėms, projektams bei specialioms instrukcijoms sudaryti ir bandymams atlikti;

2.20. tikrina rangovinių organizacijų, montuojančių energetinius įrengimus ir komunikacijas, bei remontuojančių juos, darbo kokybę ir apimtį;

2.21. vykdo kitusvadovų su inžinieriaus energetiko ar Ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigai keliami uždaviniai ir tikslai.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 30 d. 18:44