Arūnas Jakubauskas

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą ir licenciją verstis medicinos praktika pagal vidaus ligų gydytojo ar šeimos gydytojo ar medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;

5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal savo kompetenciją atlieka gydomąjį ir prevencinį darbą Ligoninėje;

6.2. gydo Skyriaus vedėjo nustatytą pacientų skaičių;

6.3. taiko praktikoje nustatytas diagnostikos, gydomuosius standartus ir medicinines technologijas diagnozei nustatyti, skiria dietą ir paciento slaugą;

6.4. pildo gydymo stacionare istorijas ir išvykusių iš stacionaro įskaitos korteles, reguliariai ligos istorijose žymi duomenis apie pacientų sveikatos būklę ir jų gydymą;

6.5. apžiūri naujai atvykusį pacientą tą pačią dieną pacientui atvykus į Skyrių (išskyrus išeigines ir poilsio dienas), o ūmius pacientus nedelsiant;

6.6. informuoja Skyriaus vedėją apie visas diagnostikos ir gydymo problemas, apie visus pacientų sveikatos būklės pasikeitimo atvejus;

6.7. tikrina kaip slaugos darbuotojai vykdo visus jo nurodymus;

6.8. išeinant iš darbo informuoja budintį gydytoją, užrašant į ligos istoriją, apie kuruojamus sunkius pacientus, reikalaujančius ypatingo gydytojo dėmesio, tiksliai nurodant, koks turi būti stebėjimas ir kokios gydymo priemonės taikomos;

6.9. dalyvauja Ligoninės ir Skyriaus rytinėse konferencijose;

6.10. dalyvauja Skyriaus vedėjo vizitacijose;

6.11. budi Ligoninėje pagal nustatytą grafiką;

6.12. Skyriaus vedėjo nurodymu, esant būtinumui, atlieka medicinines manipuliacijas, atitinkančias gydytojo vidaus ligų gydytojo kvalifikaciją, kitų skyrių pacientams;

6.13. teikia būtinąją medicinos pagalbą;

6.14. informuoja pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą, atsižvelgiant į paciento būklę, vadovaudamasis medicinos etikos reikalavimais;

6.15. informuoja Skyriaus vedėją apie darbo drausmės pažeidimo atvejus Skyriuje arba gydytojų nurodymų nevykdymą;

6.16. neaiškiais atvejais suderina su Skyriaus vedėju paciento konsultavimą kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

6.17. dalyvauja kuruojamų pacientų konsultacijose ir konsiliumuose skyriuose bei viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

6.18. esant būtinumui, kviečia Skyriaus vedėją neatidėliotinos pagalbos suteikimui;

6.19. įtarus pacientui infekcinį susirgimą, izoliuoja ar perveda jį į kitą palatą, skubiai konsultuojasi su atitinkamo skyriaus vedėju dėl paciento perkėlimo į infekcinį izoliatorių bei užpildo ir išsiunčia pranešimą visuomenės sveikatos centrui;

6.20. sutvarko išvykusių pacientų ligos istorijas ir pateikia Skyriaus vedėjui ne vėliau kaip per 2 dienas po paciento išrašymo iš stacionaro;

6.21.  kitiems specialistams diagnozavus jo kompetencijai nepriskirtas ligas, tiria ir gydo pagal jų nurodytą planą bei metodus, prireikus perduoda pacientą tirti bei gydyti kitiems specialistams;

6.22. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta  tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

6.23. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.24. atstovauja Ligoninę teismo posėdžiuose atleidžiant pacientą nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos;

6.25. pristato į specialią gydytojų komisiją dokumentus dėl pacientų, sergančių nepagydomomis ligomis;

6.26. nesant Skyriaus vedėjo ir esant medicininėms kontraindikacijoms, uždraudžia paciento konvojavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.27. laiku ir kokybiškai parengia ir pateikia medicininius dokumentus sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

6.28. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.30. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo jam pavestas funkcijas.

_______________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 08:11