Marijus Šalkevičius

 

  

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties) ir licenciją verstis medicinos praktika pagal šeimos gydytojo ar vidaus ligų gydytojo licenciją.

5.2. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

     5.3. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

5.4. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

 

           

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

     6.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, medicinos norma MN 14:2005, Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

                 6.2. taiko Lietuvos Respublikoje galiojančius diagnostikos ir gydymo metodus ir pažangias medicinines technologijas;

6.3. vadovauja gydomajam darbui, teikia medicinos paslaugas į Skyrių atvykusiems pacientams;

     6.4. organizuoja Skyriaus veiklą, pavaldaus medicinos personalo darbą, kontroliuoja darbo drausmę;

  6.4. nustatyta tvarka teikia Ligoninės direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;

  6.5. sudaro Skyriaus gydytojų atostogų ir darbo grafikus, pateikia juos tvirtinti Ligoninės direktoriaus pavaduotojui, administruojančiam sveikatos priežiūros sritį;

6.6. pildo jam pavaldaus Skyriaus medicinos personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius juos patvirtina savo spaudu ir parašu;

6.7. organizuoja visų besikreipiančių pacientų priėmimą, ištyrimą ir gydymą;

6.8. darbo metu apžiūri naujai atvykusius į Skyrių pacientus, užpildo reikalingus medicininius dokumentus ir nukreipia pacientus gydymui ar konsultacijoms į Ligoninės gydomuosius skyrius;

6.9. teikia būtinąją medicinos pagalbą visiems į Skyrių besikreipiantiems pacientams įstatymų nustatyta tvarka;

6.10. savarankiškai diagnozuoja ligas, gydo pacientus pagal MN 14:2005 reikalavimus bei rekomenduoja profilaktikos priemones.

6.11. išsiaiškina ir apibūdina priežastį, dėl kurios atvyko pacientas į Ligoninę, paaiškina pacientui, kaip suprato jo atvykimo priežastį, apibendrina ir suteikia aiškią informaciją;

6.12. propaguoja sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones;

6.13. bendradarbiauja su kitais asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros, slaugos ir socialinės rūpybos darbuotojais bei specialistais;

6.14. esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais siunčia pacientus konsultuotis, hospitalizuoti, tirti ir kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti į kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas;

6.15. išaiškinus arba įtarus ūmią registruojamąją užkrečiamąją ligą, pacientą izoliuoja vadovaujantis Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintaP 2-2017 ,,Pacientų izoliavimo tvarka“, derina telefonu jo stacionarizavimą ir izoliavimą gydomajame skyriuje, apie atvejį informaciją pateikia pagal Ligoninės direktoriaus įsakymu patvirtintąP 8-2017 ,,Informacijos apie privalomai registruojamą epidemiologinį objektą perdavimo tvarka“;

6.16. esant medicininėms indikacijoms, uždraudžia paciento etapavimą į Kalėjimo departamentui pavaldžias laisvės atėmimo įstaigas, areštines ir kitas teisėsaugos institucijas;

6.17. vykdo gydomąjį ir konsultacinį darbą Ligoninėje pagal turimą medicinos praktikos licenciją;

6.18. kartu su Ligoninės gydytojais nagrinėja:

6.18.1. pacientus su neaiškiomis diagnozėmis;

6.18.2. diagnostines bei gydymo klaidas;

6.18.3. gydymo efektyvumo klausimus;

6.19. kontroliuoja priešepidemiologinę ir higieninę būklę Skyriuje;

6.20.   kontroliuoja racionalų jam priskirtų resursų
panaudojimą,
adekvatų jų paskirstymą;

    6.21. kontroliuoja, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta medicininė dokumentacija sveikatos priežiūros įstaigoms, institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai;

     6.22. teikia siūlymus Ligoninės administracijai, dėl darbo sąlygų gerinimo, pacientų tyrimo, gydymo ir profilaktikos gerinimo;

     6.23. užtikrina, kad Skyriaus medicinos personalas savo darbe vadovautųsi Ligoninės direktoriaus patvirtintomis kokybės vadybos procedūromis;

     6.24. rengia ir koreguoja pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;

6.25. organizuoja užsiėmimus su Skyriaus medicinos personalu;

6.26. dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos pacientų gydymui;

6.27. domisi naujausiais medicinos mokslo pasiekimais, numato ir siūlo diegti įstaigoje efektyvias ir nustatyta tvarka patvirtintas gydymo ir slaugos metodikas;

     6.28.dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, konsiliumuose;

6.29.tobulina profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.30. apie ypatingus įvykius, darbo drausmės pažeidimus informuoja Ligoninės direktorių arba jį pavaduojantį asmenį ir direktoriaus pavaduotoją;

6.31. savo darbe griežtai vadovaujasi kokybės vadybos procedūromis, medicininės etikos ir deontologijos taisyklėmis, saugo paciento medicininę paslaptį;

6.32. kartą per metus užtikrina skyriaus medicinos personalo instruktavimą saugaus darbo klausimais, registruojant tai darbo vietos saugaus darbo registracijos žurnale;

6.33. analizuoja Skyriaus darbą, darbinių susirinkimų metu su gautais rezultatais supažindina Skyriaus darbuotojus;

6.34. Nesant Ambulatorinės asmens sveikatos piežiūros ir Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus, vedėjo (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), organizuoja skyriaus darbą ir laikinai atlieka skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

6.35. informuoja Ligoninės direktoriaus pavaduotoją iškilus diagnostinėms ar gydymo problemoms;

6.36. savo kompetencijos ribose teikia siūlymus Ligoninės vadovybei dėl pacientų diagnostikos ir profilaktikos bei darbo sąlygų gerinimo;

6.37. pagal kompetenciją vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymais jam pavestas funkcijas.

 

_______________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d. 09:23