Algimantas Mockevičius

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėtine žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

                 5.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą;

                 5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą,

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 5.5. pretendentas, atrinktas eiti pareigas, privalo įgyti mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įstaigoje (įkalinimo įstaigoje).

                 5.6. būti pasitikrinusiam sveikatą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi civilinės, gaisrinės, darbų, aplinkos ir radiacinės saugų (priedas – Atsakingo už radiacinę saugą asmens funkcijos) norminių dokumentų reikalavimų;

                 6.2. nustatyta tvarka instruktuoja (įvadinis instruktavimas) priimamus į darbą asmenis ir į pataisos namus atvykusius nuteistuosius, organizuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje;

                 6.3. tikrina saugos ir sveikatos, radiacinės saugos darbo vietose instrukcijų rengimą, užtikrinant tinkamą darbuotojų ir nuteistųjų instruktavimą;

                 6.4. dalyvauja rengiant saugos ir sveikatos mokymo programas, rengia įsakymų ir kitų valdymo dokumentų saugos ir sveikatos klausimais projektus ir teikia juos pataisos namų vadovui, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

                 6.5. rengia darbų, gaisrinės ir aplinkos saugų ataskaitas;

                 6.6. tikrina, ar įstaigoje tinkamai eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, buities patalpos, statiniai, ar darbo organizavimas atitinka galiojančių norminių aktų saugos darbe reikalavimus, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

                 6.7. kontroliuoja įrenginių techninę būklę, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

                 6.8. dalyvauja komisijų, diegiančių naujas technologijas, priimančių eksploatuoti įrengimus, darbo vietas, barus, cechus ir gamybines, buitines bei gyvenamąsias patalpas, veikloje, užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;

                 6.9. įstaigos vadovo pavedimu nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus ir prašymus saugaus darbo klausimais;

                 6.10. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas, gaisrus ir tvarko jų apskaitą, užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.11. vykdo kontrolės funkcijas, užtikrinant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą:

                 6.11.1. kaip laikomasi galiojančių norminių aktų saugos ir sveikatos klausimais reikalavimų, ar padalinių vadovai sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas, aprūpina individualiomis ir kolektyvinės saugos priemonėmis, ar užtikrina reikiamą jų priežiūrą;

                 6.11.2. kaip vykdo reikalavimus asmenys, atsakingi už kenksmingų medžiagų laikymą ir naudojimą, statinių ir potencialiai pavojingų įrenginių eksploatavimą, darbų priežiūrą bei vykdymą;

                 6.11.3. ar laiku tikrinama darbuotojų kvalifikacija, dalyvaujant kvalifikacinių komisijų darbe tikrina visų darbuotojų saugos ir sveikatos žinias;

                 6.11.4. ar saugus eismas įstaigos teritorijoje;

                 6.11.5. ar užtikrinamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas;

                 6.11.6. kaip įstaigos objektuose laikomasi Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių;

                 6.11.7. kaip įstaigoje laikomasi aplinkos apsaugos norminių dokumentų reikalavimų;

                 6.11.8. kaip Sveikatos priežiūros skyriaus rentgeno, odontologo kabinetuose ir Saugumo valdymo skyriaus pasimatymų biure laikomasi radiacinės saugos norminių dokumentų reikalavimų;

                 6.12. apie nustatytus pažeidimus informuoja įstaigos vadovą;

                 6.13. užtikrina, kad saugos ir sveikatos dokumentai, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenys būtų saugomi įstatymų nustatyta tvarka bei nurodytą saugoti terminą;

                 6.14. bet kuriuo paros metu tikrina darbų saugos ir gaisrinę būklę įstaigoje, visuose padaliniuose bei teritorijoje, užtikrinant darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimus;

                 6.15. įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja valstybinių inspekcijų patikrinimuose, susipažįsta su patikrinimų medžiaga ir kontroliuoja kaip vykdomi šių inspekcijų nurodymai, užtikrinant nurodymų vykdymą;

                 6.16. reikalauja, kad padalinio vadovas sustabdytų darbus, jei pažeidžiami saugą ir sveikatą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos darbo sąlygas;

                 6.17. nurodo padalinių vadovams, kad būtų pašalinti nustatyti pažeidimai, užtikrinant nustatytų pažeidimų pašalinimą;

                 6.18. pagal direktoriaus patvirtintą pareigūnų mokymų tarnybos vietoje metu planą, veda paskaitas saugos darbe klausimais bei darbuotojų mokymą kaip elgtis įstaigoje avarijų, gaisrų ir kitais pavojaus atvejais, užtikrinant darbuotojų supažindinimą kaip elgtis ypatingais atvejais;

                 6.19. siūlo įstaigos vadovui skatinti darbuotojus, kurie sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas, baudžia asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu pažeidžia norminių aktų saugos ir sveikatos klausimais reikalavimus;

                 6.20. organizuoja pareigūnų aprūpinimą tarnybinėmis uniformomis, tarnybinių uniformų pirkimus ir duomenų apie tarnybinę uniformą pateikimą kitoms institucijoms;

                 6.21. vykdo viešuosius pirkimus pagal kompetenciją įsakyme nurodytose srityse.

                 6.22. nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus;

                 6.23. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

____________________

 

Susipažinau

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:10