Rimantas Stundys

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                 5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. vykdo tarnybinių, gyvenamųjų, komunalinių-buitinių objektų remonto ir eksploatacijos priežiūrą bei tvarko dokumentaciją (pasus), užtikrinant objektų tinkamą eksploataciją;

                 6.2. organizuoja nuteistųjų gyvenamųjų ir buitinių sąlygų gerinimą;

                 6.3. organizuoja pataisos namų aprūpinimą reikalingu inventoriumi, užtikrinti jo apskaitą ir eksploataciją;

                 6.4. organizuoja ir prižiūri maisto produktų paruošas nuteistiesiems, jų sandėliavimą, apskaitą ir saugojimą, nuolat aprūpina nuteistuosius apranga, patalyne ir inventoriumi;

                 6.5. organizuoja ir užtikrina nuteistųjų maitinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas normas;

                 6.6. kontroliuoja pataisos namuose laikomiems asmenims skirtos parduotuvės darbą, užtikrinant parduotuvės darbo laiko kontrolę;

                 6.7. organizuoja, kad nuteistųjų pasimatymų kambariai, pirtis, skalbykla, valgykla ir kiti objektai būtų aprūpinti pagal nustatytas normas inventoriumi ir medžiagomis;

                 6.8. aprūpina ir kontroliuoja kaip darbo metu darbininkai naudojasi specialiaisiais drabužiais, avalyne ir asmeninio saugumo priemonėmis, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

                 6.9. kartu su įstaigos direktoriaus paskirta komisija surašo pastatų, statinių, patalpų, reikalaujančių remonto, defektinius aktus;

                 6.10. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų laikomasi darbų saugos, gamtosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų;

                 6.11. reikalauja iš pataisos namuose esančių asmenų tinkamo materialinių vertybių, mažaverčio inventoriaus naudojimo, eksploatacijos, sandėlininkų teisingo materialinių vertybių užpajamavimo pagal pateiktus dokumentus, užtikrinant materialinių vertybių apskaitą;

                 6.12. teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl pavaldžių darbuotojų skatinimo ar nubaudimo, užtikrinant darbo drausmę;

                 6.13. reikalauja iš pavaldžių darbuotojų laiku vykdyti užduotis, užtikrinant užduočių vykdymą laiku;

                 6.14. kontroliuoja ir užtikrina, kad visi įstaigos darbuotojai bei nuteistieji tvarkingai eksploatuotų statinius, pastatus, įrankius ir mechanizmus;

                 6.15. vykdo įstaigos ilgalaikio turto įvedimą į eksploataciją, pardavimą ir nurašymą;

                 6.16. vykdo išankstinę ir einamąją kontrolę;

                 6.17. rengia saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko, tikrina darbuotojų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą. Taip pat kontroliuoja įrenginių techninį stovį, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

                 6.18. organizuoja ir vykdo pirkimus, vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu;

                 6.19. organizuoja prietaisų ir įrengimų metrologinių patikrų atlikimą, sudaro metrologinių patikrų metinį planą;

                 6.20. organizuoja ir užtikrina siuntinių ir banderolių pristatymą nuteistiesiems;

                 6.21. nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus;

                 6.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

_________________________

 

 

Susipažinau

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. liepos 31 d. 12:11