Naujienos

Kviečiame tapti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariais

2022-04-19

2022 m. birželio mėnesį Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose bus sudaromos naujos Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisija), sprendimams dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos priimti, kurios veiklą pradės nuo 2022 m. liepos 1 d.

Komisijos sudarymo tvarką, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107„Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija veikia visuomeniniais pagrindais.

Komisija yra sudaroma iš Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų darbuotojų, probuotojų, asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovų ir (ar) savanorių, kitų fizinių ir juridinių asmenų.

Komisijos nariu negali būti asmuo, jaunesnis kaip 25 metų ir neatitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų[i].

Maloniai kviečiame institucijų, organizacijų vadovus deleguoti atstovus į Komisijų, veiksiančių nuo 2022 m. liepos 1 d., sudėtį. Laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

Teikimus/prašymus dėl paskyrimo Komisijos nariu prašome teikti iki 2022 m. gegužės 6 d. Kalėjimų departamento direktoriaus vardu (teikimas/prašymas gali būti ir laisva forma), kartu su teikimu/prašymu prašytume pateikti asmens pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, taip pat pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kuriame prašytume nurodyti profesinę patirtį.

Kadangi  Komisijos bus sudaromos visose laisvės atėmimo vietų įstaigose ir jų padaliniuose t. y. Vilniaus PN, Alytaus PN, Marijampolės PN, Panevėžio PN, Pravieniškių PN-AK (Pirmajame, Antrajame, Trečiajame sektoriuose), Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Kauno TI (adresu Technikos g., adresu Mickevičiaus g.), Šiaulių TI, maloniai prašytume nurodyti, kurios konkrečiai įstaigos Komisijos nariu asmuo norėtų/pageidautų būti.

 

Informaciją/dokumentus prašytume siųsti Kalėjimų departamentui el. paštu kaldep@kaldep.lt, gintaras.motuzas@kaldep.lt. Pažymėtina, kad asmenys nepateikę gyvenimo aprašymo bei sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, kaip kandidatai į komisijos narius nesvarstomi.

Teikiamuose dokumentuose būtina nurodyti:

-  vardą ir pavardę;

- gimimo datą

- gyvenamąją vietą;

- einamas pareigas, profesinę patirtį;

- (jeigu atstovą deleguoja juridinis asmuo) deleguojančios institucijos pavadinimą, kodą, adresą;

- pataisos įstaigą, kurios Komisijos nariu pretendentas pageidauja būti;

- kandidato kontaktinius duomenis.

Rekomenduojamas rašytinio prašymo ir sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo formos pateiktos žemiau:

Rašytinio prašymo forma.

Sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo forma.

Primename, jog Komisijos nario veikla neatlygintina.

Tikimės gražaus ir produktyvaus bendradarbiavimo.

Tel. pasiteiravimui (8~5) 271 90 15


[i] [i] Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnis.Valstybės tarnautojo nepriekaištinga reputacija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/asr

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 19 d. 17:12