Naujienos

Lietuvos Probacijos sistemos veiklos rezultatai – nauda nuteistiesiems ir visuomenei

2014-02-26

Lietuvos Probacijos sistemos veiklos rezultatai, geroji praktika, tendencijos buvo aptartos Teisingumo ministerijoje vykusioje konferencijoje „Probacijos refleksija: praeitis, dabartis, ateitis“.

„Pirmuosius iššūkius probacijos tarnybos įveikė sėkmingai. Faktai kalba patys už save – pradėjus dirbti pagal naujus darbo metodus, iki 75 procentų padaugėjo nuteistųjų, kurie sėkmingai baigia probaciją. Vis mažiau nuteistųjų sugrįžta į įkalinimo įstaigas“, – konferencijos atidaryme kalbėjo teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Teisingumo ministras pažymėjo, kad aktyvus jų dalyvavimas probacijoje leidžia pasiūlyti nuteistiesiems daugiau jų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų, kas padidina nuteistųjų resocializacijos sėkmę.
Konferencijoje sveikinimo kalbą sakė Kalėjimų departamento direktorius Artūras Norkevičius. Jis ne tik pasidžiaugė gerais rezultatais bei pažanga, kurią mūsų šalis pasiekė pastaruoju metu, bet taip pat padėkojo visiems Lietuvos Probacijos sistemos darbuotojams, kurių pastangų ir nelengvo darbo dėka pavyko įgyvendinti ne tik nuteistiesiems, bet ir visai visuomenei svarbius pokyčius.
Konferencijos atidaryme taip pat kalbėjo Lietuvos Probacijos sistemos vadovai bei darbuotojai.
Patirtimi bei įžvalgomis dalinosi probacijos atstovai iš Gruzijos, Latvijos, Estijos probacijos tarnybų.
Pranešimų metu dėmesys buvo kreipiamas į elgesio korekcijos programų taikymą, probacijos tarnybų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, savanorystę probacijoje, intensyvios priežiūros taikymą, probuojamojo gyvenamosios ir darbo vietos keitimo ypatumus, nepilnamečių priežiūrą ir kt.

Konferenciją organizavo teisingumo ministerija ir Kalėjimų departamentas. Konferencija organizuota minint Lietuvos bausmių sistemos įkūrimo 95 – ąjį jubiliejų.

 

Apibendrinus konferencijoje aptartus klausimus, buvo nutarta:

  1. Plėsti kryptingo nuteistųjų korekcinio darbo apimtis probacijos tarnybose, didinti pareigūnų skaičių, kurie veda elgesio korekcines programas. Darbą orientuoti ir dėmesį skirti visoms Kalėjimų departamento aprobuotoms elgesio korekcinėms programoms;
  2. Kviesti visus socialinės krypties mokslininkus aktyviai įsitraukti į korekcinių elgesio programų tobulinimą, atliekant mokslinius tyrimus, studijas, kas padėtų stiprinti korekcinių elgesio programų įgyvendinimo praktiką;
  3. Siekiant tęsti savanorystės idėjų probacijoje skatinimą, vienodinti gerąją atskirų probacijos tarnybų patirtį savanorystės srityje. Šiuo tikslu parengti savanorystę probacijoje reglamentuojantį aprašą;
  4. Tarptautinių ekspertų pastebėjimu būtina siekti spartesnio Europos Sąjungos Tarybos pamatinio sprendimo 2008/947/TVR „Dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą“ įgyvendinimo nacionalinės teisės praktikoje;
  5. Skatinti tarpinstitucinį sprendimą dėl specialios nepilnamečių rizikos vertinimo metodikos, taip pat atskirus metodinius nurodymus, rekomendacijas dėl darbo su nepilnamečiais, esančiais probacijos tarnybų priežiūroje;
  6. Siekti platesnio elektroninio stebėjimo priemonių panaudojimo probacijos tarnybose. Elektroninio stebėjimo priemonės dėl jų specifikos ir toliau kels naujus iššūkius probacijos tarnybų pareigūnams. Tačiau kartu sudarys sąlygas nuteistiesiems ankščiau išeiti į laisvę, kas padės išsaugoti ryšius su artimaisiais ir socialine aplinka bei leis užtikrinti efektyvesnį teismo skirto įpareigojimo būti namuose tam tikru laiku kontrolę;
  7. Skatinti glaudesnį probacijos tarnybų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, kurio dėka būtų užtikrinamas platesnis probuojamųjų poreikių spektro aptarnavimas. Ypač akcentuotinas probacijos tarnybų bendradarbiavimas su vietos savivalda, jo organizacijomis. 

 

Konferencijos dalyvių skaidrės:

Trylika faktų apie probaciją 2013 m.;

Introduction to Estonian Probation system. (R. Kuuse);

Pataisos inspekcija – Probacijos tarnyba kas pasikeitė. (A. Pušinaitytė);

Ar tai iš tiesų veikia Geroji probacijos praktika. (V. Lukavičienė);

Probacijos sistemoje taikomos elgesio pataisos programos „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“. (V. Viršilas);

Nuteistųjų socialinė integracija ir recidyvo mažinimas visuomenės interesas. (R. Žymantienė);

Savanorystė Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje (N. Kudrauskas);

Intensyvi probuojamojo priežiūra Lietuvos Respublikoje (R. Smolnikovaitė);

Praktinės problemos, susijusios su probuojamųjų gyvenamosios ir darbo vietos keitimu. (Ž. Mikulskienė);

Nepilnamečių priežiūros ypatumai probacijos tarnybose.(L.Jurelevičienė);

Bendradarbiavimo su vietos savivaldos, teisėsaugos ir kt.(D.Bartkevičienė).

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. kovo 6 d. 14:42