Kontaktai

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El.p. info@kalejimai.lt

Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Virginija Vervečkaitė

tel. +370 602 06 310
el. p. spauda@kalejimai.lt

Budėtojų kontaktai:
tel. (8  5) 271 9051 

 
 

Asmens duomenų apsauga

 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitais susijusiais teisės aktais, skelbia asmens duomenų tvarkymo bausmių vykdymo sistemos įstaigose politiką.

 

1. Asmens duomenys automatizuotu būdu tvarkomi Kalėjimų departamento valstybės informacinėje sistemoje, kurios valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvarkytojai – Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos. Asmens duomenų kategorijos, jų saugojimo terminai, taip pat tvarkymo pagrindai nurodyti šios informacinės sistemos nuostatuose. Informacija apie valstybės informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis pasiekiama adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e923f50ca7b11e583a295d9366c7ab3

 

2. Neautomatizuotu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatizuotu būdu tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra ta bausmių vykdymo sistemos įstaiga, kurios žinioje yra atitinkami duomenys.

 

3. Kalėjimų departamente yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. p. duomenuapsauga@kaldep.lt visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Su Reglamento (ES) 2016/679 tekstu galite susipažinti čia.

 

4. Asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims vykdant tiesiogines bausmių vykdymo sistemos funkcijas arba esant bent vienai iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisėto tvarkymo sąlygų.

 

5. Asmens duomenų apsaugos srityje duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente (ES) 2016/679:

5.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

5.2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (įgyvendinama pateikiant paklausimą, ar Kalėjimų departamentas, kitos bausmių vykdymo sistemos įstaigos tvarko su duomenų subjektu susijusius duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija);

5.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento (ES) 2016/679, ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų;

5.4. teisę reikalauti ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamento (ES) 2016/679 17 str. 1 d. nurodytų priežasčių;

5.5. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas bent vienas iš Reglamento (ES) 2016/679 18 str. 1 d. nurodytų atvejų;

5.6. teisę į duomenų perkeliamumą, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimu pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis;

5.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktą, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.8. teisę pateikti skundą dėl galimai neteisėto asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios struktūra ir kontaktai yra pasiekiami adresu http://ada.lt/.

 

6. Apie asmens duomenų tvarkymo Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose apimtį ir tikslą, asmens duomenų saugojimo priemones, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisės (-ių) ir jos (-ų) įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką skelbiama bausmių vykdymo sistemos įstaigų administracijos interneto svetainėse.

 

Kalėjimų departamento rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 288697120

Buveinės adresas: Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El. paštas kaldep@kaldep.lt

 

Asmens duomenų apsaugos darbuotojo rekvizitai:

Mantvydė Juškaitė

Veiklos organizavimo skyriaus teisininkė

Tel. (8 5) 271 9016

El. paštas mantvyde.juskaite@kaldep.lt

 

Kitų bausmių vykdymo sistemos įstaigų struktūra ir kontaktai pasiekiami adresu http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-istaigos.html

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 14 d. 07:50